Teacher’s Expertise in the Context of Didactic Paradigms’ Multifariousness

Author: Jolanta Gałecka
Institution: University of Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1525-8912
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 80-93
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.05
PDF: kie/130/kie13005.pdf

Many professions have some identified features or performance rules that are considered characteristic of an expert. However the standards and expectations regarding teachers’ work might not have been clear to the majority of the teachers. The attributes that are demanded or expected from teachers are very diversified and span many fields of expertise. One of the reasons behind it may be the co-existence of multiple paradigms in the social sciences. Those paradigms cannot be applied simultaneously since the disparities between them are often insurmountable. Yet they define the role of a teacher and hence are crucial to the assertion of expertise in teaching. Therefore I come to the conclusion that understanding paradigms and their consequences for the role of a teacher may provide the necessary criteria of performance and a path to becoming an expert teacher. Without the knowledge and understanding of the basic concepts and the meaning of what it is that the teacher is trying to achieve through their performance, the teacher will not be able to work deliberately on their development or to critically reflect on it.

REFERENCES:

 • Adamowicz, M.M. (2018). Rozwój polskiej myśli pedeutologicznej. Przegląd Historyczno--Oświatowy, 1–2, pp. 29–44. DOI: 10.17460/PHO_2018.1_2.02.
 • Berliner, D.C. (1994). Expertise: The Wonder of Exemplary Performances. In: J.N. Mangieri, & C.C. Block (Eds.), Creating Powerful Thinking in Teachers and Students: Diverse Per­spectives (pp. 161–186). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College.
 • Berliner, D.C. (2004). Describing the Behavior and Documenting the Accomplishments of Expert Teachers Bulletin of Science. Technology & Society, 24(3), pp. 200–212. DOI: 10.1177/0270467604265535.
 • Bromme, R. (2001). Teacher Expertise. In: N. Smelser, & P. Baltes (Eds.), International Ency­clopaedia of the Social & Behavioural Sciences [Volume: Education, ed. by F.E. Weinert] (pp. 15459–15465). London: Pergamon.
 • Carter,K., & Doyle, W. (1987). Teachers’ knowledge structures and comprehension processes. In: J. Calderhead (Ed.), Exploring teachers’ thinking (pp. 147–160). London: Cassell.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2014). Action Research in Teacher Education and Profes­sional Development. Educational Studies Review, 19, pp. 181–194. DOI: 10.12775/PBE.2014.028.
 • Ericsson, K.A., Krampe, R., & Tesch-Roemer, C. (1993). The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, 100(3), pp. 363–406.
 • Ericsson, K.A., Charness, N., Feltovich, P.J., & Hoffman, R.R. (Eds.) (2006). The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ericsson, K.A., & Pool, R. (2016). Peak: Secrets from the New Science of Expertise. Bos­ton–New York: Houghton Mifflin Harcourt.
 • Ford, K.M., Hayes, P., & Agnew, N.M. (1997). Expertise in Context: Personally Constructed, Socially Selected, and Reality-Relevant? In: P.J. Feltovich, K.M. Ford, & R.R. Hoff­mann (Eds.), Expertise in Context: Human and Machine (pp. 219–244). Cambridge, MA: AAAI Press/The MIT Press. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publica­tion/228942749.
 • Feldon, D.F. (2007). The Implications of Research on Expertise for Curriculum and Pedagogy. Educational Psychology Review, 19, pp. 91–110. DOI: 10.1007/s10648-006-9009-0.
 • Gobet, F. (2016). Understanding Expertise: A Multi-Disciplinary Approach. London: Palgrave Macmillan Education.
 • Hargreaves, A. (2003). Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity. New York: Teachers College Press.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Heller, K.A., Mönks, F.J., Sternberg, R.J., & Subotnik, R.F. (2000). International Handbook of Giftedness and Talent. Oxford: Elsevier.
 • Hoffman, R.R. (1996). How Can Expertise Be Defined? Implications of Research From Cog­nitive Psychology. In: R. Williams, W. Faulkner, & J. Fleck (Eds.). Exploring Expertise: Issues and Perspectives (pp. 81–100). Edinburgh, Scotland: University of Edinburgh Press.
 • Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2013). How Teachers’ Self-Efficacy Is Related to Instructional Quality: A Longitudinal Analysis. Journal of Educational Psychology, 105(3), pp. 774–786. DOI: 10.1037/a0032198.
 • Kawecki, I. (1996). Etnografia i szkoła. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kawecki, I. (2003). Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Oficyna Wydaw­nicza Impuls.
 • Klus-Stańska, D. (2009). Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną? In: L. Hurło, D. Klus-Stańska, & M. Łojko (Eds.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (pp. 11–23). Kraków: Oficyna Wydawnicza
 • Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN.
 • Kunter, M., Baumert, J., Voss, T., Klusmann, U., Richter, D., & Hachfeld, A. (2013). Profes­sional Competence of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Develop­ment. Journal of Educational Psychology, 105(3), pp. 805–820. DOI: 10.1037/a0032583.
 • Kwiecińska, R., & Stępień, D. (2015). Strategie przetrwania nauczycieli jako element ukrytego programu szkoły. In: J.M. Łukasik, & B. Stańkowski (Eds.), Wyzwania szkolnej codzien­ności (pp. 31–44). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 • Lasota, A., & Pisarzowska, E. (2016). Pożądane cechy osobowości nauczyciela-pedagoga w ujęciu klasycznych i współczesnych koncepcji. Pedagogika Przedszkolna i Wczesno­szkolna, 4, 1(7), p. 77–88.
 • Łukasik, J.M. (2015). Edukacja nauczyciela refleksyjnego przez zdarzenia krytyczne. In: S. Kowal, & M. Mądry-Kupiec (Eds.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczy­ciela. W stronę edukacji spersonalizowanej (pp. 43–57). Będzin: Wydawnictwo interne­towe e-bookowo.
 • Mazurkiewicz, G. (Ed.) (2012). Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo UJ, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego. Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompeten­cji ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., & Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2001). Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności. Kraków: Impuls.
 • Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny (3rd ). Warszawa: Wydawnictwo Akademi­ckie Żak.
 • Poom-Valickis, K., Oder, T., & Lepik, M. (2012). Teachers’ Beliefs Regarding Their Profes­sional Role: A Gardener, Lighthouse or Circus Director? Procedia – Social and Behavio­ral Sciences, 69, pp. 233–241. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.11.404.
 • Rudnicki, P., Kutrowska, B., & Nowak-Dziemianowicz, M. (Eds.) (2008). Nauczyciel – misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Sajdak-Burska, A. (2018). Paradygmaty dydaktyki akademickiej – analiza wybranych podejść. Roczniki Pedagogiczne, 10(2), pp. 9–29. DOI: 10.18290/rped.2018.10.2-2.
 • Schön, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
 • Stobart, G. (2014). The Expert Learner: Challenging the Myth of Ability. New York: Open University Press.
 • Szempruch, J. (2016). Nieracjonalne przekonania zawodowe nauczycieli. In: M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, & Z. Zbróg (Eds.), Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany (pp. 138–149). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Tsui, A.B.M. (2003). Understanding Expertise in Teaching. Case Studies in ESL Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wolff, C.E., Jarodzka, H., & Boshuizen, H.P.A. (2017). See and Tell: Differences between Expert and Novice Teachers’ Interpretations of Problematic Classroom Management Events. Teaching and Teacher Education, 66, pp. 295–308. DOI: 10.1016/j.tate.2017.04.015.
 • Żłobicki, W. (2002). Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

self-efficacy teachers’ professional development self-awareness didactic paradigms expertise in pedagogy expert teacher

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart