Życie z szablonu CV. Doświadczenie pokoleniowe w narracjach młodych dorosłych

Author: Dorota Kuncewicz
Author: Wojciech Kruszewski
Author: Agnieszka Zasim
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 64-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.04
PDF: kie/113/kie11304.pdf

What narrative patterns do young adults apply when they relate stories about their lives? How do they perceive their lives? Finding the answers to these questions was the aim of the research described in this article. The study involved fourteen people aged 26–35, who talked about their lives in the form of a monologue. They were asked to speak on the subject: „Tell me about the last few years of your life”. The results of the thematised information analysis suggest that their narrations resemble autopresentations included in a CV or an application letter. The results of the implied information analysis point to the illusory character of what is said explicitly. The reconstructed hidden stories do not confirm the presented stories about successful life.

REFERENCES:

 • Bachtin, M. (1970). Problemy poetyki Dostojewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Barber, B.B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 • Bellemin­Noël, J. (1972). Le texte et l’avant­texte, Paris: Larousse.
 • Berger, C.R. (2010). Message Production Process. W: C.R. Berger, M.E. Roloff, D.R. Roskos­Ewoldsen (red.), The Handbook of Communication (s. 111-127). Science. Los Angeles: Sage.
 • de Biasi, P.M. (2005). La génétique des textes, Paris: Armand Colin.
 • Brzezińska, A., Piotrowski, K. (2009). Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS). Studia Psychologiczne, 47 (3), s. 93-109.
 • Cain, S. (2012). Ciszej proszę… Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać. Warszawa: Laurum.
 • Dryll, E. (2010). Wielkie i małe narracje w życiu człowieka. W: M. Straś­Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Erikson, E.H. (2012). Dopełniony cykl życia. Gliwice: Helion.
 • Fish, S. (2002). Interpretacja, retoryka, polityka. Wybór esejów. Kraków: Universitas.
 • Grésillon, A. (1994). Eléments de la critique génétique. Lire manuscrits modernes, Paris: Presses universitaires de France.
 • Grosz, S. (2014). Życie wysłuchane. Jak tracimy i odnajdujemy siebie. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Janion, M. (1996). Czy będziesz wiedział co przeżyłeś? Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Janion, M. (2006). Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków Wydawnictwo Literackie.
 • Joniec­Bubula, K. (2000). Rola rytuałów przejścia w tworzeniu się tożsamości w okresie dorastania. W: A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka (s. 165-183). Kraków: UJ.
 • Kościelska, M. (2014). Nie dorosnąć do… Infantylna osobowość naszych czasów. Polskie Forum Psychologiczne, 19 (4), s. 425-437.
 • Kuncewicz, D. (2013). Pytania do refleksji. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia (s. 264-266). Warszawa: APS.
 • Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2014). Which literary theory tools can a psychologist use for interpreting language communication? Polish Journal of Applied Psychology, 12 (4), s. 71-94, DOI: 10.1515/pjap­2015­0022.
 • Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2015a). What are you saying when you are talking about…? Procedure for isolating a hidden story in a monologue about the author’s own life. Polish Journal of Applied Psychology, 13 (2), s. 25-46, DOI: 10.1515/pjap­2015­0028.
 • Kuncewicz, D., Sokołowska E., Sobkowicz J. (2015b). Usłyszeć niewypowiedziane, czyli o interpretacji psychologicznej za pomocą narzędzi teorii literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (3), s. 409-426.
 • Ledzińska, M. (2012). Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne, Warszawa: Difin.
 • Malina, A. (2012). Efektywność radzenia sobie z realizacją zadań rozwojowych przez młodych dorosłych w zależności od płci. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska­Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (s. 293-311), Warszawa: Difin.
 • Markiewicz, H. (1984). Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Markiewicz, H. (2003). Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha. Teksty Drugie, 4, s. 188-193.
 • Mizerkiewicz, T. (2004). W stronę mowy pozornie niezależnej, czyli o dialogu w polskiej prozie współczesnej. Przestrzenie teorii, 3/4, s. 239-251.
 • Niedźwieńska, A. (2000). Pamięć autobiograficzna. W: A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka (s. 111-127). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Nowak­Dziemianowicz, M. (2014). Narracja w pedagogice znaczenie, badania, interpretacje. Kultura i Edukacja, 2 (102), s. 7-44.
 • Nycz, R. (2012). Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy (s. 5-38). Kraków: Universitas.
 • Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja. Warszawa: PWN.
 • Oleś, P., Sowa, A. (2014). Życie zawsze jest szansą. Rozmowa z prof. Piotrem Olesiem o dorosłości, dojrzałości i życiowej mądrości. Polityka, 7 lutego 2014. Pobrane z: http://www.polityka.pl/jamyoni/1524801,1,zycie­zawsze­jest­szansa.read.
 • Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 • Rosner, K. (2003). Narracja, tożsamość i czas. Kraków: TAiWPN „Universitas”.
 • Rosner, K. (2005). Stanley Fish, czyli pozorny radykalizm konstruktywistycznej teorii interpretacji. Teksty Drugie, 5, s. 9-15.
 • Seligman, M.E.P. (2005). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 18-32). Warszawa: PWN.
 • Wrzesień, W. (2009). Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, Warszawa: PWN.
 • Wrzesień, W. (2010). Czy ulegając nastolatyzacji zachowamy młodość? Roczniki Socjologii Rodziny, 20, s. 37-53.
 • Wrzesień, W. (2011). Dziś prawdziwej młodzieży już nie ma. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 359-371.
 • Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 • Yalom, I.D. (2003). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 • Znaniecki, F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: PWN.

young adults narrations narrative patterns crisis of subjectivity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart