Problem z prze-pisaniem Teoretyczne podstawy refleksji postkolonialnej

Author: Bartłomiej Krzysztan
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 101-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.06
PDF: kie/111/kie11106.pdf

The collapse of Eastern Bloc equivalent with disappearance of the Second World left great political and geographical sphere in the ‘vacuum of ideas’. A priori the Postcommunist space has been included into transition and transformation studies discourses. In principle following the scientific fashion whole former space of Eastern Bloc has been classified as the developing consolidating democracies with neoliberal model of economy. Futuristic presumptions from the beginning of 90s after 25 years required additional critical perspective and revision. Social facts analysis is emphasizing the mistaken and limited contexts of transitology and in parallel leads to reflection why postcolonial potential of the sphere is by postcolonial theory omitting. Paper is delivering the analyze of the significant obstacles for postcolonial rewriting of the history of postcommunist space amid others the role of Marxism, importance of experience, reductionist character of transition studies and wrong interpretation of the basic assumptions of postcolonialism. Article is aiming to describe those crucial barriers which led to the ignoring of the achievements of postcolonial critique in the analysis of cultural, social and political conditions of former Second World.

REFERENCES:

 • Antoszewski, A., Herbut, R. (red.). (1997). Demokracje Europy Środkowo­Wschodniej w perspektywie porównawczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Appiah, K.A. (1991). Is the Postin Postmodernism the Postin Postcolonial? Critical Inquiry, 2 (17) (Winter), s. 236 257.
 • Archer, M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos.
 • Brydon, D. (2000). Introduction. W: D. Brydon (red.), Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies (s. 1 26). London: Routledge.
 • Brzeziński, Z. (1990). Wielkie bankructwo: narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku. Paryż: Instytut Literacki.
 • Chakrabarty, D. (1993). Marx after Marxism: History, Subalternity and Difference. Meanjin, 3 (52), s. 421 434.
 • Chernetsky, V. (2007). Mapping Postcommunist Cultures. Russia and Ukraine in the Context of Globalization. Kingston: McGill­Queens University Press.
 • Chioni Moore, D. (2001). Is the Postin Postcolonial the Postin Post­Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. Globalizing Literary Studies, Issue of PMLA 116/1. Pobrane z: http://monumenttotransformation.org/atlas­-of­transformation/html/p/postcolonial­-post-soviet/is­-the-­post-­in­-postcolonial-­the-­post-­in­-post-­soviet­-toward-a-­global­postcolonial­-critique-­david-­chioni­-moore.html.
 • Damasio, A. (2011). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Rebis.
 • Fanon, F. (1985). Wyklęty lud ziemi. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Znak.
 • Gandhi, L. (2008). Teoria postkolonialna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Gans­Morse, J. (2004). Searching for Transitologists: Contemporary Theories of Post­Communist Transitions and the Myth of A Dominant Paradigm. Post­Soviet Affairs, 4 (20), s. 320 349.
 • Gawrycki, M.F., Szeptycki, A. (2011). Podporządkowanie niedorozwój wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Geisler, R. (red.). (2013). Postkolonializm i postsocjalizm we współczesnej Polsce.Dobrzeń Wielki: Agencja Managerska.
 • Golinczak, M. (2008). Postkolonializm: przed użyciem wstrząsnąć. Recykling Idei, nr 10, wiosna/lato. Pobrane z: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Recykling_Idei_­_Michalina_Golinczak,_POSTKOLONIALIZM:_PRZED_U%C5%BBYCIEM_WSTRZ%C4%84SN%C4%84%C4%86!.
 • Gramsci, A. (1994). Letters from Prison. Rosengarten F. (red.). Vol. I and II. New York: Columbia University Press.
 • Gramsci, A. (1961). Pisma wybrane. Warszawa: Biblioteka Myśli Socjalistycznej.
 • Greedharry, M. (2008). Postcolonial Theory and Psychoanalysis. From Uneasy Engagements to Effective Critique. New York: Palgrave.
 • Hegel, G.W.F. (1958). Wykłady z filozofii dziejów, T. I i II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Hirsch, M. (2012). The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press.
 • Hobsbawm, E. (2013). Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840 2011. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Hobsbawm, E. (1989). The Age of Empire 1875 1914. New York: Vintage Books.
 • Huntington, S. (2009). Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jakubowski, M. (2001). Historia a filozofia historii w koncepcji Hegla. Filo­Sofija, 1, s. 169 177.
 • Jameson, F. (1990). Modernism and Imperialism. W: S. Deane, T. Eagleton, F. Jameson, E.W. Said (red.), Nationalism, Colonialism, Literature (s. 43 66). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Janion, M. (2006). Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kohn, M., McBride, K. (2011). Political Theories of Decolonisation. Postcolonialism and the Problem of Foundations. Oxford: Oxford University Press.
 • Kołakowski, L. (1988). Główne nurty marksizmu. Powstanie rozwój rozkład. Londyn: Aneks.
 • Kościów, M. (2013). Ekologia nowoczesne narzędzie neokolonializmu. W: R. Geisler (red.), Postkolonializm i postsocjalizm we współczesnej Polsce (s. 81 99). Dobrzeń Wielki: Agencja Managerska.
 • Lenin, V.I. (1963). Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. W: Lenin’s Selected Works, 1. Moscow: Progress Publishers. Pobrane z: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp­hsc/.
 • Lenin, W.I. (2000). Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny. Gdańsk: Tower Press. Pobrane z: http://1917.net.pl/sites/default/files/Lenin_­_Imperializm_jako_najwy%C4%B9%C4%BDsze_stadium_kapitalizmu_0.pdf.
 • Lenin, W.I. (2006). Rewolucja u bram. Pisma wybrane z roku 1917. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Linz, J.J. (1995). Transition to Democracy. W: G. Pridham, Transition to Democracy: Comparative Perspective from Southern Europe, Latin America and Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Loomba, A. (2011). Kolonializm/postkolonializm. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Rostow, W. (1990). Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present. With a Perspective on the Next Century. New York: Oxford University Press.
 • Rustow, D. (1970). Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model. Comparative Politics, 2 (3), April.
 • Said, E.W. (2005). Orientalizm. Poznań: Zysk i S­ka.
 • Share, D., Mainwaring, S. (1986). Transition Through Transaction: Democratisation in Brazil and Spain. W: W. Selcher, Political Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas and Future Prospects. Baltimore: Hopkins University Press.
 • Solarz, M.W. (2009). Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Staniszkis, J. (2001). Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Stepan, A. (1986). Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations. W: G. O’Donnell, P.C. Schmitter, L. Whitehead (red.), Transitions from Authoritatian Rule: Prospects for Democracy, t. III. Baltimore/London: Hopkins University Press.
 • Śpiewak, P. (1977). Gramsci. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Thompson, E. (2000). Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Kraków: UNIVERSITAS. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, t. III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • wa Thiongo’o, N. (1986). Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: J. Currey.

postcommunism transtion studies theory rewriting marxism postcolonial critique and theory

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart