Failures of Crystallization: On the Possibility of Existence of the Methodology of the History of Education

Author: Łukasz M. Michalski
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2863-289X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 79-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.05
PDF: kie/128/kie12805.pdf

The starting point for this paper is a general interest in the faint presence of methodologically oriented analyses within the history of education. The methodology of history of education is a rare term on the map of scientific categories (likewise the theory of history of education). One can multiply reasons for such situation, pointing institutional deficiencies of science or stressing the fact that this term is for some researchers unwelcome and should be criticized. Although such statements are worth tackling, the present considerations focus on different research trail, being an analysis of obstacles for crystallization of the methodology reflection within history of education. These are, e.g., the lack of paradigmatic clarity and also definitional instability of contemporary methodology of history as such. Nevertheless, one should not treat this situation as disadvantage, rather as a need of different historical imagination. Responses to this need should be developed and potential contexts of such historical imagination are presented in the final part of this paper.

REFERENCES:

 • Bachtin, M.M. (1982). Problemy literatury i estetyki. Warszawa: Czytelnik.
 • Barthes, R. (1964). On Racine. New York: Hill and Wang.
 • Benjamin, W. (1968). Illuminations. New York: Schocken Books.
 • Braudel, F. (1972). The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. New York: Harper and Row.
 • Coloma, R.S. (2011). Who’s Afraid of Foucault? History, Theory, and Becoming Subjects. History of Education Quarterly, 51(2), pp. 184–210. DOI: 10.1111/j.1748-5959.2011.00329.
 • Domańska, E. (1994). Filozoficzne rozdroża historii. In: E. Domańska, J. Topolski, & W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii (pp. 17–30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Domańska, E. (1999). Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Domańska, E. (2006). Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humani­styce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Domańska, E. (2012). Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: PWN.
 • Domańska, E. (2018). Nekros: Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: PWN.
 • Drynda, D. (1995). O niektórych koncepcjach historii wychowania – jako dyscypliny nauko­wej w Polsce drugiej połowy XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, 2, pp. 9–16. DOI: 10.14746/bhw.1995.2.2.
 • Genette, G. (1992). Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris: Éditions du Seuil.
 • Iggers, G.G. (2005). Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown: Wesleyan University Press.
 • Jałmużna, T., Michalski, G., & Michalska, I. (Eds.). (1993). Metodologia w badaniach nauko­wych historii wychowania. Łódź: KHWiP UŁ.
 • Janion, M. (1982). Poznanie i terapia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw­niczy.
 • Koselleck, R. (2000). Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft. In: R. Kosel­leck, Zeitschichten: Studien zur Historik (pp. 298–316). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Kurdybacha, Ł. (1965, 1967). Historia wychowania. Vol. 1–2. Warszawa: Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe.
 • Lorenz, C. (2009). Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Michalski, Ł. (2016). Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręczniko­wej historiografii wychowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Michalski, Ł. (2019). Urzeczywistnienie. Historia wychowania w kontekście „powrotu do rzeczy”. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedago­gicznych PAN, 11(1), pp. 43–59. DOI: 10.15290/parezja.2019.11.04.
 • Ricoeur, P. (1992). Filozofia osoby. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Rury, J.L. (2011). History, Theory, and Education. History of Education Quarterly, 51(2), pp. 218–228. DOI: 10.1111/j.1748-5959.2011.00331.x.
 • Stendhal [H. Beyle] (1915). On Love. London: Duckworth.
 • Suchodolski, B. (1948). Stosunek pedagogiki do historii wychowania. In: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19–22 września 1948. Vol. 2 (pp. 67–99). Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne.
 • Szacki, J. (1979). History of Sociological Thought. Westport: Greenwood Press.
 • Szacki, J. (1991). Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: Wydawni­ctwo Naukowe PWN.
 • Sztobryn, S. (2000). Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900–1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz­kiego.
 • Sztobryn, S. (2006a). Historia wychowania. In: B. Śliwerski (Ed.), Pedagogika. Vol. 1: Pod­stawy nauk o wychowaniu (pp. 1–78). Gdańsk: GWP.
 • Sztobryn, S. (2006b). Znaczenie refleksji historycznej w pedagogice. In: S. Sztobryn, & J. Semków (Eds.), Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu (pp. 75–87). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tamura, E.H. (2011). Narrative History and Theory. History of Education Quarterly, 51(2), pp. 150–157. DOI: 10.1111/j.1748-5959.2011.00327.x.
 • Topolski, J. (1976). Methodology of History. Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Truchim, S. (1965). Z zagadnień metodologicznych historii wychowania. Sprawozdanie z sym­pozjonu Katedry Historii Wychowania i Oświaty Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Peda­gogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łódź: PWN.
 • Urban, W.J. (2011). The Proper Place of Theory in Educational History? History of Education Quarterly, 51(2), pp. 229–238. DOI: 10.1111/j.1748-5959.2011.00332.x.
 • Weiler, K. (2011). “What Happens in the Historian’s Head?”. History of Education Quarterly, 51(2), pp. 247–253. DOI: 10.1111/j.1748-5959.2011.00334.x.
 • Witek, P. (2012). Historyk wobec metodologii. Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, 11(2), pp. 79–102.
 • Witkowski, L. (2000). Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kon­tekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Witkowski, L. (2010). Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wołoszyn, S. (1964). Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa: PWN.

history of education methodology of history of education methodology of history

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart