The Views of the Polish Political Class on the Institution of a Nationwide Referendum

Author: Zbigniew Witkowski
Author: Maciej Serowaniec
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 165-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.12
PDF: kie/114/kie11412.pdf

In the light of art. 4 of the Constitution of the Republic of Poland, the nation as a sovereign has the right to steer the state’s policy, express an opinion on governing of the state, as well as co­decide with the state organs in the governing process. The nation is a source of power and may assume the role of an arbitrator in conflict situations between constitutional state organs but also in disputes between the subjects of the political scene, which is reflected in the targeting of the activities of public authorities according to the will expressed via a referendum. Due to the introduction of the principle of nation sovereignty in the Constitution of the Republic of Poland, it seemed that a nationwide referendum was bound to become an important instrument allowing the expression of opinions and formulation of decisions by the sovereign.

REFERENCES:

 • CBOS survey message No 89/2015 Referendum first reactions before the commencement of the campaign. Retrieved from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_089_15.PDF.
 • Dudek, D. (2007). Konstytucyjna aksjologia wyborów [Constitutional axiology of elections]. In: F. Rymarz, Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów), Warszawa: Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, 47.
 • Garlicki, L. (2001). Komentarz do art. 125 Konstytucji [A commentary to art. 125 of the Constitution]. In: L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Jabłoński, M. (1997). Referendum de lege lata i de lege ferenda. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 39, 75 84.
 • Jabłoński, M. (2001). Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym [National referendum in the Polish constitutional law]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jabłoński, M. (2002). Referendum ogólnokrajowe w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993 1997) [National referendum in the works of the Constitutional Committee of the National Assembly (1993 1997)]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 49, 99 118.
 • Jabłoński, M. (2003). Referendum ogólnokrajowe. Wybrane zagadnienia [National referendum. Selected issues]. Palestra, (5 6), 16 17.
 • Jabłoński, M. (2007). Polskie referendum akcesyjne [Polish accession referendum]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • KKZN (1997). Biuletyn, XLIV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Osiecki, G., Potocki, M. (2015). Referendum przeszło do historii [Referendum went down in history]. Dziennik Gazeta Prawna, 8 September 2015.
 • Pietrzak, M. (1997). Demokracja reprezentacyjna i bezpośrednia w Konstytucji RP [Representative and direct democracy in the Polish Constitution]. In: M.T. Staszewski (ed.), Referendum konstytucyjne w Polsce [Constitutional referendum in Poland]. Warszawa: ISP PAN, 31 32.
 • Rachwał, M. (2010a). Prawo do zarządzania referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach 1992 2009. Przyjęte rozwiązania i postulowane zmiany [The right to call a national referendum in Poland in the years 1992 2009. The adopted solutions and postulated changes]. In: A. Stelmach (ed.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce [The right of vote and the election. The experience gained in the twenty years of democratisation processes in Poland] (p. 115 126). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
 • Rachwał, M. (2010b). Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce [Direct democracy in the process of shaping the civil society in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Szczęśniak, A. (2015). Referenda became a toy in the hands of politicians. Retrieved from: http://wiadomosci.onet.pl/szczesniak­referenda­staly­sie­zabawka­w­rekachpolitykow/kvs33q.
 • The Decision of the President of the republic of Poland of 17 June 2015 on calling a national referendum (Journal of Laws 2015, item 852).
 • The Decree of the President of the Republic of Poland of 21 December 1995 on holding a referendum concerning some of the directions of state property use (Journal of Laws No 154, item 795).
 • The Decree of the President of the Republic of Poland of 29 November 1995 on holding a referendum concerning the common enfranchisement (Journal of Laws No 138, item 685).
 • Witkowski, Z. (2015). Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego [Seven cardinal sins of the Polish political class in relation to their voters and the election law]. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

the principle of nation sovereignty nationwide referendum the Polish Constitutional Tribunal the nation as a sovereign public authorities Polish political class art. 4 of the Constitution of the Republic of Poland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart