Academic Reflective Practice: Tools Supporting the Self-Evaluation Approach

Author: Lidia Bielinis
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7727-6385
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 210-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.12
PDF: kie/128/kie12812.pdf

The aim of the text is to analyse author’s own reflective research practice and to give an account of a few exemplifications of tools supporting the self-evaluation process of own academic work, carried out under a case study strategy. Contemporarily, the process of empirical material collection and analysis can be supported by various computer-assisted technologies. The article attempts to present their employment in the self-evaluation approach and the value they have when they are used in qualitative inquires.

REFERENCES:

 • Bielinis, L. (2018). Why Do You Want Me to Learn Connectively but Test Me Individually?
 • Socially Embedded Learning at the University. In: V. Lubkina, S. Usca, & A. Zvaigzne (Eds.), Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference May 25th–26th. Vol. 1 (pp. 39–56). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3245.
 • Brzezińska, A., Brzeziński, J., & Eliasz, A. (2004). Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.
 • Chan, P., Wilkinson, J., Graham, C.R., Borup, J., & Skeen, J. (2011). Blended Learning: Trans­forming Teacher Roles in 21st Century Education. In: K.W. Loo, & C.W. Yu (Eds.), 2010 Year Book of the Hong Kong Association for Computer Education (pp. 18–28). Hong Kong Association for Computer Education Press.
 • Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mie­szane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • DeLong, M., Geum, K.K., Gage, K., McKinney, E., Medvedev, K., & Park, J. (2011). Cultural Exchange: Evaluating an Alternative Model in Higher Education. Journal of Studies in International Education, 15(1), pp. 41–56. DOI: 10.1177/1028315309334619.
 • Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Reflective Thinking to the Educative Process. Boston: Heath.
 • Giorgino, V.M.B. (2014). Contemplative Methods Meet Social Sciences: Back to Human Experience as It Is. Journal for the Theory of Social Behaviour, 45(4), pp. 461–483. DOI: 1111/jtsb.12078.
 • Gołębniak, B.D. (2001). Ku pedeutologii refleksyjnej – od „agresywnej pewności” do „łagodnej perswazji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagog­icznej (Numer specjalny), pp. 203–222.
 • Gołębniak, D.B., & Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – prak­tyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
 • Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 105–117). Thou­sand Oaks, CA: Sage.
 • Kędzierska, H. (2016). Noty terenowe – status, przetwarzanie i potencjał badawczy. Rocznik Andragogiczny, 23, pp. 335–346. DOI: 10.12775/RA.2016.017.
 • Kozinets, R.V. (2012). Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kyles, C.R., & Olafson, L. (2008). Uncovering Preservice Teachers’ Beliefs about Diversity through Reflective Writing. Urban Education, 43(5), pp. 500–518. DOI: 10.1177/0042085907304963.
 • Lévinas, E. (1998). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • MacBeath, J.E.C. (1999). Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-Evalu­ation. London and New York: Routledge.
 • MacBeath, J.E., & McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: What’s in it for Schools? London: Routledge Falmer.
 • MacBeath, J., Schratz, M., Meuret, D., & Jakobsen, L. (2003). Czy nasza szkoła jest dobra? Warszawa: WSiP.
 • Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andrago­gice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Marcos, J.J.M., Miguel, E.S., & Tillema, H. (2009). Teacher Reflection on Action: What Is Said (in Research) and What Is Done (in Teaching). Reflective Practice, 10(2), pp. 191–204. DOI: 10.1080/14623940902786206.
 • Merriam, S.B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Mertens, D.M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology (3rd ). Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC: Sage Publications Inc.
 • Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult: Core Concepts of Transformation Theory. In: J. Mezirow et al. (Eds.), Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress (pp. 3–33). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Mitchell, V.A. (2017). Diffracting Reflection: A Move beyond Reflective Practice. Education as Change, 21(2), pp. 165–186. DOI: 10.17159/1947-9417/2017/2023.
 • Mizerek, H. (2010). Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? In: G. Mazurkiewicz (Ed.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia (pp. 19–62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mizerek, H. (2017a). Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mizerek, H. (2017b). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Przegląd Pedagogiczny, 1, pp. 9–22.
 • Patton, M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ). Los Angeles–Lon­don–New Delhi–Singapore–Washington DC: Sage Publication Inc.
 • Perkowska-Klejman, A. (2019). Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Roger, K. (2017). The Fringe Value of Visual Data in Research: How Behind Is Academia? International Journal of Qualitative Methods, 16(1), pp. 1–7. DOI: 10.1177/1609406917736668.
 • Schugurensky, D. (2000). The Forms of Informal Learning: Towards a Conceptualization of the Field. Working Paper 19–2000. Presented at the New Approaches for Lifelong Learning (NALL) Fourth Annual Conference, October 6–8.
 • Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. [New York:] Basic Books.
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Jour­nal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), pp. 3–10.
 • Simons, H. (2009). Case Study: Research in Practice. Los Angeles–London–Singapore–Wash­ington DC: Sage Publication Inc.
 • Spiel, C., Schober, B., & Reimann, R. (2006). Evaluation of Curricula in Higher Education: Challenges for Evaluators. Evaluation Review, 30(4), pp. 430–450. DOI: 10.1177/0193841X05285077.
 • Stake, R.E. (1983). The Case Study Method in Social Inquiry. In: G.F. Madaus, M. Scriven, & D.L. Stufflebeam (Eds.), Evaluation Models (pp. 279–286). Boston: Kluwer-Nijhoff.
 • Stake, R.E. (1994). Case Studies. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of Quali­tative Research (pp. 236–247). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Strelau, J. (2003). Podręcznik akademicki. Vol. 1: Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP.
 • Yin, R.K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles, CA: Sage.

case study data collection tools evaluation self-evaluation reflective practice

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart