Postrzeganie imigrantów w aspekcie afektywnym przez studentów pedagogiki w perspektywie ich przyszłej pracy zawodowej

Author: Marzena Okrasa
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2306-5726
Author: Katarzyna Dąbrowska-Żmuda
Institution: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 94-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.06
PDF: kie/129/kie12906.pdf

The article is an attempt to define the attitudes of students of pedagogy studies towards immigrants in the aspect of the emotional attitude manifested. In the near future these students will decide on the educational process and consequently on the quality of social functioning. The quality of their activities depends not only on their level of knowledge, but also on their attitude towards the social processes. To achieve the research goal, a diagnostic survey method with a survey technique based on semantic differential was used. The research proved that the surveyed students show a neutral attitude towards immigrants. Such an attitude may indicate indecisiveness and lack of acceptance, which undoubtedly may be closer to a negative attitude. The research also indicates an urgent need for intercultural education.

Prezentowany tekst stanowi próbę określenia jednej ze składowych postawy: postrzegania w aspekcie afektywnym imigrantów przez studentów pedagogiki. W niedalekiej przyszłości studenci ci będą decydować o procesie wychowawczym i w konsekwencji o jakości funkcjonowania społecznego. Jakość ich działań zależy od poziomu nie tylko ich wiedzy, ale też od przejawianego stosunku emocjonalnego wobec zachodzących procesów społecznych. Do realizacji celu badawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety opartej na dyferencjale semantycznym. Badania dowiodły, że pytani studenci wykazują wobec imigrantów postawę neutralną. Postawa taka może świadczyć o niezdecydowaniu i braku akceptacji, czyli niewątpliwie może być bliższa postawie negatywnej. Badania wskazują także na naglącą potrzebę kształcenia w zakresie edukacji międzykulturowej.

REFERENCES:

 • Budrewicz, Z. (2009). Wobec Innego. Funkcje stereotypu w wychowaniu literackim. W: B. Myrdzik, M. Karwatowska (red.), Dialog kultur w edukacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Rośnie liczba dzieci cudzoziemskich w szkołach. (2019). Pobrane z: https://gospodarka. dziennik.pl/news/artykuly/608833,polska-swiatowy-lider-przyjmowanie-imigrancizarobki.html.
 • Eurostat. Migration and Migrant Population Statistics (2014). Pobrane z: http://epp. eurostat. ec.europa.eu/statistics_explained/.
 • Eurostat. Statistics Explained (2018). Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pl&oldid=174838#Nabycie_obywatelstwa:_W_2018_r._pa.C5.84stwa_cz.C5.82onkowskie_UE-27_nada.C5.82y_obywatelstwo_672_tys._os.C3.B3b.
 • Fajkowska-Stanik, M., Marszał-Wiśniewska, M. (2004). Co to jest styl afektywny? Prze‑ gląd Psychologiczny, t. 47, 3, s. 257-273.
 • Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • GUS (2020). Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie 04.06.2020 r. COVID‑19. Pobrane z: file:///C:/Users/lenovo/Downloads/populacja_cudzoziemcow_w_polsce_w_czasie_covid-19.pdf.
 • Guziuk-Tkacz, M., Siegień-Matyjewicz, A. (2012). Leksykon terminów metodologicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Herodot. (2020). Dzieje. Warszawa: Czytelnik.
 • Kamińska. J. (2007). Swoi i obcy. Kulturowe dystanse i uprzedzenia w kontekście procesów globalizacyjnych. W: A. Barska, M. Korzeniowski (red.), Wielokulturowość - między‑ kulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kapuściński, R. (2007). Ten Inny. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kapuściński, R. (2020). Podróże z Herodotem. Warszawa: Czytelnik.
 • Korczyński, M., Okrasa, M. (2015). Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego. Studia Białorutenistyczne, t. 9, s. 105-117.
 • Lesińska, M. (2014). Migracje. W: A. Florczak, A. Lisowska (red.), Organizacje między‑ narodowe w działaniu. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
 • Lewowicki, T. (2012). Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012. Edukacja Międzykulturowa, 1, s. 15-45.
 • Łodziński, S. (2007). Wielokulturowość i prawa mniejszości. Zmieniające się wizje integracji imigrantów w Europie. W: A. Barska, M. Korzeniowski (red.), Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Łodziński, S. (2008). Integracja i kultury imigrantów. Spory wokół ochrony praw społeczności imigranckich w Europie. W: S. Łodziński, A. Grzymała-Kazłowska (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Merton, R.K. (1986). On Social Structure and Science. Chicago-London: The University of Chicago Press.
 • Nowa Konfederacja (2020). Europa cztery lata od wybuchu kryzysu migracyjnego. Pobrane z: https://nowakonfederacja.pl/raport/polska-w-europejskim-kryzysie-migracyjnym/1europa-cztery-lata-od-wybuchu-kryzysu-migracyjnego/1-2-migracje-podstawoweliczby-i-struktura/.
 • Nowak, S. (1973). Teorie postaw. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pettigrew, T.F. (1958). Personality and sociocultural factors in intergroup attitudes: A cross-national comparison. Journal of Conflict Resolution, 2, s. 29-42.
 • Pettigrew, T.F. (1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, s. 65-85.
 • Rabczuk, W. (2002). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniej‑ szości narodowych i etnicznych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich. (2019). Jaka jest skala przestępstw motywowanych uprze‑ dzeniami i nienawiścią? Badania RPO i ODIHR. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/ pl/content/skala-przestepstw-motywowanych-uprzedzeniami-i-nienawiscia-w-Polscebadania-rpo-i-odhir.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020). Cudzoziemcy, uchodźcy, migranci. Debata: „Sytu‑ acja uchodźców w Polsce. Jak możesz się zaangażować”. 26. Pol’and’Rock Festival. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/pl/raport_1/985.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców. (2020). Migracje gov.pl. Pobrane z: https://udsc.gov. pl/450-tys-cudzoziemcow-z-zezwoleniami-na-pobyt/.
 • Tarkowska, E. (1997). Niepewność kulturowa a stosunek do inności. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeń‑ stwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wojakowski, D. (2007). Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii polskiej Akademii Nauk.
 • Załęski, P. (2012). Tożsamość kulturowa - wprowadzenie. W: P. Załęski, A. Syliwoniuk (red.), Tożsamość kulturowa w Europie Zachodniej. Warszawa: Wydawnictwo ASPRA - JR.

affective component attitude pedagogy studies students immigrants komponent afektywny postawa studenci pedagogiki imigrant

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart