Investment in Career Capital as an Important Factor in the Individual’s Employability Development: Educational Challenges

Author: Lucyna Myszka-Strychalska
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2973-1379
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 60-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.04
PDF: kie/130/kie13004.pdf

The increasing flexibility and uncertainty of permanent employment as well as the complexity of career paths in the modern labor market makes the ability to acquire, maintain and change employment in the long term critically important. In a situation in which a professional career is perceived as a status owned by an individual, it is worth looking at factors determining employability in the individual and social dimension. All the entity’s activities aimed at investing in shaping their professional future have measurable value for increasing its competitiveness on the labor market, which is not without significance for building career capital. The aim of the article is to present the assumptions of the modern concept of employability and its importance for the individual’s career capital. The article also attempts to analyze the tasks set for education in the area of employability development of young people preparing to take up professional activity.

REFERENCES:

 • Bańka, A. (2003). Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy. In: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych (pp. 15–30). Warszawa: Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr.
 • Bańka, A. (2006). Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organi­zacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy. In: Z. Ratajczak, A. Bańka, & E. Turska (Eds.), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia (pp. 59–117). Katowice: Wydawnictwo Naukowe UŚ.
 • Bańka, A. (2015). Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej. Czasopismo Psychologiczne, 21(1), pp. 97–115. DOI: 10.14691/CPPJ.21.1.97.
 • Bańka, A. (2016a). Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze. Poznań–Warszawa: Sto­warzyszenie Psychologia i Architektura – Poznań. Warszawa: NFDK.
 • Bańka, A. (2016b). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Wydawca Stowarzyszenie Psy­chologia i Architektura.
 • Barwińska-Małajowicz, A. (2015). Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42, pp. 378–398.
 • Bohdziewicz, P. (2012). Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidu­alnej konkurencyjności na współczesnym rynku pracy. In: T. Listwan, & M. Stor (Eds.), Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Vol. 1: Problemy zarządczo-ekonomiczne (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 248) (pp. 293–303). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomic­znego.
 • Brown, P., Hesketh, A., & Wiliams, S. (2003). Employability in a Knowledge-driven Economy. Journal of Education and Work, 16(2), pp. 107–126. DOI: 10.1080/1363908032000070648.
 • Clarke, M. (2008). Understanding and Managing Employability in Changing Career Contexts. Journal of European Industrial Training, 32(4), pp. 258–284. DOI: 10.1108/03090590810871379.
 • Clarke, M. (2013). The Organizational Career: Not Dead but in Need of Redefinition. The International Journal of Human Resource Management, 24(4), pp. 684–703. DOI: 10.1080/09585192.2012.697475.
 • Côté, J. (2005). Identity Capital, Social Capital, and the Wider Benefits of Learning: Gen­erating Resources Facilitative of Social Cohesion. London Review of Education, 3(3), pp. 221–237. DOI: 10.1080/14748460500372382.
 • Cybal-Michalska, A. (2012). Kariera jako „własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1, pp. 193–203.
 • Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dacre Pool, L., & Sewell, P. (2007). The Key to Employability: Developing a Practical Model of Graduate Employability. Education + Training, 49(4), pp. 277–289. DOI: 10.1108/00400910710754435.
 • Davies, B., Diemand-Yauman, C., & van Dam, N. (2019). Competitive Advantage with a Human Dimension: From Lifelong Learning to Lifelong Employability. McKinsey Quarterly, 2, pp. 1–5.
 • DeFillippi, R., & Arthur, M.B. (1994). The Boundaryless Career: A Competency-based Perspective. Journal of Organizational Behavior, 15(4), pp. 307–324. DOI: 10.1002/job.4030150403.
 • DeFillippi, R., & Arthur, M.B. (1996). Boundaryless Contexts and Careers: A Competency-based Perspective. In: M.B. Arthur, & D.M. Rousseau (Eds.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era (pp. 116–131). New York: Wiley.
 • Dębowski, H., & Stęchły, W. (2019). Kształcenie dla przyszłości a kompetencje przekrojowe. In: E. Chmielecka, & N. Kraśniewska (Eds.), Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia (pp. 90–102). Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Dickmann, M., & Harris, H. (2005). Developing Career Capital for Global Careers: The Role of International Assignments. Journal of World Business, 40(4), pp. 399–408. DOI: 10.1016/j.jwb.2005.08.007.
 • Fugate, M., & Kinicki, A.J. (2008). A Dispositional Approach to Employability: Develop­ment of a Measure and Test of Implications for Employee Reactions to Organizational Change. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(3), pp. 503–527. DOI: 10.1348/096317907X241579.
 • Fullan, M., Rincón-Gallardo, S., & Hargreaves, A. (2015). Professional Capital as Accountabil­ity. Education Policy Analysis Archives, 23(15), pp. 1–21. DOI: 10.14507/epaa.v23.1998.
 • Gazier, B. (2001). Employability – The Complexity of a Policy Notion. In: P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapènne, & U. Walwei (Eds.), Employability: From Theory to Practice (pp. 3–25). USA: Library of Congress.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo­czesności. Warszawa: PWN.
 • Guichard, J., & Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kra­ków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York: Routledge.
 • Harvey L. (2004). On Employability. The Higher Education Academy. Retrieved from: https://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/esectpubs/harveyonemp.pdf.
 • Hillage, J., & Pollard, E. (1998). Employability: Developing a Framework for Policy Analysis. Research Brief No. 85. London: Department for Education and Employment.
 • Hofaidhllaoui, M. (2013). Employability: Individual Initiative or Company Decision. Recher­ches en Sciences de Gestion: Management Sciences – Ciencias de Gestión, 99, pp. 23–42.
 • Inkson, K., & Arthur, M.B. (2001). How to Be a Successful Career Capitalist. Organizational Dynamics, 30(1), pp. 48–60. DOI: 10.1016/S0090-2616(01)00040-7.
 • Jacob, M., & Weiss, F. (2008). From Higher Education to Work Patterns of Labour Market Entry in Germany and the US. MZES Working Papers, 110. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung.
 • Jeruszka, U. (2019). Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy. Warszawa: Difin.
 • Kabaj, M. (2012). Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie mło­dzieży: projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kalbarczyk, T. (2014). Nauka krytycznego myślenia. Analiza i Egzystencja, 25, pp. 7–17.
 • Kukla, D. (2017). Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy. Szkoła – Zawód – Praca, 14, pp. 25–36.
 • Lamb, M. (2007). The Components of Career Capital for Knowledge Workers in the Global Economy. A Research Report Submitted to the Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Mas­ter of Business Administration. Hatfield: University of Pretoria. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.900.6774&rep=rep1&type=pdf.
 • Lamb, M., & Sutherland, M. (2010). The Components of Career Capital for Knowledge Work­ers in the Global Economy. The International Journal of Human Resource Management, 21(3), pp. 295–312. DOI: 10.1080/09585190903546839.
 • Mazurek-Kucharska, B. (2011). Uwarunkowania atrakcyjności zatrudnieniowej i sukcesu w opinii rodziców powracających na rynek pracy. Edukacja Dorosłych, 1, pp. 77–100.
 • Myszka, L. (2015). Planowanie i zarządzanie karierą jako podmiotowa „własność” jednostki. Ogrody Nauk i Sztuk, 5(5), pp. 345–352. DOI: 10.15503/onis2015.345.352.
 • Nawrocka, E., Kramer, R., & Korcz, P. (2019). Wybór specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach wyższych w aspekcie potencjału kariery studentów. In: A. Wojewnik-Filip­kowska, & K. Szczepaniak (Eds.), Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania (pp. 11–28). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Okay-Somerville, B., & Scholarios, D. (2015). Career Self-Management, Perceived Employ­ability, and Employment Success during University-to-Work Transitions: A Social Cog­nitive Career Theory Perspective. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 6, pp. 33–60.
 • Pasierowska, I., Strużyńska, R., & Cendrowska, A. (2020). Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2019 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Paszkowicz, M.A. (2008). Zdolność do zatrudnienia – stulecie idei. Koncepcje – definicje – wyznaczniki. Problemy Profesjologii, 2, pp. 71–81.
 • Piróg, D. (2013). Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Studia Ekonomiczne, 160, pp. 131–138.
 • Rosalska, M. (2013). Doradztwo akademickie w kontekście kształtowania kapitału profesjon­alnego studentów. Dyskursy Młodych Andragogów, 14, pp. 201–213.
 • Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Savickas, M.L. (2011). Constructing Careers: Actor, Agent and Author. Journal of Employ­ment Counseling, 48(4), pp. 179–181. DOI: 10.1002/j.2161-1920.2011.tb01109.x.
 • Sienkiewicz, Ł. (2010). Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsek­wencje. Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, 2, pp. 27–43.
 • Sławecki, B. (2012). Rola uczelni ekonomicznych w kształtowaniu postaw wobec rynku pracy – od oczekiwań studentów do kształtowania potencjału do zatrudnienia. Zeszyty Nau­kowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 240, pp. 63–78.
 • Sullivan, S.E., & Arthur, M.B. (2006). The Evolution of the Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility. Journal of Vocational Behavior, 69(1), pp. 19–29. DOI: 10.1016/j.jvb.2005.09.001.
 • Sutherland, M., Naidu, G., Seabela, S., & Crosson, S. (2015). The Components of Career Capital and How They Are Acquired by Knowledge Workers across Different Industries. South African Journal Business Management, 46(4), pp. 1–10. DOI: 10.4102/sajbm.v46i4.104.
 • Szulc, A. (2015). Możliwości zmniejszania atrakcyjności zatrudnienia nierejestrowanego. Polityka Społeczna, 42(7), pp. 38–41.
 • Świgoń, M. (2011). Personal Knowledge Management (PKM) and Personal Employability Management (PEM) – Concepts Based on Competences. In: G. Turner, & C. Minonne (Eds.), Proceedings of the 3rd European Conference on Intellectual Capital, University of Nicosia, Cyprus, 18–19 April 2011 (pp. 432–438). Reading, UK: Academic Publishing International Limited.
 • Świgoń, M. (2014a). Potencjał kariery studentów kierunków i specjalności informatologic­znych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 66(2), pp. 79–90.
 • Świgoń, M. (2014b). Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bi­bliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych. Wyniki badań z przełomu 2010 i 2011 roku. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 52(2), pp. 135–148.
 • The Future of Jobs Report 2020 (2020, October). Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
 • Tomaszewska-Lipiec, R. (2016). Eksternalizacja odpowiedzialności w obszarze kariery zawo­dowej. Ruch Pedagogiczny, 1, pp. 143–150.
 • Tomlinson, M. (2008). ‘The Degree Is Not Enough’: Students’ Perceptions of the Role of Higher Education Credentials for Graduate Work and Employability. British Journal of Sociology of Education, 29(1), pp. 49–61. DOI: 10.1080/01425690701737457.
 • Turek, D., & Wojtczuk-Turek, A. (2010). Kompetencje transferowalne. Przegląd definicji, modeli i stanowisk teoretycznych. In: S. Konarski, & D. Turek (Eds.), Kompetencje trans­ferowalne. Diagnoza, kształtowanie i zarządzanie (pp. 13–32). Warszawa: SGH.
 • Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wang, Y.F., & Tsai, Ch.T. (2014). Employability of Hospitality Graduates: Student and Indus­try Perspectives. Journal of Hospitality & Tourism Education, 26(3), pp. 125–135. DOI: 10.1080/10963758.2014.935221.
 • Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność: pojęcie, wymiary, determinanty. Edukacja Ekono­mistów i Menedżerów, 1, pp. 11–24.
 • Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Special Issue, pp. 343–351.
 • Woodbury, D., Addams, L., & Neal, W. (2009). The Career Portfolio: A Practical Job Search Tool. Journal of College Teaching & Learning, 6(4), pp. 7–14. DOI: 10.19030/tlc.v6i4.1148.
 • Wyrozębski P. (2009). Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia. E-mentor, 3, pp. 18–26.
 • Yorke, M. (2006). Employability in Higher Education: What It Is – What It Is Not. Learning & Employability, Series 1. York: The Higher Education Academy.
 • Yorke, M., & Knight, P.T. (2004), Embedding Employability into the Curriculum. Learning & Employability. York: The Higher Education Academy.
 • https://kwalifikacje.edu.pl/
 • https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
 • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-marca-2020-r-,2,92.html
 • https://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/definition.php

career capital employability labor market educational challenges

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart