Retrieving Lost Knowledge: Researcher, “Native Researchers” and Shifts in Participatory Action Research

Author: Rozalia Ligus
Institution: University of Wrocław
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0418-7346
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 15-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.02
PDF: kie/128/kie12802.pdf

This paper was inspired by the debate between Hammersley (1999), Atkinson and Delamont (2009) and Denzin and Lincoln (2009 [2008]) on the dynamics of qualitative methods development and by the unsettling reductionism and fragmentation of analyses within qualitative research revealed by Atkinson. Similar critique of superficiality in biographical methods has also been formulated by scholars from the interpretative sociology tradition in Łódź (Czyżewski, 2016; Kaźmierska, 2012; Konecki, 2019; Piotrowski, 2016; Waniek, 2019), whose work is applied in pedagogy. The biographical research I conduct in small local communities reveals shifts in the positioning of research participants, but also alterations in the dynamics of grassroot inquiry initiatives in line with Participatory Inquiry Paradigm as described by Heron and Reason (1997). This article aims to characterize the “new” type of research participants, who organize and are involved in (non-academic) “research/amateur teams” within local communities, becoming collective agents of social action. Does it mean that the new “social/research awareness” (Heron & Reason, 1997) of both local actors and academic scholars who “join forces”, along with easy access to the sources, transnational links, and higher level of education trigger grassroot potential of pro-social behavior and a multi-level, polyphonic (Clifford, 1983), conscious and subconscious participation in the life of local communities?

REFERENCES:

 • Alheit, P. (2011). Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się. Teraźniejszość – Czło­wiek – Edukacja, 3, pp. 7–21.
 • AP we Wrocławiu, Sygn. 239, Nr Zesp. 345, Bolesławiec 1945. Retrieved from: http://www.archeion.net/atom/index.php/.
 • Atkinson, P., & Delamont, S. (2008). Analytic Perspectives. In: K.N. Denzin, & Y.S. Lin­coln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials (3rd ) (pp. 285–311). Los Angeles–London–New Delhi–Singapore: Sage Publications.
 • Atkinson, P., & Delamont, S. (2009). Perspektywy analityczne. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lin­coln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 2. (pp. 257–284). Warszawa: PWN.
 • Appadurai, A. (1999). O właściwe miejsce w hierarchii. In: M. Buchowski (Ed.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna (pp. 228–244). Warszawa: Instytut Kultury.
 • Berger, P., & Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawni­ctwo Naukowe PWN.
 • Bohnsack, R. (2004). Dyskusja grupowa – teoria i praktyka rekonstrukcji kolektywnych wzorów orientacji. In: S. Krzychała (Ed.), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej (pp. 36–48). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnoślą­skiej Szkoły Wyższej.
 • Carr, W. (2010). Filozofia, metodologia i badania w działaniu. In: H. Červinková, & B.D. Go-łębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 29–44). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Červinková, H. (Ed.) (2019). Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tra­dycji amerykańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Červinková, H., & B.D. Gołębniak (Eds.) (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropo­logia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Christians, C.G. (2009). Etyka i polityka w badaniach jakościowych. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 207–244). Warszawa: PWN.
 • Clifford, J. (1983). On Ethnographic Authority. Representations, 2 (Spring), pp. 118–146. DOI: 10.2307/2928386.
 • Clifford, J. (1999). O autorytecie etnograficznym. In: M. Buchowski (Ed.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna (pp. 123–159). Warszawa: Instytut Kultury.
 • Czyżewski, M. (1997). Wprowadzenie do tekstu Fritza Schützego. Studia Socjologiczne, 144 (1), pp. 9–11.
 • Czyżewski, M. (2016). Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne. In: R. Dopie­rała, & K. Waniek (Eds.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów (pp. 73–80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Czyżewski, M., Piotrowski A., & Rokuszewska-Pawełek A. (Eds.) (1996). Biografia a tożsa­mość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Denzin, K.N., & Lincoln Y.S. (Eds.). (2008). Collecting and Interpreting Qualitative Materials (3rd ). Los Angeles–London–New Delhi–Singapore: Sage Publications.
 • Denzin, K.N., & Lincoln Y.S. (Eds.). (2008). Collecting and Interpreting Qualitative Materials (3rd ) (pp. 1–45). Los Angeles–London–New Delhi–Singapore: Sage Publications.
 • Denzin, K.N., & Lincoln Y.S. (Eds.). (2009). Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 19–62). Warszawa: PWN.
 • Dopierała, R., & Waniek, K. (Eds.). (2016). Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Drljača, D. (1997). Między Bośnią, Bukowiną, Serbią i Polską. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
 • Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Erickson, F. (2019). Badania ręka w rękę. Uczestnicząca etnografia w działaniu jako część badań edukacyjnych. In: H. Červinková (Ed.), Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej (pp. 213–237). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed. New York: Bloomsbury Academic.
 • Foley, D. (2010). Projekt Lisy. Rewizja. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 265–296). Wrocław: Wydaw­nictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Foley, D., & Valenzuela, A. (2009). Etnografia krytyczna. Polityka współpracy. In: N.K. Den­zin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 315–340). Warszawa: PWN.
 • Gałęziowski, J. (2019). Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspectives. Przegląd Socjologii Jakoś­ciowej, 15(2), pp. 76–103. Retrieved: 05.09.2019, (www.przegladsocjologiijakosciowej.org). DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.05.
 • Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Transl. D. Wolska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York–Lon­don–Toronto: Simon & Schuster Inc.
 • Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (2009). Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyła­niające się zbieżności. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościo­wych. Vol. 1 (pp. 281–314). Warszawa: PWN.
 • Gulczyńska, A., & Granosik, M. (Eds.). (2014). Empowerment w pracy socjalnej. Praktyka i badania partycypacyjne. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Hammersley, M., (1999). Not bricolage, but boatbuilding: exploring two metaphors for think­ing about ethnography. Journal of conemporary Ethnography, 28, pp. 574-585.
 • Heron, J., & Reason, P. (1997). A Participatory Inquiry Paradigm. Qualitative Inquiry, 3(3), pp. 274–294. DOI: 10.1177/107780049700300302.
 • Kaźmierska, K. (1996). Wywiad narracyjny ‒ technika i pojęcie analityczne. In: M. Czyżew­ski, A. Piotrowski, & A. Rokuszewska-Pawełek (Eds.), Biografia a tożsamość narodowa (pp. 35–45). Łódź: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaźmierska, K. (1999). Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych. Warszawa: IFiS PAN.
 • Kaźmierska, K. (2008). Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady. Kraków: Nomos.
 • Kaźmierska, K. (Ed.). (2012). Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Nomos.
 • Kaźmierska, K. (2013). Badania biograficzne w naukach społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(4), pp. 6–10.
 • Kaźmierska, K. (2014a). Analyzing Biographical Data – Different Approaches of Doing Bio­graphical Research. Qualitative Sociology Review, 10(1), pp. 6–17.
 • Kaźmierska, K. (2014b). An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribu­tion to Interpretative Sociology. Qualitative Sociology Review, 10(1), pp. 284–359.
 • Kaźmierska, K. (2014c). Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodolog­iczne w kontekście archiwizacji narracji. Studia Socjologiczne, 3, pp. 221–238.
 • Kaźmierska, K. (2018). Doing Biographical Research – Ethical Dilemmas in Changing Social Contexts. Polish Sociological Review, 3, pp. 391–409.
 • Kemmis, S. (2010). Teoria Krytyczna i uczestniczące badania w działaniu. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 45–88). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Kemmis, S., & McTaggart, R. (2009). Uczestniczące badania interwencyjne. Działania komu­nikacyjne i sfera publiczna. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakoś­ciowych. Vol. 1 (pp. 775–832). Warszawa: PWN.
 • Konecki, T. (2019). Kreatywność w badaniach jakościowych. Pomiędzy procedurami a intuicją. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(3), pp. 30–54. DOI: 10.18778/1733-8069.15.3.03.
 • Kruszelnicki, W. (2010). „Antropologia jako rodzaj pisarstwa”. Krytyka tekstualna a kwestia refleksyjności w antropologii kulturowej. Teksty Drugie, 5, pp. 140–155.
 • Kwaśniak, F., & Orlovac, A. (2008). Dzieje Polaków w Bośni (1895–1946). Legnica–Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2.
 • Kwaśnica, R. (2019). Język – wzorce krytyczności – przedrozumienie. Poza kulturową oczywi­stością. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lewin, K. (2010). Badania w działaniu a problemy mniejszości [first published 1946, Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2]. Transl. R. Ligus. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropolo­gia zaangażowane (pp. 5–18). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lincoln, Y., & Denzin, N.K. (2009). Ósma i dziewiąta faza. Badania jakościowe (w) przeło­mowej przyszłości. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych, Vol. 2 (pp. 663–678). Warszawa: PWN.
 • Ligus, R. (2009). Biograficzna tożsamość nauczycieli. Historie z pogranicza. Wrocław: Wydaw­nictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Ligus, R. (2013a). Identity and Dignity in Narrative Biographical Episodes of Contemporary Polish ‘Non-Migrants’. In: M. Kafar, & M. Modrzejewska-Świgulska (Eds.), Autobiogra­phy–Biography–Narration: Research Practice for Biographical Perspectives (pp. 61–77). Łódź–Kraków: Wydawnictwo UŁ.
 • Ligus, R. (2013b). Tutoring uczestniczący w akademickim kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Edukacyjne badania w działaniu (pp. 228–248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ligus, R. (2016). Symbolic Closing of Local Community and Reflexivity. In: R. Evans, E. Kurantowicz, & E. Lucio-Villegas (Eds.), Researching and Transforming Adult Learn­ing and Communities: The Local/Global Context (pp. 39–51). Rotterdam: Sense Pub­lisher.
 • Ligus, R. (2019). “We Are the Poles from Former Yugoslavia”: Transformation Processes Shifted in Time – The Biographical Perspective. Qualitative Sociology Review, 15(4), pp. 96–111. DOI: 10.18778/1733-8077.15.4.05.
 • Lis, T.J. (2016). Z Bośni do Polski. Bolesławiec: Bolesławiecki Ośrodek Kultury.
 • Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andrag­ogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Malewski, M. (2016). O granicach andragogiki i granicach w andragogice. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 19(3), pp. 9–39.
 • Modrak, B. (2016). Pamięć sensoryczna, czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Park, P., & Williams, L.L. (1999). From the Guest Editors: A Theoretical Framework for Par­ticipatory Evaluation Research. Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied Research, 1(2), pp. 89–100.
 • Piotrowski, A. (2016). Wprowadzenie do projektu „Biografia a tożsamość narodowa”. In: R. Dopierała, & K. Waniek (Eds.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów (pp. 43–52). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Prawda, M. (1989). Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (O koncepcji badań biograficz­nych Fritza Schütze). Studia Socjologiczne, 4, pp. 82–89.
 • Reason, P., & Torbert, W.R. (2010). Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antro­pologia zaangażowane (pp. 117–152). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Riemann, G., & Schütze, F. (2012). „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 389–414). Kraków: Nomos.
 • Rokuszewska-Pawełek, A. (2002). Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków. Analiza biograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rokuszewska-Pawełek, A. (2016). Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii okupacyjnych. In: R. Dopierała, & K. Waniek (Eds.), Biografia i wojna. Metoda biografic­zna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów (pp. 263–300). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sacks, H., Schegloff, E., & Jefferson, G. (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language, 50(4), pp. 696–735. DOI: 10.2307/412243.
 • Schütze, F. (1981). Processtructuren des Lebensbaufs. In: J. Matthes, A. Pfeifenberger, & M. Stosberg (Eds.), Biographie in Hundlungswissenschaftlicher Perspective. Koloquium am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum der Universität Erlangen-Nürnberg (pp. 67–156). Nürnberg: Nürnberger Forschungsvereinigung.
 • Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, 13(3), pp. 283–293.
 • Schutze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia Socjologiczne, 1(144), pp. 11–56.
 • Schütze, F. (2012a). Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 141–278). Kraków: Nomos.
 • Schütze, F. (2012b). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatyw­nej. In: K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 415–458). Kraków: Nomos.
 • Schütze, F. (2012c). Koncepcja świata społecznego w symbolicznym interakcjonizmie oraz organizacja wiedzy w nowoczesnych złożonych społeczeństwach. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 489–514). Kraków: Nomos.
 • Schütze, F. (2016). Presja i wina: wojenne doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego i ich biograficzne implikacje. In: R. Dopierała, & K. Waniek (Eds.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów (pp. 449–502). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Schwandt, T. (2000). Three epistemological stances for qualitative inquiry: Interpretivism, hermeneutics, and social constructionism. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Hand­book of qualitative research, (pp. 189–213) (2nd ). Thousand Oaks: CA, Sage.
 • Strauchold, G. (2016). Wydzierając puszczy ziemię...: wspomnienia bolesławieckich reemigran­tów z Jugosławii. Bolesławiec: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
 • Strauchold, G., & Nowosielska-Sobel, J. (Eds.). (2007). Dolnoślązacy? Kształtowanie tożsamo­ści mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Strauss, A. (2012). Praca biograficzna i jej powiązania. In: K. Kaźmierska (Ed.), Metoda bio­graficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 517–527). Kraków: Nomos.
 • Tax, S. (2010). Projekt Lisy. In: H. Červinková, & B.D. Gołębniak (Eds.), Badania w dzia­łaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 19–25). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Tischner, J. (2000). Jak żyć? Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archi­diecezjalnej.
 • Tuhiwai Smith, L. (2009). Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 137–166). Warszawa: PWN.
 • Tyson McCrea, K. (2014). „Jestem liderem ich wszystkich, by mówić prawdę”, czyli o zasa­dach sprzyjających rozwojowi tożsamości wszystkich partnerów badania partycypa­cyjnego. In: A. Gulczyńska, & M. Granosik (Eds.), Empowerment w pracy socjalnej. Praktyka i badania partycypacyjne (pp. 41–56). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Waniek, K. (2019). Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o meto­dzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), pp. 132–163. DOI: 10.18778/1733-8069.15.2.08.
 • Włodarek, J., & Ziółkowski, M. (1990). Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

lost knowledge migrating biographies native researchers - a biographical perspective

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart