Kompetencje i ich profesjonalizacja jako czynnik rozwoju współczesnego człowieka

Author: Małgorzata Elżbieta Krawczyk-Blicharska
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7526-8306
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 237-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.14
PDF: kie/131/kie13114.pdf

A contemporary human being expands and uses their individual abilities to update, deepen and enrich the potential of knowledge, skills and competences in order to adapt to the changing social living space. The tasks imposed by the contemporary society necessitate creation and fulfillment of an individual who learns to live and is able to develop in the individual and collective dimension by professionalisation and use of their own competence potential. The contemporary civilisational tasks are not based on preparing individuals for the existing society but on providing stimuli enabling every human being, by using their competence potential, to understand the surrounding world, to create it, to be its actual participant and recipient, and to feel responsible for it now and in the future.

Współczesny człowiek poszerza i wykorzystuje indywidualne możliwości do aktualizowania, pogłębiania oraz wzbogacania potencjału wiedzy, umiejętności i kompetencji, by przystosować się do zmieniającej się społecznej przestrzeni życiowej. Zadania stawiane przez współczesne społeczeństwo wymagają tworzenia i spełnienia jednostki, która uczy się żyć oraz może się rozwijać w wymiarze indywidualnym i zbiorowym poprzez profesjonalizację i wykorzystywanie własnego potencjału kompetencji. Współczesne zadania cywilizacyjne nie opierają się na przygotowaniu jednostek do zastanego społeczeństwa, ale na dostarczaniu bodźców pozwalających każdemu człowiekowi poprzez wykorzystanie jego potencjału kompetencji zrozumieć otaczający świat, kreować go, być jego rzeczywistym uczestnikiem i odbiorcą oraz czuć się za niego odpowiedzialnym w teraźniejszości i w przyszłości.

REFERENCES:

 • Delors, J. (1998). Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 189/01). (2018). Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Załącznik: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - Europejskie ramy odniesienia. Bruksela.
 • Filipowicz, G. (2004). Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kaliszewska, M., Klasińska. B. (2018). Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Karwala, S. (2009). Monitoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Nowy Sącz: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu-National Luis University.
 • Kwaśnica, R. (1990). Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Magazyn Forbes (2019). Nieczuły jak szef? Niepokojące wyniki badań polskich menedżerów. Pobrane z: https://www.forbes.pl/kariera/nieczuly-jak-szef-badania-polskichmenedzerow-gfkm/6etqtx1?utm_source=www.forbes.pl_viasg_forbes&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2.
 • Męczkowska, A. (2003). Kompetencja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku (s. 693-696), t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rakowska, A. (2007). Kompetencje menadżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sikorski, C. (2007). Drogi do sukcesu. Profesjonalizm konta populistyczna kultura organizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Stępkowski, D. (2018). Ogólna kompetencja pedagogiczna. W poszukiwaniu specyfiki kształcenia ogólnopedagogicznego. Rozważania teoretyczne i raport z badań. Kultura i Wychowanie. Półrocznik Pedagogiczny, 13.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Uniwersalny model kompetencyjny. Podręcznik użytkownika. Podręcznik przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute (2017). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Pobrane z: https://docplayer.pl/1816641-Uniwersalny-model-kompetencyjny.html.
 • Wilczyńska, M., Nowak, M., Kućka, J., Sawicka, J., Sztajerwald, K. (2013). Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Włoch, R., Śledziewska, K. (2019). Raport. Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym? Warszawa: Wydawnictwo: PFR, DELab UW.

człowiek społeczeństwo kompetencje profesjonalizacja rozwój jednostki human society competences professionalization individual development

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart