Correlation between Emotional Intelligence and Creative Behaviour of Primary School Teachers

Author: Katarzyna Szorc
Institution: University of Białystok, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8911-6979
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 176-191
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.11
PDF: kie/130/kie13011.pdf

There is a certain amount of research that proves that positive emotions and mood play an important role in creative human activity (Abele-Brehm, 1992; Tokarz, 2011; Kunat, 2015). Particularly valuable is ability to recognise emotions and communicate them. It is also important to accept experienced emotions, gain a skill to react accordingly as well as ability to evoke and regulate emotions. According to Salovey and Mayer’s model, the aforementioned dispositions are elements of emotional intelligence. It turns out that emotional intelligence can stimulate creative activity since it enables management of emotional expenditure (Nęcka, 2001). The paper presents results of research conducted among teachers of primary schools. It was assumed that there is a correlation between emotional intelligence and creative activity of teachers. The research can contribute to development of emotional skills of teachers and to intensify their creative activity. That, in turn, can translate into shaping of innovative school environment that fits the needs of contemporary young person - a student.

REFERENCES:

 • Abele-Brehm, A. (1992). Positive and Negative Mood Influences on Creativity: Evidence for Asymmetrical Effects. Polish Psychological Bulletin, 23(3), pp. 203–221.
 • Averill, J.R. (2000). Intelligence, Emotion, and Creativity: From Trichotomy to Trinity. In: R. Bar-On, & J.D.A. Parker (Eds.), The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School, and in the Workplace (pp. 277–298). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bar-On, R. (1997). EQ-i: BarOn Emotional Quotient Inventory. A Measure of Emotional Intel­ligence. User’s Manual. Toronto: Multi-Health System.
 • Bar-On, R. (2001). Emotional Intelligence and Self-Actualization. In: J. Ciarrochi, J.P. For­gas, & J.D. Mayer (Eds.), Emotional Intelligence in Everyday Life: A Scientific Inquiry (pp. 82–97). Philadelphia, PA: Psychology Press.
 • Ciarrochi, J.V., Chan, A.Y.C., & Caputi, P. (2000). A Critical Evaluation of the Emotional Intelligence Construct. Personality and Individual Differences, 28(3), pp. 539–561. DOI: 10.1016/S0191-8869(99)00119-1.
 • Cropley, A.J. (2001). Creativity in Education & Learning: A Guide for Teachers and Educators. New York: Routledge.
 • Czernecka, K., & Szymura, B. (2008). Alexithymia – Imagination – Creativity. Personality and Individual Differences, 45(6), pp. 445–450. DOI: 10.1016/j.paid.2008.05.019.
 • Day, A.L., & Carroll, S.A. (2004). Using an Ability-based Measure of Emotional Intelligence to Predict Individual Performance, Group Performance, and Group Citizenship Behavio­urs. Personality and Individual Differences, 36(6), pp. 1443–1458. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00240-X.
 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 • Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 • Jaworowska, A., & Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE: N.S. Schutte, J.M. Malouffa, L.E. Hall, D.J. Haggerty’ego, J.T. Cooper, C.J. Goldena, L. Dornheim. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Karwowski, M. (2004). Dzieci twórcze czy konformistyczne? Wartości wychowawcze Pola­ków 1992–2002. Ruch Pedagogiczny, 3–4, pp. 24–44.
 • Karwowski, M. (2005). Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Kraków: Ofi­cyna Wydawnicza Impuls.
 • Karwowski, M. (2009a). Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Karwowski, M. (2009b). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twór­czości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Karwowski, M., & Gajda, A. (Eds.) (2010). Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. War­szawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kocowski, T., & Tokarz, A. (1991). Prokreatywne i antykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej. In: A. Tokarz (Ed.), Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej (pp. 79–95). Kraków: Instytut Psychologii UJ .
 • Kolańczyk, A. (1999). Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznaw­czym. Gdańsk: GWP.
 • Kolańczyk, A., & Świerzyński, R. (1995). Emocjonalne wyznaczniki stylu i plastyczności myślenia. Przegląd Psychologiczny, 38(3/4), pp. 279–304.
 • Kunat, B. (2015). Pasja jako źródło twórczości codziennej człowieka. In: J. Uszyńska-Jar­moc, & B. Kunat (Eds.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka (pp. 94–103). Białystok: Trans Humana.
 • Maruszewski, T., & Ścigała, E. (1998a). Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań: Wydawni­ctwo Fundacji Humaniora.
 • Maruszewski, T., & Ścigała, E. (1998b). Kłopotliwe uczucia. Charaktery, 5, pp. 12–16.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., & Stańczak, J. (2000). Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. TCT-DP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psycho­logicznych PTP.
 • Matczak, A., & Knopp, K.A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. [Stare Kościeliska]: Liberi Libri.
 • Mayer, J.D., Perkins, D.M., Caruso, D.R., & Salovey, P. (2001). Emotional intelligence and giftedness. Roeper Review, 23, pp. 131–137.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., & Caruso, D.R. (2000). Models of Emotional Intelligence. In: R.J. Sternberg (Ed.), Handbook of Intelligence (pp. 396–420). Cambridge, UK: Cambridge University. DOI: 10.1017/CBO9780511807947.019.
 • Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R., & Sitarenios, G. (2003). Measuring Emotional Intel­ligence with the MSCEIT V 2.0. Emotion, 3(1), pp. 97–105.
 • Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Nęcka, E. (2012) Psychologia twórczości. Sopot: GWP.
 • Popek, S. (1989). Kwestionariusz Twórczego Zachowania – KANH. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Popek, S. (2008). Kwestionariusz twórczego zachowania – KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition, and Perso­nality, 9(3), 185–211. DOI: 10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.
 • Salovey, P., & Sluyter, D.J. (Eds.) (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Śmieja, M., & Orzechowski, J. (Eds.) (2008a). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontro­wersje. Warszawa: PWN.
 • Śmieja, M., & Orzechowski, J. (2008b). Inteligencja emocjonalna w szkole. In: M. Śmieja, & J. Orzechowski (Eds.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (pp. 39–41). Warszawa: PWN.
 • Sternberg, R.J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.
 • Szmidt, K.J. (1997). Elementarz twórczego życia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Szmidt, K.J. (Ed.) (2009). Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Łódź: Wydawni­ctwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szmidt, K.J. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tokarz, A. (2011). Procesy emocjonalne w aktywności twórczej. In: D. Doliński, & W. Błasz­czak (Eds.), Dynamika emocji. Teoria i praktyka (pp. 303–342). Warszawa: PWN.
 • Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok: Trans Humana.

primary school teacher creative behaviours emotional intelligence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart