Teaching and Research: Implications for Active Learning in Higher Education

Author: Alicja Korzeniecka-Bondar
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1145-2996
Author: Beata Kunat
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5205-1366
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 174-193
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.10
PDF: kie/128/kie12810.pdf

The paper presents practical execution of a course The Qualitative Research Methods at the two-year master’s programs 3+2 (MA) in pedagogy at the Faculty of Education of University of Białystok, conducted according to premises of research-based learning (RBL). The aim of The Qualitative Research Methods is to develop research competence of students in the area of designing, conducting and reporting qualitative research. During classes the students prepare team projects of qualitative research dealing with their everyday life. The paper presents the results of analysis of 161 projects of qualitative research done over three-year period (2017–2020). Methodological premises done by the students at the stage of research planning were reconstructed: 1) the topic of research; 2) the subject and the goals of research; 3) motivation of a subject choice; 4) research problems. The analysis allowed to establish that linking research with teaching enables students to gain knowledge of: 1) conducting scientific research; 2) the scientific field they study as well as the fields related to it; 3) team work (including one dealing with executing and presenting the scientific research); 4) themselves as researchers.

REFERENCES:

 • Azarnoosh, M., & Kargozari, H. (2018). Negotiated Syllabus. In: A. Faravani, M. Zeraatpishe, M. Azarnoosh, & H.R. Kargozari (Eds.), Issues in Syllabus Design (pp. 135–147). Rot­terdam: Sense Publishers.
 • Bauman, T. (2011). Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Raport z badań. Gdańsk: FRUG.
 • Bell, D. (1975). Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecz­nego. Warszawa: Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu.
 • Blackmore, P., & Fraser, M. (2003). Researching and Teaching: Making the Link. In: P. Black­more, & R. Blackwell (Eds.), Towards Strategic Staff Development in Higher Education (pp. 131–141). Maidenhead, UK: McGraw-Hill International.
 • Bochno, E. (2019). Zespołowość studentów jako dobro wspólne. Refleksje na marginesie pracy dydaktycznej. Dyskursy Młodych Andragogów, 20, pp. 221–229. DOI: 10.34768/dma.vi20.21.
 • Brew, A. (2001). Conceptions of Research: A Phenomenographic Study. Studies in Higher Education, 26(3), pp. 271–285. DOI: 10.1080/03075070120076255.
 • Brew, A. (2003). Teaching and Research: New Relationships and Their Implications for Inquiry-Based Teaching and Learning in Higher Education. Higher Education Research & Development, 22(1), pp. 3–18. DOI: 10.1080/0729436032000056571.
 • Brew, A., & Boud, D. (1995). Teaching and Research: Establishing the Vital Link with Learn­ing. Higher Education, 29(3), pp. 261–273. DOI: 10.1007/BF01384493.
 • Brew, A., Boud, D., Namgung, S.U., Lucas, L., & Crawford, K. (2016). Research Productivity and Academics’ Conceptions of Research. Higher Education, 71(5), pp. 681–697. DOI: 10.1007/s10734-015-9930-6.
 • Brew, A., & Mantai, L. (2017). Academics’ Perceptions of the Challenges and Barriers to Implementing Research-Based Experiences for Undergraduates. Teaching in Higher Edu­cation, 22(5), pp. 551–568. DOI: 10.1080/13562517.2016.1273216.
 • Brinkman, F.G., & van Rens, E.M.M. (1999). Student Teachers’ Research Skills as Experi­enced in Their Educational Training. European Journal of Teacher Education, 22(1), pp. 115–125. DOI: 10.1080/0261976990220109.
 • Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications.
 • Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia. Warszawa: PWN.
 • Czarnecki, K.M. (2006). Aktywność człowieka jako podstawowy potencjał jego rozwoju zawodowego (Zarys problemu). Problemy Profesjologii, 2, pp. 71–77.
 • Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1997). Wkraczanie na pole badań jakościowych. Wprowadzenie do podręcznika. Acta Universitas Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, 13(317), pp. 4–47.
 • Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55(1), pp. 34–43. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.34.
 • Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi, S. (2008). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zado­woleniu z życia. Transl. M. Szuster. In: J. Czapiński (Ed.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (pp. 35–50). Warszawa: PWN.
 • Dobber, M., Akkerman, S.F., Verloop, N., & Vermunt, J.D. (2012). Student Teachers’ Collabo­rative Research: Small-scale Research Projects during Teacher Education. Teaching and Teacher Education, 28(4), pp. 609–617. DOI: 10.1016/j.tate.2012.01.009.
 • Drucker, P. (1969). The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. Piscataway, NJ: Transaction Publishers.
 • Flick, U. (2007). Designing Qualitative Research (Qualitative Research Kit). London: SAGE Publications.
 • Gajtkowska, M. (2014). Pełnienie roli matki jako obszar wsparcia. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 5(1), pp. 25–39.
 • Gara, J. (2017). Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie. Przegląd Pedagogiczny, 2, pp. 9–33.
 • Gawlina, Z. (2003). Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych. Rocz­niki Socjologii Rodziny, 15 (Blaski i cienie życia rodzinnego), pp. 33–45.
 • Giddens, A. (2006). Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN.
 • Granjeiro, É.M. (2019). Research-Based Teaching-Learning Method: A Strategy to Motivate and Engage Students in Human Physiology Classes. Advances in Physiology Education, 43(4), pp. 553–556. DOI: 10.1152/advan.00034.2019.
 • Hattie, J., & Marsh, H.W. (1996). The Relationship between Research and Teaching: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 66(4), pp. 507–542. DOI: 10.3102/00346543066004507.
 • Hsieh, H.F., & Shannon, S.E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), pp. 1277–1288. DOI: 10.1177/1049732305276687.
 • Jendza, J. (2019). Koncepcje kształcenia studentów w uniwersytecie – fenomenograficzna analiza narracji pracowników naukowo-dydaktycznych. Dyskursy Młodych Andrago­gów, 20, pp. 205–220.
 • Kasperek-Golimowska, E. (2012). Nadzieja i optymizm vs zwątpienie i pesymizm w kontekście „dobrego życia” w kulturze konsumpcji. Studia Edukacyjne, 19, pp. 179–213.
 • Kondracki, N.L., Wellman, N.S., & Amundson, R.D. (2002). Content Analysis: Review of Methods and Their Applications in Nutrition Education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), pp. 224–230. DOI: 10.1016/S1499-4046(06)60097-3.
 • Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia – metodyka – ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kubinowski, D. (2013). Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja. Lublin: Makmed.
 • Kubinowski, D. (2016). Istota jakościowych badań pedagogicznych – wprowadzenie. Jakoś­ciowe Badania Pedagogiczne, 1(1), pp. 5–14.
 • Lachowska, B. (2012). Praca i rodzina. Konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn. Lublin: KUL.
 • Lachowska, B. (2012a). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, 7(4), pp. 353–371.
 • Lesińska-Sawicka, M. (2008). Późne macierzyństwo: studium socjomedyczne. Kraków: Nomos.
 • Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Transl. M. Kowalska, & J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologic­znej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 20(4), pp. 105–120.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Mitchell, M. (2009). Complexity: A Guided Tour. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, 3, pp. 139–151.
 • Nunan, D. (1988). Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ). Newbury Park –London–New Delhi: Sage Publications.
 • Ponczek, D., & Olszowy, I. (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), pp. 260–268.
 • Pryszmont-Ciesielska, M. (2010). Ukryty program edukacji akademickiej. Wrocław: Atut.
 • Pryszmont-Ciesielska, M. (2011). Macierzyństwo w perspektywie kobiet podejmujących aktywność naukowo-dydaktyczną – trzy autonarracje. Edukacja Dorosłych, 2, pp. 163–178.
 • Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), pp. 89–93.
 • Rowland, S. (1996). Relationships between Teaching and Research. Teaching in Higher Edu­cation, 1(1), pp. 7–20. DOI: 10.1080/1356251960010102.
 • Sajdak-Burska, A. (2017). Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej: utopia, konieczność, szansa? Pedagogika Szkoły Wyższej, 2(22), pp. 13–26. DOI: 10.18276/psw.2017.2-01.
 • Sajdak-Burska, A. (2018). Paradygmaty dydaktyki akademickiej – analiza wybranych podejść. Roczniki Pedagogiczne, 10(2), pp. 9–29. DOI: 10.18290/rped.2018.10.2-2.
 • Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York, NY: Simon & Schuster.
 • Siciński, A. (2002). Styl życia, kultura, wybór. Szkice. Warszawa: IFiS PAN.
 • Smolińska-Theiss, B., & Theiss, W. (2010). Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie. In: S. Palka (Ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (pp. 79–102). Gdańsk: GWP.
 • Sobolewska-Popko, A. (2016). Kreacje zawodowe matek w ich narracjach. Szkoła, Zawód, Praca, 11, pp. 170–190.
 • Stasik, A., & Gendźwiłł, A. (2012). Projektowanie badania jakościowego. In: D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Vol. 1 (pp. 1–21). Warszawa: PWN.
 • Strycharczyk, D., & Clough, P. (2017). Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. Transl. S. Pikiel. Sopot: GWP.
 • Sułkowski, Ł. (2014). Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akadem­icka? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(8), pp. 365–378.
 • Sułkowski, Ł. (2018). Kultura akademicka – koniec utopii? Warszawa: PWN.
 • Sułkowski, Ł. (2020). Covid-19 Pandemic; Recession, Virtual Revolution Leading to De-glo­balization? Journal of Intercultural Management, 12(1), pp. 1–11. DOI: 10.2478/joim-2020-0029.
 • Sztompka, P. (2008). Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szymczak, J. (2016). Bycie (stawanie się) badaczem gotowym do realizowania projektów badawczych “z” drugim człowiekiem. In: K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, & M. Trusewicz-Pasikowska (Eds.), Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze (pp. 9–26). Warszawa: APS.
 • Tomaszewska-Lipiec, R. (2014). Równowaga praca – życie pozazawodowe czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy. Polityka Społeczna, 3, pp. 17–22.
 • Urbaniak-Zając, D., & Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice: Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: PWN.
 • Usher, R., Bryant, I., & Johnston, R. (2001). Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych (perspektywa postmodernistyczna). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(2), pp. 7–28.
 • van der Linden, W., Bakx, A,. Ros, B., Beijaard, D., & van den Bergh, L. (2015). The Devel­opment of Student Teachers’ Research Knowledge, Beliefs and Attitude. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 41(1), pp. 4–18. DOI: 10.1080/02607476.2014.992631.

students research-based learning qualitative research methods

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart