Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19

Author: Ewa Dąbrowa
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8023-2722
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 59-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.04
PDF: kie/129/kie12904.pdf

The pandemic has significantly changed the social and economic situation in the world in recent months. Its effects affect people from disadvantaged groups and from groups with risk of disadvantage at the most. Migrants residing in different parts of the world for economic reason, were deprived of job opportunity, but also to return to their home country. People fleeing persecution and war cannot benefit from international protection, because of suspension of international programmes and reduction of state involvement in providing aid. The situation of the families has a direct impact on the situation of the children. The issue is important, but also poorly described in Polish scientific literature. The article is an attempt to identify the basic problems they are confronted migrant children not only in Poland, but also in other countries. The analysis were determined by the question: What is the impact of the crisis caused COVID-19 on the situation of migrant children? The answer was formulated in relation to current international studies and it has preliminary nature. It requires further analysis, especially focused on empirical research.

Rozwój pandemii w ostatnich miesiącach znacząco zmienił sytuację społeczną i ekonomiczną na świecie. Skutki jej dotykają w największym stopniu osoby z grup defaworyzowanych i zagrożonych defaworyzacją, wśród których znajdują się również migranci. Migranci przebywający w różnych częściach świata w celach zarobkowych zostali pozbawieni możliwości podejmowania pracy, ale też powrotu do kraju pochodzenia. Osoby uciekające przed prześladowaniami i wojną nie mogą w pełni skorzystać z ochrony wskutek zawieszenia programów międzynarodowych oraz ograniczenia zaangażowania państw w udzielanie pomocy. Sytuacja rodzin bezpośrednio rzutuje na położenie dzieci. Problem jest ważki, a zarazem słabo opisany w opracowaniach polskojęzycznych. Tekst jest próbą wskazania podstawowych problemów, z jakimi są konfrontowane dzieci z doświadczeniem migracji w Polsce oraz w innych krajach czy regionach świata. Kierunek analiz został wyznaczony przez pytanie: Jaka istnieje korelacja między stanem kryzysu spowodowanym COVID-19 a sytuacją dzieci-migrantów? Należy bowiem przyjąć, że kryzys negatywnie wpływa na sytuację jednostki i grupy społecznej. Próba sformułowania odpowiedzi została podjęta w odniesieniu do aktualnych opracowań międzynarodowych i ma charakter wstępny. Wymaga dalszych analiz, szczególnie w odniesieniu do badań empirycznych.

REFERENCES:

impact of COVID-19 childhood in crisis education of children with migration background situation of migrant children childhood during pandemic COVID-19 children with migration background wpływ pandemii COVID-19 dzieciństwo w kryzysie edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym sytuacja dzieci-migrantów dzieciństwo w czasie pandemii COVID-19 dzieci z kontekstem migracyjnym

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart