Partycypacja mediów cyfrowych w szkole w opinii młodych dorosłych z pokolenia sieci - perspektywa konfliktu czy rozwoju?

Author: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Institution: borawska@uwb.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4315-2226
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 197-216
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.14
PDF: kie/125/kie12514.pdf

Tekst jest komunikatem z badań przeprowadzonych wśród studentów pierwszego roku pedagogiki - absolwentów kształcenia średniego, należących do pokolenia sieci i aktywnie zanurzonych w mobilnej kulturze cyfrowej. Celem artykułu jest analiza procesu partycypacji technologii cyfrowych w procesie kształcenia. Autor stawia tezę, że technologie cyfrowe można traktować jako zasoby kulturowe, zatem kształtowanie umiejętności ich twórczego wykorzystania jest podstawą nowoczesnej edukacji. Opinie badanych studentów służą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie tekstu, czy i w jakim stopniu kultura szkoły towarzyszy i wzmacnia kulturę mobilną, przygotowując do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania uczniów w świecie cyfrowym. Badania prowadzą do wniosku, iż młodzi dorośli jako użytkownicy mobilnych mediów w zdecydowanej większości wyrażają swoje rozczarowanie jakością edukacji medialnej w placówkach, których są absolwentami.

The article is the research report of study conducted among first-year students of pedagogy - graduates of secondary education, belonging to the network generation and actively immersed in the digital mobile culture. The aim of the article is to analyze the process of participation of digital technologies in the education process. The author formulates the thesis that digital technologies can be treated as cultural resources, therefore shaping the skills of their creative use is the basis of modern education. Opinions of the surveyed students serve to answer the question contained in the topic of the text, whether and to what extent the school culture accompanies and strengthens the mobile culture, preparing for conscious and responsible functioning of students in the digital world. Research leads to the conclusion that young adults as the users of mobile media express their disappointment in the quality of media education in the institutions they are graduates in the vast majority.

REFERENCES:

 • Baron-Polańczyk, E. (2016). Model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli (chmura - silos). Człowiek - Teraźniejszość - Edukacja, 19 (2 [74]), s. 125-138.
 • Bauman, Z., Leoncini M. (2018). Płynne pokolenie. Tłum. Sz. Żuchowski. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Błajet, P. (2015). (Nie)przypadkowa edukacja. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Bougsiaa, H., Kopciewicz, L. (2016). Mobilne nastolatki. W: H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki (red.), Smartfon i tablet w dziecięcych rękach (s. 142-163). Gdańsk: Wydawnictwo: Katedra.
 • Brankovic, N., Rodić, V., (2012). Determination of Indicators of School Culture in Primary Schools. The New Educational Review, 3, s. 45-53.
 • Buckingham, D. (2008). Nowe media, nowe postaci dzieciństwa? W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem (s. 151-169). Tłum. M. Kościelniak Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Büscher, M., Urry, J., Witchger, K. (2011). Introduction. Mobile methods. W: M. Büscher, J. Urry, K. Witchger (eds.), Mobile Methods, New York: Routledge.
 • Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody. Warszawa: PWN.
 • Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Linchuan Qiu J., Sey, A. (2004). The Mobile Communication Society: A cross-cultural analysis of available evidence on the social uses of wireless communication technology. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.109.3872&rep=rep1&type=pdf.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2015). Kultura szkoły - o jej złożoności i wielowymiarowości. Pedagogika społeczna, 3, s. 77-87.
 • Gruchoła, M. (2016). Pokolenie Alpha - nowy wymiar tożsamości? Rozprawy Społeczne, 10 (3), s. 5-13.
 • Hejwosz-Gromkowska, D. (2015). Młodzież, Facebook a problem partycypacji społecznej. Studia Edukacyjne, 35, s. 179-193.
 • Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Kasprzak, P., Kłakówna, Z.A., Kołodziej, P., Regiewicz, A., Waligóra, A. (2016). Edukacja w czasach cyfrowej zarazy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Klus-Stańska, D. (2005). Rzecz o ryzyku kulturowej nieadekwatności edukacji szkolnej. Forum Oświatowe, 17 (1 [32]), s. 23-46.
 • McCrindle, M., Wolfinger, E. (2011). The ABC of XYZ. Understanding the Global Generations. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon, 9, 5.
 • Puentedura, R.R. (2003). A Matrix Model for Designing and Assessing Network-Enhanced Courses. Pobrano z: http://www.hippasus.com/resources/matrixmodel/.
 • Rogowski, Ł. (2018). Mobilność jako potencjalność: Sposoby rozumienia mobilności. Z perspektywy nowych technologii i paradygmatu mobilności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXX (2), s. 275-276.
 • Sysło, M.M. (b.d.). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji uczniów zdolnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pobrano z: https://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-42584/category/86-materiay-z-konferencji?download=2438:wykorzystanie-owoczesnychtechnologii-w-edukacji-ze-szczeglnym-zwrceniem-uwagi-na-potrzeby-uczniow-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych.
 • Szpunar, M. (2010). Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy. W: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim (s. 501-512). Lublin: KUL.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczna. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Tanaś, M. (2015). Edukacja@cyberprzestrzeń - pola badań i refleksji pedagogicznej. W: D. Morańska (red.), Edukacja w cyberprzestrzeni. Nowe wyzwania i problemy badawcze (s. 27-41). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Tłum. P. Cypryański. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: PWN.
 • Wrońska, M. (2015). Edukacja szkolna a kultura medialna adolescentów. W: R. Czerski, R. Wawer (red.), Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych (s. 37-46). Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie.
 • Wrońska, M. (2018). W stronę inwersji edukacyjnej - czy adolescent może być „mistrzem” dla swojego nauczyciela w cyberprzestrzeni? W: M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni (s. 153-163). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

school culture teaching process digital technologies mobile generation proces kształcenia technologie cyfrowe kultura szkoły pokolenie mobilne

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart