Problemy współczesnego dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech. Między dynamiką zmian a wielokulturowością

Author: Anna Karolina Rogowska
Institution: WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG w Stuttgarcie, Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remseck, Niemcy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7708-8790
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 113-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.07
PDF: kie/129/kie12907.pdf

The dual vocational education system in Germany is recognised as a model worldwide. The second decade of the 21st century is unfolding under the visible effects of the technological revolution, social changes and intensified migration flows. Difficulties in filling vacant working places, the need to intensify professional orientation, closer cooperation among schools influence the development of new solutions for the system. In relation to the Polish vocational education reform, such paradigms as employer and school, student and master, vocational orientation, professional integration of migrants acquire new meanings. The current problems of the German dual system and its possible solutions become a reference for the current discussion on young people’s vocational education in Poland.

System dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech jest uznawany za wzór na świecie. Druga dekada XXI wieku upływa w świetle widocznych skutków rewolucji technologicznej, zmian społecznych i nasilonych ruchów migracyjnych. Trudności w obsadzaniu miejsc nauki, potrzeba intensyfikacji orientacji zawodowej, zacieśnienie współpracy ze szkołami wpływają na formowanie nowych rozwiązań wewnątrz systemu. W kontekście polskiej reformy kształcenia zawodowego nowego znaczenia nabierają takie paradygmaty, jak pracodawca i szkoła, uczeń i mistrz, orientacja zawodowa, integracja zawodowa migrantów. Bieżące wyzwania dualnego systemu w Niemczech i sposoby rozwiązań stają się impulsem do aktualnej dyskusji o kształceniu zawodowym młodzieży w Polsce.

REFERENCES:

 • Bildung und Kultur. Berufliche Bildung. 2018. (2019). Fachserie 11, Reihe 3. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt (Destatis).
 • Bosch, G. (2018). Das duale System der Berufsbildung in Deutschland. Paris: Ifri.
 • Bundesagentur für Arbeit, Statistik. Ausbildungsmarkt. (2019). Die aktuellen Entwicklun‑ gen im Berichtsjahr 2018/2019 in Kürze - Stand: September 2019. Pobrane z: https://tiny.pl/7w996.
 • Chatzichristou, S., Ulicna, D., Murphy, I., Curth, A., (2014). Dualny System kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy. Bruksela: ICF International.
 • Clupepper, P.D., Finegold, D., (1999). The German Skills Machine: Sustaining Comparative Advantage in a Global Economy. New York–Oxford: Berghahn Books./li>
 • Friedrich, M. (red.) (2019). Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2019, Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
 • Friedrich, U. (red.) (2019). DIHK Ausbildung 2019. Ergebnisse einer DIHKOnlineUnternehmensbefragung. Berlin–Brüssel: DIHK – Bereich Ausbildung.
 • Fritsch, R. von. (2013). Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rüdigera Freiherra von Fritscha na konferencji: Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy. Pobrane z: http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/1071/file.pdf.
 • Granato, M., Milde, B., Urlich J.G. (2018). Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt. Eine vertiefende Analyse für Nordrhein‑Westfalen. Düsseldorf: Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V.
 • Kabaj, M. (2016). Główne bariery wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Polityka Społeczna, 9.
 • Kabaj, M. (2012). Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Warszawa: IPiSS.
 • Kraus, P., Schönwälder, K. (2006). Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scattered Experiments and Future Chances. W: K. Banting, W. Kymlicka (red.), Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Oxford: Oxford University Press.
 • Kraus, P., Weitz, H. (2020). Bauwirtschaftin Zahlenbild 2019. Berlin: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.
 • Kwiatkowski, S.M. (2016). Kompetencje społeczne pracowników - kontekst edukacyjny. Polityka Społeczna, 9.
 • Kwiatkowski, S.T., Nowosad, I. (2018). System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością. Studia Edukacyjne, 47.
 • Nikel, R. (2017). Przemówienie Ambasadora Niemiec w Polsce Rolfa Nikela na konfe‑ rencji: Rynek pracy wyzwaniem, kształcenia zawodowe szansą. Pobrane z: https://tiny.pl/7w9dl.
 • Piorunek, M. (2016). Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego. Polityka Społeczna, 9.
 • Rattansi, A. (2011). Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Sponholz, D., Urich, J.G. (2019). Passungsprobleme beim Zugang in die duale Berufsausbildung. W: Sonderpädagogische Förderung heute (2. Beiheft: Inklusive Berufsorien‑ tierung und berufliche Bildung - aktuelle Entwicklungen m deutschsprachigen Raum). [praca niepublikowana].
 • Statistisches Bundesamt (Destatis) (2019). Ausbildungsverträge, Bestandene Abschlussprüfngen. Wiesbaden.
 • Statistisches Bundesamt (Destatis) (2019). Bildung und Kultur. Berufliche Bildung. 2018. Wiesbaden.
 • Stępnikowski, A. (2016). Kształcenie zawodowe - wyzwania i trendy rozwojowe na świecie. Polityka Społeczna, 9, Warszawa.
 • Stratmann, K. (1993). Die gewerbliche Lehrlingserziehung in Deutschland. Moderni‑ sierungsgeschichte der betrieblichen Berufsbildung. Band 1: Berufserziehung in der städtischen Gesellschaft(1648-1806). Frankfurt.
 • Symela, K. (2016). Rozwój dualnego systemu kształcenia w Polskiej przestrzeni szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Polityka Społeczna, 9.
 • Wegner, J. (red.) (2019). Mehr Ausländer fangen eine Ausbildung in Deutschland an. Hamburg: ZEIT Arbeit.
 • European Commision (1994). Growth, Competitiveness, Employment. Brussels.
 • Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbsfähigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, Art. 60c. (2020). Pobrane z: http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/.
 • Komisja Europejska. (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-dozorczych, COM(2012) 669 final. Strasburg.
 • Komisja Europejska. (2013). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków - Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych, (COM(2012) 447). Bruksela.

digitalisation German vocational education model dual education system system dualny kształcenia niemiecki model edukacji zawodowej nowe technologie migracja digitalizacja wielokulturowość multiculturalism new technology migration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart