An Analysis of the Institutional Practices and Pedagogical Actions in Sport of People with Disabilities

Author: Jakub Niedbalski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 177-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.13
PDF: kie/116/kie11613.pdf

The purpose of the conducted research was to analyze the processual dimension of the transformations of a disabled person’s life which take place under the influence of experiences related to practicing sport. Therefore, the article attempts to discuss the issues related to the influence of sport institutions responsible for the organization of sport practiced by physically disabled individuals in their care. In the article, I try to prove the similarity of the sport structure with the educational system structure where, apart from the strictly educational functions, there are also socialization processes taking place, diverse in terms of measures and results. The basis for the realization of the purpose mentioned above was the personal experiences of the researched individuals. Hence, the research exploits qualitative data collected during participant observations and in-depth free interviews conducted among the disabled practicing sports. Analysis and interpretation of the research material was performed in accordance with the procedures of grounded theory. The article has been prepared as a consequence of research carried out between 2012 and 2015 among the society of the disabled who practice professional sports. The studies are related to the characteristics of a sports career of the disabled, which, regarding its specificity, is deeply rooted in institutionalized initiation practices regarding inclusion, continuance and the maintenance of the main action, i.e., practicing sport.

REFERENCES:

 • Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Blumer, H. (1975). Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada. In: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, & J. Szacki (Eds.), Elementy teorii socjologicznych (pp. 70-84). Warszawa: PWN.
 • Blumer, H. (1984). Społeczeństwo jako symboliczna interakcja. In: E. Mokrzycki (Ed.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (pp. 71-86). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bourdieu, P. (1996). The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Bourdieu, P., & Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.
 • Bourdieu, P., & Wacquant, J. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bredemeier, B.J.L., & Shields, D.L.L. (1995). Character Development and Physical Activity. Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Burgess, R. (Ed.). (1980). Field Research: A Sourcebook and Field Manual. London: Allen & Unwinn.
 • Clifford, C., & Feezell, R.M. (1997). Coaching for Character. Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Collingwood, T. (1997). Helping At-risk Youth through Physical Fitness Programming. Champaign: Human Kinetics Publishers.
 • Covrig, D.M. (1996). Sport, Fair Play, and Children’s Concepts of Fairness, Journal for a Just & Caring Education, 2(3), pp. 263-282.
 • Glaser, B. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press.
 • Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine Publishing Company.
 • Goffman, E. (1963). Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Goffman, E. (2005). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hałas, E. (1987). Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Hammersley, M., & Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Heinemann, K. (1990). Wprowadzenie do socjologii sportu. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
 • Hughes, E. (1958). Men and Their Work. Glencoe: Free Press.
 • Konecki, K. (1992). Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 24, pp. 3-191.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, K. (2005). Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania. In: J. Leoński, & A. Kołodziej-Durnaś (Eds.), W kręgu socjologii interpretatywnej-zastosowanie metod jakościowych (pp. 301-315). Szczecin: Economicus.
 • Krzemiński, I. (1986). Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa: PWN.
 • Lipiec, J. (1987). Antynomie wychowania sportowego, Kultura Fizyczna, 3-4, pp. 5-9.
 • Lipiec, J. (2013). Socjalizacyjna lekcja sportu. In: Z. Dziubiński, & K. Jankowski (Eds.), Kultura fizyczna a socjalizacja (pp. 15-23). Warszawa: AWF w Warszawie, SALOS RP.
 • Miles, M., & Huberman, M. (2000). Analiza danych jakościowych. (Translated by S. Zabielski). Białystok: Trans Humana.
 • Molik, B., Morgulec-Adamowicz, N., & Kosmol, A. (2008). Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Koszykówka na wózkach i rugby na wózkach. Warszawa: AWF.
 • Niedbalski, J. (2015). The Role of Sport in the Reconstruction Process of the Identity of a Person with an Acquired Body Dysfunction, Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(3), pp. 26-45.
 • Ossowski, S. (1966). O nauce. Warszawa: PWN.
 • Purdy, D.A., & Richard, S.F. (1983). Sport and Juvenile Delinquency-An Examination and Assessment of Four Major Theories, Journal of Sport Behaviour, 6(4), pp. 179-193.
 • Rekowski, W., & Wilk, S. (1997). Rehabilitacja ruchowa. In: Z. Krawczyk (Ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku-kultura fizyczna, sport (pp. 97-115). Warszawa: Instytut Kultury.
 • Rubin, H., & Rubin, I. (1997). Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. In: L. Korporowicz (Ed.), Ewaluacja w edukacji (pp. 201-222). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Sage, G. (1986). The Effects of Physical Activity on the Social Development of Children. In: Stull, G.A., Eckert, H.M. (Eds.), Effects of Physical Activity on Children (pp. 22-29). American Academy of Physical Education Papers, 19.
 • Sas-Nowosielski, K. (2004). Wychowanie poprzez sport-między nadzieją a zwątpieniem (II). Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem, Sport Wyczynowy, 42(7-8), pp. 64-79.
 • Silverman, D. (1994). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage Publications.
 • Strauss, A. (1959). Mirrors and Masks. The Search for Identity. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
 • Sztompka, P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Warszawa: PWN.
 • Tomecka, M. (2012). Socjalizacja a zespołowe gry sportowe. In: Z. Dziubiński, & K. Jankowski (Eds.), Kultura fizyczna a socjalizacja. Warszawa: AWF w Warszawie, SALOSRP.
 • Włodarek, J., & Ziółkowski, M. (Eds.). (1990). Metoda biograficzna w socjologii. WarszawaPoznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ziółkowski, M. (1981). Znaczenie, interakcja rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej. Warszawa: PWN.

sport disability educational practices rituals institutional rules and principles

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart