Local Dimension of Celebrations. Holidays as a Tool in Creating State Symbolic Space at Local Level-the Case Study of Poland

Author: Katarzyna Kącka
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 28-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.02
PDF: kie/114/kie11402.pdf

State celebrations, anniversaries of important historical events and their observance are one of the main channels of communication between ruling elite and society that shape the state symbolic space. In addition to establish­ ing memorial sites, erecting monuments, founding institutions focused on remembrance, they are the most important way to create a narrative of the state’s past. In Poland - regardless of time and political system - special attention was paid to creating a calendar of holidays and anniversaries, and the manner they were celebrated. These festivities were and are still considered to be fundamental tools used in Polish politics of history, both at state­wide and local level. Their importance in the regions can - depending on how the local elites exercise their powers - vary from much larger in relation to the central state level to entirely negligible. The aim of this study is to present mechanisms and tools used by local authorities in building an appropriate historical narrative using just those tools.

REFERENCES:

Legal acts:

 • Act of 15 February 1989 on the establishment of the National Day of Independence. Journal of Laws 1989 No. 6, item 34.
 • Act of 17 May 1989 on relations between the State and the Catholic Church in the Polish People’s Republic. Journal of Laws 1989 No. 29, item 154.
 • Act of 6 April 1990 (a) reestablishing the National Day of May 3rd. Journal of Laws 1990 No. 28, item 160.
 • Act of 6 April 1990 (b) abolishing July 22nd as the National Day of Poland’s Revival. Journal of Laws 1990 No. 28, item 159.
 • Act of 30 July 1992 establishing the Day of the Polish Army. Journal of Laws 1992 No. 60, item 303.
 • Act of 27 July 2005 establishing 31st August as the Day of Solidarity and Freedom. Journal of Laws 2005 No. 155, item 1295.
 • Act of 9 October 2009 establishing the National Day of Remembrance of the Warsaw Uprising. Journal of Laws 2009 No. 206, item 1588.
 • Act of 24 September 2010 amending the Law – the Labour Code and some other laws. Journal of Laws 2010 No. 224, item 1459.
 • Act of 16 December 2010 amending the Act on employment promotion and labour market institutions and some other acts. Journal of Laws 2010 No. 257, item 1725.
 • Act of 3 February 2011 establishing the Doomed Soldiers Memorial Day. Journal of Laws 2011 No. 32, item 160.
 • Act of 24 April 2015 establishing the National Day of Victory. Journal of Laws 2015, item 622.
 • Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm of 19 December 2014 on the uniform text of the Act on days off from work. Journal of Laws 2015, item 90.
 • Regulation by the President of the Republic of Poland dated August 22, 2003 on recognition as a Polish history memorial site. Journal of Laws 2003 No. 148, item 1448.
 • Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of June 21, 2006 establishing June 28 as the National Day of Remembrance of Poznań June 1956 Events. Parliamentary Journal 2006 No. 43, item 455.

References:

 • Cassirer, E. (1971). Esej o człowieku: wstęp do filozofii i kultury. Warszawa: Czytelnik.
 • Czubiński, A. (1988). Powstanie wielkopolskie 1918 1919: geneza charakter zna­ czenie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Dąbrowski, M. (2000). Lubelski lipiec 1980. Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność.
 • Dudek, A. (2003). Stan wojenny w Polsce 1981 1983. Warszawa: Instytut Pamięci Naro­ dowej.
 • Duvignaud, J. (2011). Dar z niczego. O antropologii święta. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Eisler, J. (2006). Polski rok 1968. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Grzelczak, P. (2016). Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956 1989. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Kącka, K. (2013). Upamiętnianie jako zadanie i wyzwanie władz administracyjnych. Sprawa pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu. In: D. Plecka (ed.), Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej (p. 305 - 323). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kącka, K. (2014). Lokalny wymiar polityki historycznej. Studium przypadku: Toruń. In: D. Plecka (ed.), Administracja publiczna w projektach politycznych (p. 281 - 297). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kącka, K. (2015a). Holidays and Celebrations as an Element Organizing the State Symbolic Space - the Case of Poland in the 20th and 21st Centuries. Kultura i Edukacja, 4 (110), 66 - 84. DOI: 10.15804/kie.2015.04.04.
 • Kącka, K. (2015b). Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania - przykład Polski. In: K. Kącka, J. Piechowiak­Lamparska, A. Ratke­Majewska (eds.), Narracje pamięci: między polityką a historią (p. 59 - 80). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kąkolewski, I. (2015). Krzyżacy. Przeklęci bohaterowie. In: R. Traba, H.H. Hahn (eds.), Polsko­niemieckie miejsca pamięci. Vol. 2: Wspólne/Oddzielne (p. 225 - 248). War­ szawa: Wydawnictwo Naukowe: Scholar.
 • Kosthorst, E. (1985). Geschichtsbewusstsein. Überlegungen zur zentralen Kategorie eines neuen Ansatzes der Geschichtsdidaktik. In: H. Süßmuth (ed.), Geschichtsdidaktische Positionen. Bestandsaufnahme und Neuorientierung (p. 199 - 222). Paderborn: Verlag.
 • Kubisz, B. (2008). Wojsko Polskie II wojna światowa. No. 9: Westerplatte 1939. War­ szawa: Hachete Livre Polska.
 • Kurczewski, J. (ed.) (2003). Lokalne społeczności obywatelskie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Ośrodek Badań Społecznych.
 • Madajczyk, P. (2012). Cień roku ’68. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Ociepka, B. (2001). Polska-Niemcy. Narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej. Przegląd Zachodni, 67 (2), 48 - 49.
 • Piechowiak­Lamparska, J. (2014). Dependence Path in the Process of Achieving Transi­ tional Justice on the Post­Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 44, 164 - 176. DOI: 10.15804/athena.2014.44.10.
 • Przecławski, K. (2001). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.
 • Raina, P., Szostak, W. (2003). Operacja „Lato-80”. Pelplin: Bernardinum.
 • Sasanka, P. (2006). Czerwiec 1976. Geneza przebieg konsekwencje. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Schenk, F.B. (2009). Tannenberg/Grunwald. In: E. François, H. Schulze (eds.), Deutsche Erinnerungsorte. Vol. 1 (p. 438 - 454). München: Verlag C.H. Beck.
 • Szpociński, A. (1983). Kanon historyczny. Studia Socjologiczne, 4 (91), 129 146.
 • Turner, J.H. (2007). Human Emotions: A Sociological Theory. London-New York: Rout­ ledge.
 • Turner, V. (2010). Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Urbańczyk, P. (2008). Trudne początki Polski. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Walzer, M. (2006). Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Wolff­Powęska, A. (2007). Polskie spory o historię i pamięć: polityka historyczna. Przegląd Zachodni, 63 (1), 3 - 44.
 • Wolff­Powęska, A. (2011). Pamięć brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 - 2010). Poznań: Zysk i s­ka.
 • Zaborski, M. (2011). Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

holidays politics of history symbolic space symbolic culture local authorities

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart