Places and “Non-Places”: The Identity of a Place in the Perspective of Individual Memory and Social Forgetting

Author: Jolanta Muszyńska
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8116-4343
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 125-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.08
PDF: kie/126/kie12608.pdf

The article deals with the issue of the identity of the place, taken in reference to the concept of places and non-places by Marc Augé. The main purpose of the theoretical analyses and analysis and interpretation of empirical results of the study was to determine the identity of the place (borderland) by referring to the individual memory of members of the minority group, inscribed in multifaceted, individual negotiations of experiencing the identity of the place. An important aspect discussed in the article are issues of social forgetting in Paul Connerton’s approach and socio-cultural consequences of this process for the identity of the individual, group and place. Narrative interview was the main form of data collection. The analyses are oriented to the variable of the identity of the borderland. The categories of the analysis refer to: the cultural identity of the borderland; personal memories of respondents related to the events, situations related to the past of their family; social memory of the minority group; social memory of the majority group. Memory of the borderland is a memory strongly embedded in a given area and unequivocally localized - assigned to a place “marked” and “embedded” culturally. This, of course, implies a series of difficult group-based negotiations regarding the contents of memory, places, events that, from the perspective of internal diversity of the group, may construct contradictory images of the past of the place.

REFERENCES:

 • Assmann, J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Augé, M. (1995). Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Transl. J. Howe. London, New York: Verso.
 • Baker, K. (2012). Identity, Memory and Place. The Word Hoard, 1(1), pp. 23-33. Retrieved from: http://ir.lib.uwo.ca/wordhoard/vol1/iss1/4.
 • Buñuel, L. (2013). My Last Sigh. New York: Vintage.
 • Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Foreword B. Jałowiecki. Transl. B. Jałowiecki, J. Piątkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Castillo, J.J. (2009, April 24). Snowball Sampling. Explorable.com. Retrieved from: http:// explorable.com/snowball-sampling.
 • Connerton, P. (2008). Seven Types of Forgetting. Memory Studies, 1(1), pp. 59-71. DOI: 10.1177/1750698007083889.
 • Connerton, P. (2012). Jak społeczeństwa pamiętają. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Erll, A. (2011). Traveling Memory. Paralax, 17(4), pp. 4-18. DOI: 10.1080/13534645.2011.6 05570.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Giddens, A. (2008). Socjologia. Warszawa: PWN.
 • Gills, J.R. (Ed.) (1994). Commemorations: The Politics of National Identity. New York, Princeton: Princeton University Press.
 • Golka, M. (2010). Społeczna niepamięć. Pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem. In: S. Kapralski (Ed.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (pp. 49-71). Warszawa: Scholar.
 • Graves, M., & Rechniewski, E. (2010). From Collective Memory to Transcultural Remembrance. Portal: Journal of Multidisciplinary International Studies, 7(1): Fields of Remembrance, pp. 1-15.
 • Halbwachs, M. (2008). Społeczne ramy pamięci. Warszawa: PWN.
 • Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell.
 • Hensel, P., & Glinka, P. (2012). Teoria ugruntowana. In: D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Vol. 1: Podejścia i teorie (pp. 89-113). Warszawa: PWN.
 • Jałowiecki, B. (2011). Miejsca, przestrzeń, obszar. Przegląd Socjologiczny, 60(2-3), pp. 9-28.
 • Kaczmarek, J. (2005). Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kozielecki, J. (1997). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kwiatkowski, T. (2008). Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa: Scholar.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.
 • Losch, D. (2003). Bad Memories, The Poetics of Memory and the Difference of Culture. In: J. Bennett, & R. Kennedy (Eds.), World Memory: Personal Trajectories in Global Time (pp. 30-43). London: Palgrave Macmillan.
 • Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In: K. Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge (pp. 276-322). London: Routledge.
 • Mendel, M., & Theiss, W. (Eds.) (2019). Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nikitorowicz, J. (2018). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nora, P. (2001). Czas pamięci. Transl. W. Dłuski. Res Publica Nowa, 7, pp. 37-43.
 • Ryan, L. (2011). Memory, Power and Resistance: The Anatomy of a Tripartite Relationship.
 • Memory Studies, 4(2), pp. 154-169. DOI: 10.1177/1750698010366502.
 • Rybak-Korneluk, A., Wichowicz, H.M., Żuk, K., & Dziurkowski, M. (2016). Pamięć autobiograficzna i jej znaczenie w wybranych zaburzeniach psychicznych. Psychiatria Polska, 50(5), pp. 959-972. DOI: 10.12740/PP/38518.
 • Schacter, D.L., & Madore, K.P. (2016). Remembering the Past and Imagining the Future: Identifying and Enhancing the Contribution of Episodic Memory. Memory Studies, 9(3), pp. 245-255. DOI: 10.1177/1750698016645230.
 • Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Tuan, Yi-Fu. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis-London: University of Minnesota Press
 • Wallis, A. (1967). Socjologia wielkiego miasta. Warszawa: PWN.
 • Wallis, A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Wójcikowska, K. (2014). Walka o miejsca pamięci w przestrzeni dwunarodowej gminy Sejny. Pogranicze. Studia Społeczne, 23, pp. 65-82.

social forgetfulness individual memory place identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart