Experiencing Migration: A Child in a New Socio-Cultural Environment

Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Institution: University of Białystok, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 138-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.09
PDF: kie/130/kie13009.pdf

The paper is devoted to chosen aspects of the situation of a child with migration experience in a new socio-cultural reality. The analyses undertaken in the article show the dilemmas and difficulties which accompany an individual functioning in the conditions of cultural differences. The text consists of two complementary parts. The first one presents specificity of enculturation and acculturation processes (learning of own and new culture). The second part describes the threads related to experiencing cultural differences and their psychological and social consequences. The consideration included in the paper enrich the narratives of people who experienced/are experiencing migration (mainly in the childhood) which are the results of empirical research (Polish context). The article may be useful to everyone who is interested in the issues of socio-cultural adaptation of children with migration experience.

REFERENCES:

 • Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., & Kosno, M. (2013). One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Bednarski, J. (1987). Enkulturacja. In: Z. Staszczak (Ed.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne (pp. 75–77). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Berry, J.W. (1998). Acculturation and Health: Theory and Research. In: S.S. Kazarian, & D.R. Evans (Eds.), Cultural Clinical Psychology: Theory Research and Practice (pp. 39–57). New York: Oxford University Press.
 • Berry, J.W. (2003). Conceptual Approaches to Acculturation. In: K.M. Chun, P. Balls Organi­sta, & G. Marin (Eds.), Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research (pp. 17–37). Washington: APA.
 • Berry, J.W. (2006). Contexts of Acculturation. In: D.L. Sam, & J.W. Berry (Eds.), The Cam­bridge Handbook of Acculturation Psychology (pp. 27–42). Cambrige: Cambrige Univer­sity Press.
 • Borkowska, A. (2016). Psychologiczne aspekty migracji w rozwoju dziecka. In: E. Śmiechow­ska-Petrovskij (Ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych (pp. 101–123). War­szawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Boski, P. (2010). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykultu­rowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Budyta-Budzyńska, M. (2011). Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego. In: M. Budyta-Budzyńska (Ed.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii (pp. 44–65). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dyczewski, L. (1996). Naród podmiotem kultury. In: L. Dyczewski (Ed.), Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa (pp. 11–38). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Górska, K., & Korczak, L. (2014). Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4.
 • Gudykunst, W.B., & Kim, Y.Y. (2019). Komunikowanie się z Obcymi: spojrzenie na komuni­kację międzykulturową. Trans. J. Rączaszek. In: J. Stewart (Ed.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi (4th ) (pp. 496–512). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. Garden City, NY: Anchor Books.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw-Hill.
 • Jawor, A., Markowska-Manista, U., & Pietrusińska, M.J. (2020). Wymiary uczest­nictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jurgiel-Aleksander, A. (2013). Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Stu­dium biograficzno-fenomenograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kożyczkowska, A., & Młynarczuk-Sokołowska, A. (2018). Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno-pedagogiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Kubin, K., & Świerszcz, J. (cooperation) (2014). „Równe traktowanie po omacku”. Raport z badania dotyczącego zjawiska wykluczenia dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce oraz podejmowanych działań zmierzających do ich integracji. Warszawa: Fun­dacja na rzecz Różnorodności Społecznej.
 • Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Matsumato, D., & Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Trans. A. Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2020). Na uchodźczej ścieżce. Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej. Forum Pedagogiczne, 10(2).
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., & Szostak-Król, K. (2016). Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego (2nd ). Białystok: Fundacja Dialog.
 • Nikitorowicz, J. (2005a). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nikitorowicz, J. (2005b). Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(2), pp. 23–30.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.
 • Rickert, H. (2003). Człowiek i kultura. In: G. Godlewski, & A. Mencwel (Eds.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (pp. 364–369). Warszawa: Wydawnictwa Uniwer­sytetu Warszawskiego.
 • Rodziewicz, A. (2009). Akulturacja. In: W. Antosik, B. Jaskłowska-Ferreras, M. Kardasz, &K. Kubalska-Sulkiewicz (Eds.), Słownik wiedzy o kulturze (p. 521). Warszawa: Arkady.
 • Sellars, M. (2020). Educating Students with Refugee and Asylum Seeker Experiences: A Com­mitment to Humanity. Opladen–Berlin–Toronto: Verlag Barbara Budich.
 • Wróblewska-Pawlak, K. (1995). Dwujęzyczność a dwukulturowość. In: A. Kapciak, L. Kor­porowicz, & A. Tyszka (Eds.), Komunikacja międzykulturowa – zbliżenia i impresje (pp. 69–78). Warszawa: Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zapolska, A. & Pająk-Bener, D. (2019). Analiza przeprowadzonego ankietowania rodziców uczniów z Ukrainy oraz kadry pedagogicznej szkół i placówek edukacyjnych w Krakowie. Kraków: Fundacja Zusticz.
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517).
 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Formy i metody uczenia się języka polskiego dzieci cudzoziemskich [Forms and Methods of Learning Polish by Foreign Children] (2014) by Anna Młynarczuk-Sokołowska & Katarzyna Szostak-Król.
 • Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w nauczaniu języka obcego dzieci w wieku 7–12 lat [Intercultural Communication Competence in Teaching a Foreign Language to Children Aged 7–12] (2014) by Anna Młynarczuk-Sokołowska & Katarzyna Szostak--Król.
 • Doświadczenia cudzoziemców dotyczące akulturacji w Polsce [Experiences of Foreigners Regar­ding the Acculturation Process in Poland] (2017) by Anna Młynarczuk-Sokołowska.
 • Doświadczenia Polaków związane z akulturacją w wybranych krajach europejskich oraz migracją powrotną [Poles’ Experiences Related to Acculturation in Selected European Countries and Return Migration] (2017) by Anna Młynarczuk-Sokołowska.
 • Przestrzeń szkoły w percepcji uczniów z doświadczeniem migracji uchodźczej [Space of School in the Perception of Students with Refugee Background] (2019) by Anna Młynar­czuk-Sokołowska.

Education cultural differences acculturation child experience of migration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart