Participation of the Beginner Teacher in Social and Cultural Space of the School: On the Need of Transgressive Opening to Change

Author: Magdalena Grochowalska
Institution: The Pedagogical University of Cracow, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3580-5525
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 159-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.10
PDF: kie/130/kie13010.pdf

The text discusses the issue of rooting of a beginner teacher in the social and cultural space of the school. The article is intended to raise awareness about possible fields of tension in the school culture, which - as identified in the experience of teachers - may serve as a barrier for functioning of a novice at school. In the beginning I presented a short discussion of the essence of school culture, and pointed out to possible presentation of problems related to functioning of a beginner teacher in it. In this background I presented assumptions and results of my own studies devoted to looking for an own place in school culture by a novice. From the perspective of teachers, when referring to their opinions I presented what types of own experience may be identified in the process of participation in school life and what types of anchors are used by novices. The discussion develops the thesis that due to multiplicity and locality of school cultures, a novice cannot learn them during their academic education, but they may be transgressively open to the notion of difficult embedding into the social and cultural space of school. The data obtained show that the teachers try to understand their own experiences and juxtapose them with their limited knowledge about school life when they start their work. The results show that they are motivated to take transgressive actions, and actively look for reference sources to formulate the interpretation framework and define a situation which is new to them. This can be understood as an attempt to immerse in the social world of the school and become an inherent part of the school culture.

REFERENCES:

 • Aarts, R., Kools, Q., & Schildwacht, R. (2020). Providing a Good Start: Concerns of Begin­ning Secondary School Teachers and Support Provided. European Journal of Teacher Education, 43(2), pp. 277–295. DOI: 10.1080/02619768.2019.1693992.
 • Ablewicz, K. (2015). Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i spo­łecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka. Horyzonty Wychowania, 14(30), pp. 11–29.
 • Barbier, J.M. (2016). Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć. Trans. E. Marynowicz-Hetka. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Trans. G. Woroniecka. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Confait, S. (2015). Beginning teachers’ challenges in their pursuit of effective teaching practi­ces. Cogent Education, 2(1), pp. 1–18. DOI: 10.1080/2331186X.2014.991179.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (1999). Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji? Neodidagmata, 24, pp. 53–66.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Klu­wer.
 • Dróżka, W. (2004). Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wydawnictwo UJK.
 • Dudzikowa, M. (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. In: M. Dudzi­kowa, & M. Czerepaniak-Walczak (Eds.), Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Vol. 5 (pp. 203–246). Gdańsk: GWP.
 • Gavish, B., & Friedman, I.A. (2011). Novice Teachers as Organisational People: Expectations of a Professional Work Environment, Collegiality, Recognition and Respect. Educational Studies, 37(4), pp. 451–467. DOI: 10.1080/03055698.2010.540891.
 • Grochowalska, M. (2015). Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej. Przegląd Pedagogiczny, 1, pp. 85–97.
 • Kacperczyk, A. (2012). Świat społeczny. In: K.T. Konecki, & P. Chomczyński (Eds.), Słownik socjologii jakościowej (pp. 276–278). Warszawa: Difin.
 • Kelchtermans, G. (2005). Teachers’ Emotions in Educational Reforms: Self-Understanding, Vulnerable Commitment and Micropolitical Literacy. Teaching and Teacher Education, 21(8), pp. 995–1006. DOI: 10.1016/j.tate.2005.06.009.
 • Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2002). The Micropolitics of Teacher Induction: A Narrative-Biographical Study on Teacher Socialisation. Teaching and Teacher Education, 18(1), pp. 105–120. DOI: 10.1016/S0742-051X(01)00053-1.
 • Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kędzierska, H. (2015). Novice Teachers: The Process of “Anchoring”in the Teaching Profes­sion. Forum Oświatowe, 27(2), pp. 59–73.
 • Kędzierska, H. (2018). Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga strona medalu. Zarządzanie Publiczne, 1, pp. 75–89. DOI: 10.4467/20843968ZP.18.006.8235.
 • Kołodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe USz.
 • Kozielecki, J. (2002). Teoria czynności a psychotransgresjonizm. In: I. Kurcz, & D. Kądzie­lawa (Eds.), Psychologia czynności. Nowe perspektywy (pp. 20–33). Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe Scholar.
 • Kwiatkowska, H. (2007). Tożsamość wychowawcy. In: M. Dudzikowa, & M. Czerepaniak--Walczak (Eds.), Pojęcia – Procesy – Konteksty. Vol. 3 (pp. 17–42). Gdańsk: GWP.
 • Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., & Lofland, L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Trans. A. Kordasiewicz, S. Ur­bańska, & M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Łukasik, J.M. (2018). Rozwój osobisty nauczyciela – nieobecna kategoria. Ruch Pedagogiczny, 2, pp. 29–37.
 • Madalińska-Michalak, J. (2016). Wspólnoty praktyków a granice uczenia się nauczycieli w szkole. Rola dyrektora szkoły. In: A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, & M.J. Szymański (Eds.), Szkoła. Wspólnota dążeń? (pp. 48–61). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mahlios, M., Massengill-Shaw, D., & Barry, A. (2010). Making Sense of Teaching through Metaphors: A Review across Three Studies. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16(1), pp. 49–71. DOI: 10.1080/13540600903475645.
 • Michalak, J. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli: studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Morgan, G. (2005). Obrazy organizacji. Trans. Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.
 • Nowosad, I. (2018). Kultura szkoły versus klimat szkoły. Kultura i Edukacja, 1, pp. 41–53. DOI: 10.15804/kie.2018.01.03.
 • Nowosad, I. (2019). Kultura szkoły w rozwoju szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ollivier, B. (2010). Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Trans. I. Piechnik. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Pawłowska, B. (2012). Kultura organizacji (kultura organizacyjna). In: K.T. Konecki, & P. Chomczyński (Eds.), Słownik socjologii jakościowej (pp. 158–162). Warszawa: Difin.
 • Piorunek, M. (2009). Kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy. In: M. Piorunek (Ed.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria – empiria – praktyka (pp. 301–323). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Potulicka, E. (2016). Zmiana koncepcji kształcenia nauczycieli jako podstawa reform eduka­cji. Studia Edukacyjne, 38, pp. 215–226. DOI: 10.14746/se.2016.38.13.
 • Tołwińska, B. (2011). Relacje międzyludzkie w kulturze szkoły sprzyjającej uczeniu się. In: A. Cudowska (Ed.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecz­nej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu (pp. 536–543). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

types of anchors transgression professional socialization school culture beginning teachers

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart