Research Practices in Critical Discourse Analysis: Constraints and Challenges

Author: Monika Grochalska
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2942-3309
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 98-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.06
PDF: kie/128/kie12806.pdf

The paper is an in-depth analysis of the constraints and challenges that the researcher of Critical Discourse Analysis (CDA) faces in practices connected to the research processes. To fully understand where that trouble derives from, we need to examine the notion of discourse and the process of CDA itself. Then the major issues will be exemplified by particular experiences gained in the process of conducting the research project “Women in Intimate Relationships: The Empirical and Critical Study” financed by the Polish National Science Centre (NCN no 2011/01/D/HS6/02470). On one side, the text is an attempt to structure and systematize the knowledge about difficulties caused by the CDA processes, but on the other, it can be read as a kind of “warning notice” that can save very young researchers from making significant mistakes before they start their CDA investigations.

REFERENCES:

 • Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bielecka-Prus, J., & Horolets, A. (2013). Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na pod­stawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(1), pp. 152‒185. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org, [access date: 12.04.2020].
 • Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Butler, J. (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’. New York: Routledge.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Denzin, N.K, & Lincoln, Y.S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 19‒57). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.
 • Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In: R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 121–138). London: Sage.
 • Flick, U. (2006). An Introduction to Qualitative Research. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
 • Foucault, M. (1978). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon.
 • Foucault, M. (1988a). Critical Theory/Intellectual Theory: Interview with Gerard Raulet. In: L. Kritzman (Ed.), Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, 1977–1984 (pp. 20–47). London: Routledge.
 • Foucault, M. (1988b). Technologies of the Self. In: L.H. Martin, H. Gutman, & P.H. Hutton (Eds.), Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault (pp. 16–49). Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Foucault, M. (1995). The Birth of the Clinic: An Archeology of Medical Perception. Transl. A.S. Smith. New York: Vintage Books.
 • Gawlik, K. (2012). Badania fokusowe. In: D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Vol. 2 (pp. 131–162). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gąsior-Niemiec, A. (2008). Teoria dyskursu Laclau i Mouffe jako narzędzie analizy socjo­logicznej – przypadek dyskursu „osiedli grodzonych”. In: A. Horolets (Ed.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii (pp. 291–316). Toruń: Wydawnictwo Adam Mar­szałek.
 • Ghachem, I. (2015). A Sociocognitive Approach to Agency Framing in David Cameron’s 2010 Pre-election Discourse. Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, 7(2), pp. 263–282.
 • Grzymała-Kazłowska, A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współ­czesnych badań nad dyskursem. Kultura i Społeczeństwo, 48, pp. 13–34.
 • Hensel, P., & Glinka, B. (2012). Teoria ugruntowana. In: D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Vol. 1 (pp. 89–113). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jabłońska, B. (2006). Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), pp. 53–67.
 • Jefferson, G. (2004). Glossary of Transcript Symbols with an Introduction. In: G.H. Lerner (Ed.), Conversation Analysis: Studies from the First Generation (pp. 13–31). Amsterdam: John Benjamins Publishing. DOI: 10.1075/pbns.125.02jef.
 • Kopciewicz, L. (2011). Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa: Difin.
 • Krzyżanowska, N. (2013). (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 9(1), pp. 62‒84. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org, [access date: 12.04.2020].
 • Laclau, E. (2002). Dyskurs. In: R.E. Goodin, & P. Pettit (Eds.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej (pp. 555–562). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Demo­cratic Politics. London: Verso.
 • Mogashoa, T. (2014). Understanding Critical Discourse Analysis in Qualitative Research. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 1(7), pp. 104-113.
 • Morgan, A. (2010). Discourse Analysis: An Overview for the Neophyte Researcher. Journal of Health and Social Care Improvement, 5(1), pp. 1–7.
 • Moscovici, S. (2000). Social Representations: Explorations in Social Psychology. Cambridge: Polity Press.
 • Nguyen, H.K. (2014). Critique on Critical Discourse Analysis. Unpublished manuscript.
 • Ostrowicka, H. (2014). Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszu­kiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu. Forum Oświatowe, 26(2), pp. 47–68.
 • Ottoni, M.A.R. (2018). Critical Discourse Analysis and Ethnography [Review of I. Magalhães, A.R. Martins, & V. de M. Resende, Análise de Discurso Crítica: um método de pesquisa qualitativa. Brasília: Ed. da UnB, 2017. 259 p. Transl. I.A. Lourenço da Silva.]. Alfa: Revista de Linguística (São José do Rio Preto), 62(2), pp. 411–415. DOI: 10.1590/1981-5794-1807-8.
 • Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. London: Routledge.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademi­ckie i Profesjonalne.
 • Scollon, R. (2001). Mediated Discourse: The Nexus of Practice. London: Routledge.
 • Sękowska, M. (2000). Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona. In: P. Socha (Ed.), Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia (pp. 101–143). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Sriwimon, L., & Zilli, P.J. (2017). Applying Critical Discourse Analysis as a Conceptual Framework for Investigating Gender Stereotypes in Political Media Discourse. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(2), pp. 136–142. DOI: 10.1016/j.kjss.2016.04.004.
 • Trutkowski, C. (2004). Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii. Kultura i Społeczeństwo, 48(1), pp. 35‒50.
 • van Dijk, T.A. (2001). Critical Discourse Analysis. In: D. Tannen, D. Schiffrin, & H. Hamilton (Eds.), Handbook of Discourse Analysis (pp. 352–371). Oxford: Blackwell.
 • van Dijk, T.A. (2009a). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In: R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 62–86). London: Sage.
 • van Dijk, T.A. (2009b). Society and Discourse: How Context Controls Text and Talk. Cam­bridge, UK: Cambridge University Press.
 • Weedon, C. (1987). Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford: Basil Blackwell.
 • Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. In: R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Meth­ods of Critical Discourse Analysis (pp. 63-94). London: Sage.
 • Wodak, R. (2009). The Discourse of Politics in Action. London: Palgrave Macmillan.
 • Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology. In: R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 1–33). London: Sage. http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/criti­cal-discourse-analysis-history-agenda-theory-and-methodology(d30211d8-a9e4-48ca-bce6-f5c067d3fffa)/export.html
 • Wojciszke, B. (2010). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.
 • Zbróg, Z. (2017). Teoria reprezentacji społecznych w interdyscyplinarnych badaniach nad dys­kursem edukacyjnym – potencjał zbiorowego pisania biografii. Kultura–Społeczeństwo–Edukacja, 12(2), pp. 225–243. DOI: 10.14746/kse.2017.12.11.

Critical Discourse Analysis research practices project design common difficulties researcher’s constraints

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart