Rzecz o bestiach, zgromadzeniach i publicznej partycypacji. Czyli o społecznym wymiarze orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w analizie na wybranych przykładach

Author: Radosław Potorski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 86-104
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.05
PDF: kie/113/kie11305.pdf

Judicial control of the conformity of law to the constitution nowadays serves as one of the basic guarantees of the observance of the constitution. In majority of continental European states it is performed by a particular body a constitutional court. So the same is true in Poland, however it seems still to be one of the least understood aspects of the functioning of our political system. And especially with regard to the opportunities offered by that for non­public entities to protect their rights and to influence the public decision making process. The awareness in this respect seems to be on a very low level. That is why the aim of the author is to verify a research assumption that the Constitutional Court jurisdiction has a serious social dimension, noticeable for Polish non­public actors.

REFERENCES:

 • Banaszak, B. (2010). Zasada demokratycznego państwa prawnego a kwestia praw i wolności jednostki. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności praw jednostki w RP (s. 300-317). Warszawa: Wyd. C.H BECK.
 • Bodnar, A. (2016). Wolności w niebezpieczeństwie. Newsweek, 48.
 • Bodnar, A., Szwast, M. (2015). Wolność zgromadzeń publicznych w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. Analizy i Rekomendacje, 2. Pobrane z: http://www.hfhr.pl/wp­content/uploads/2015/02/hfpc_analizy_i_rekomendacje_22015.pdf.
 • Dekret (1981/154) z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym, Dz.U. RP z 1981 Nr 29 poz. 154.
 • Druk Sejmowy 1577 VII kadencja Sejmu RP z dnia 17 lipca 2013, RM­10­58­13, Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1577.
 • Garlicki, J., Noga­Bogomilski, A. (2004). Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych UW.
 • Garlicki, L. (2011). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Granat, M. (2002). Formy konkretnej kontroli konstytucyjności prawa (w państwach Europy Środkowej i Wschodniej). W: M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna Prawo Praktyka, Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Izdebski, H. (2012). Wykłady w Trybunale: Fundamenty współczesnych państw wartości, zasady i prawa podstawowe. Obserwator Konstytucyjny. Pobrane z: http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/wyklady­w­trybunale­fundamenty­wspolczesnychpanstw­wartosci­zasady­i­prawa­podstawowe/.
 • Jarosz-­Żukowska, S. (2010). Charakter i znaczenie wolności i praw jednostki wyrażonych w Rozdziale I Konstytucji RP. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności praw jednostki w RP (s. 107-140). Warszawa: Wyd. C.H BECK.
 • Kaźmierczak, T. (2011). Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. W: A. Olech (red.), O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej (s. 83-99). Warszawa: Wyd. Instytut Spraw Publicznych.
 • Komunikat po wyroku TK (2015) z 4 listopada 2015 w sprawie K 1/14 Otwarte fundusze emerytalne (OFE); zasady wypłat emerytur. Pobrane z: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty­prasowe/komunikaty­po/art/8679­otwarte­fundusze­emerytalne­ofezasady­wyplat­emerytur/.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952, Dz.U. RP Nr 33, poz. 232 (Konstytucja PRL).
 • Krawczyk, P. (2014). Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo­Humanistycznego w Siedlcach, 100.
 • Kuciński, J. (2003). Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kustra, A., Bień­Kacała, A. (2009). Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. W: Z. Witkowski, J. Galster, B. Gronowska, i in. (red.), Prawo konstytucyjne (s. 479-541). Toruń: Wyd. TNOiK.
 • Ławniczak, A. (2010). Wolności i prawa człowieka w ujęciu konstytucyjnym. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności praw jednostki w RP (s. 141-177). Warszawa: Wyd. C.H BECK.
 • Łętowska, E. (2016). O tym, co boli sędziów i co boli sądzonych. Pobrane z: http://www.lex.pl/czytaj/­-/artykul/prof­letowska­o­tym­co­boli­sedziow­i­co­boli­sadzonych.
 • Piotrowski, R., Ochmann, P., Pisz, M. (red.). (2014). Prawo konstytucyjne. Kompendium. Warszawa: Wyd. C.H. BECK.
 • Potorski, R. (2011). Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja w wybranych krajach Unii Europejskiej. W: R. Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania (s. 175-201). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Skrzydło, W. (2002). Rola Trybunału konstytucyjnego w rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych. W: M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna Prawo Praktyka, Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin (s. 484-493). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Sześciło, D. (2016). Po co ci człowieku trójpodział władzy, Obserwator Konstytucyjny. Pobrane z: http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/artykul/po­co­ci­czlowieku­trojpodzial­wladzy/.
 • Traktat z dnia 16 kwietnia 2003 podpisano w Atenach dotyczący przystąpienia dziesięciu państw, w tym Polski, do Unii Europejskiej, Dz.U. RP z 2004 Nr 90, poz. 864 (Traktat Akcesyjny).
 • Trybunał Konstytucyjny, Dane statystyczne z działalności. Pobrane z: http://trybunal.gov.pl/sprawy­w­trybunale/statystyka/ (TK­statystyka, 2016).
 • Uliasz, J. (2011). Władza sądownicza wobec partii politycznych w Polsce zagadnienia wybrane. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2. Pobrane z: http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk6/05.pdf.
 • Ustawa (1969/94) z dnia 19 kwietnia 1969 kodeks karny, Dz.U. RP 1969 nr 13 poz. 94 (stan z 1989 roku).
 • Ustawa (1982/83) z dnia 26 marca 1982 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. RP 1982 nr 11 poz. 83.
 • Ustawa (1996/464) z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. RP z 2015 poz. 464.
 • Ustawa (1997/483) z dnia 2 kwietnia 1997 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP Nr 78, poz. 483 z późn. zm. (Konstytucja RP).
 • Ustawa (1997/643) z dnia 1 sierpnia 1997 o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. RP Nr 102, poz. 643, z późn. zm.
 • Ustawa (2013/397) z dnia 5 lipca 1990 prawo o zgromadzeniach, Dz.U. RP z 2013 poz. 397 (stan na 2013 rok).
 • Ustawa (2014/24) z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U. RP 2014, poz. 24 (ustawa o bestiach).
 • Ustawa (2015/128) z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe, Dz.U. RP z 2015 poz. 128 (stan na 2015 rok).
 • Ustawa (2015/541) z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. RP z 2015 poz. 541.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2005a) z dnia z 11 maja 2005 w sprawie TK K 18/04 Traktat Akcesyjny Polski do UE, Dz.U. RP z 2005 Nr 86, poz. 744.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2005b) z dnia z 27 kwietnia 2005 w sprawie P 1/05 dotyczący Europejskiego Nakazu Aresztowania, Dz.U. RP z 2005 Nr 77, poz. 680.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2011) z dnia 16 marca 2011 w sprawie K 35/08 dotyczący Dekretu o stanie wojennym, Dz.U. RP z 2011 Nr 64, poz. 342.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2014) z dnia 18 września 2014 w sprawie K 44/12 dotyczący ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Dz.U. RP z 2014 poz. 1327.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2015a) z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie P 45/12 dotyczący kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego, Dz.U. RP z 2015 poz. 559.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2015b) z dnia z 7 października 2015 w sprawie K 12/14 dotyczący Prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem („klauzula sumienia”), Dz.U. RP z 2015 poz. 1633.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2015c) z dnia z dnia 4 listopada 2015 w sprawie K 1/14 dotyczący Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE); zasady wypłat emerytur, Dz.U. RP z 2015 poz. 1917.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2016a) z dnia 11 listopada 2016 w sprawie K 24/15 dotyczący zasad zatrzymania prawa jazdy, OTK ZU nr A/2016, poz. 77.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2016b) z dnia 23 listopada 2016 w sprawie K 6/14 dotyczący ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=14919&sprawa=12896.

constitutional court Constitution public participation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart