Zasoby w pracy a zadowolenie z pracy nauczycieli Pośrednicząca rola zaangażowania

Author: Łukasz Baka
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 230-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.13
PDF: kie/111/kie11113.pdf

In according with Job Demands-Resources model high job resources create appropriate job attitudes directly and indirectly through increase of work engagement. The direct and indirect effects of job resources were tested in relation to organizational commitment and citizenship behavior mainly. The study was aimed at investigation the links between job resources and job related subjective well­being, measured by job satisfaction and positive affect at work, and also mediating role of the work engagement relating to the above mentioned link. Participants were 316 teachers. As predicted by the Job Demands­Resources model, the research results show direct and indirect (via work engagement) effects of job resources on job­related well­being. High job resources (supervisor support, coworkers support and psychological climate at work) correlated with high job satisfaction and high positive affect at work. Work engagement mediated this links. The results indicate the need to develop Job Demands­Resources model.

REFERENCES:

 • Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Baka, Ł., Cieślak, R. (2010). Zależność między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli. Pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego. Studia Psychologiczne, 48, s. 5-18.
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., Taris, T.W., Schaufelli, W.B., Schreurs, P.J.G. (2003). A multigroup analysis of the job demands­resources model in four home care organizations. International Journal of Stress Management, 10, s. 16-38. Bakker, A.B., Demerouti, E.W., Verbeke, W., Using the Job Demands­Resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43, s. 83-104.
 • Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, s. 147-154.
 • Baron, R.M., Kenny, D.A. (1986). The moderator mediator variable distinction in social psychological research. Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, s. 1173-1182.
 • Brief, A.P., Weiss, H.M. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53, s. 279-307.
 • Connolly, J.J., Viswesvaran, C. (2000). The role of affectivity in job satisfaction: A meta­analysis. Personality and Individual Differences, 29, s. 265-281.
 • Derbis, R., Bańka, A. (1998). Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Fredricson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. American Psychologist, 56, s. 218-226.
 • Hackman, J.R., Lawler, E.E. (1971). Employee reaction to job characteristics, Journal of Applied Psychology, 55, s. 259-286.
 • Herzberg, F. (1974). Motivator­hygiene profiles: Pinpointing what ails the organization. Organizational Dynamics, 3, s. 18-29.
 • Hakanen, J.J., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, s. 495-513.
 • Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., Ahola, K. (2008). The job demands­resources model: a three­year cross­lagged study of burnout, depression, commitment and work engagement. Work & Stress, 22, s. 224-241.
 • Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kahn, W.A. (1990). To be fully there: Psychological presence at work. Human Relation, 45, s. 321-349.
 • Kanungo, R.N. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied Psychology, 3 (67), s. 341-349.
 • Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Rebis.
 • Rothbard, N.P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. Administrative Science Quarterly, 46, s. 655-684.
 • Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparZasoby w pracy a zadowolenie z pracy nauczycieli 243 cia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska­Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 17-32). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Schaufeli, W.B., Salanova, M. (2007). Work engagement. An emerging psychological concept and its implications for organizations. Managing Social and Ethical Issues in Organizations, 2, s. 135-177.
 • Schaufelli, W.B., Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources and their relationship with burnout and engagement: a multi­sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, s. 293-315.
 • Sonnentag, S. (2003). Recovery, work engagement and proactive behavior: a new look at the interface between nonwork and work, Journal of Applied Psychology, 88, s. 518-528.
 • Szabowska­Walaszczyk, A., Zawadzka, A.M., Wojtaś, M. (2011). Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera. Psychologia Jakości Życia, 1, s. 81-93.
 • Watson, D., Clark, L.A. (1994). Te vicissitudes of mood: A schematic model. W: P. Ekman & R.J. Davidson (red.), The nature of emotion: Fundamental questions. New York: Oxford University Press.
 • Wefald, A.J., Downey, R.G. (2009). Construct dimensionality of engagement and its relation with satisfaction. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 143, s. 91-111.
 • Weiss, H.M. (2002). Deconstructing job satisfaction: separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resource Management Review, 22, s. 173-194.
 • Wołowska, A. (2010). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę w warunkach zmiany kontraktu psychologicznego. Niepublikowana praca doktorska, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Zalewska, A.M. (2002). Skala afektu w pracy wstępne wyniki prac nad adaptacją techniki. Studia Psychologiczne, 40, s. 172-192.
 • Zalewska, A.M. (2003). „Skala Satysfakcji z Pracy” pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 7, s. 49-61.

work engagement ob resources job­related well­being

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart