Sławomir Sztobryn (red.), Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego w 150-lecie śmierci Filozofa, Wydawnictwo Naukowe TPF Chowanna, Łódź 2019, ss. 346

Author: Katarzyna Wrońska
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
ORCID: https:/orcid.org/0000-0001-6617-4415
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 285-297
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.17
PDF: kie/131/kie13117.pdf

REFERENCES:

 • Andrukowicz, W. (2006). Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego. Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Andrukowicz, W. (2010). Przedsłowie. W: B. Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), oprac. W. Andrukowicz (s. 23-98). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Grabowska, B. (2017). Obraz kobiety w „Chowannie” Bronisława F. Trentowskiego. Humanistyka i przyrodoznawstwo, 23, s. 299-319.
 • Horodyski, W. (1913). Bronisław Trentowski (1808-1869). Dodane dwa portrety i trzy autografy. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności.
 • Jakóbczyk, W. (1946). Marcinkowski i Trentowski. Przegląd Wielkopolski, 10, s. 273-288.
 • Janowski, M. (1998). Polska myśl liberalna do 1918 roku. Kraków-Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L. (2010). Pedagogika filozoficzna - relacje między pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4 (s. 1-43). Gdańsk: GWP.
 • Kołakowski, L. (2009). Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Kraków: Znak.
 • Kołłątaj, H. (1953). Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764). Wrocław: Ossolineum.
 • Kot, S. (1996). Historia wychowania, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mill, J.S. (1887). Poddaństwo kobiet. Tłum. M. Chyżyńska. Kraków: G. Gebethner i Spółka.
 • Nawroczyński, B. (1911). Trentowski Bronisław Ferdynand (1808-1869). W: B. Chlebowski, I. Chrzanowski, H. Galle i in. (red.), Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. VI. Warszawa: nakład Gebethnera i Wolffa.
 • Pigoń, S. (red.) (1937). Listy Bogusława Trentowskiego (1836-1869). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Skoczyński, J., Woleński, J. (2010). Historia filozofii polskiej. Kraków: WAM.
 • Starzyńska-Kościuszko, E. (2004). Koncepcja człowieka rzeczywistego. Z antropologii filozoficznej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Suchodolski, B. (1990). Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka. W: B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: WSiP.
 • Sztobryn, S. (1992). Badania nad pedagogiką B. Trentowskiego w polskim czasopiśmiennictwie pedagogicznym w latach 1900-1939. Kultura i Edukacja, 2, s. 51-58.
 • Sztobryn, S. (2007). Bronisław Ferdynand Trentowski. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6 (s. 812-816). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Sztobryn, S. (2006). Historia wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1 (s. 1-78). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • Sztobryn, S., Śliwerski, B. (red.) (2003). Idee pedagogiki filozoficznej, t. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sztobryn, S. (2011). Pedagogika historyczna i filozoficzna. Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 73-78.
 • Sztobryn, S. (2000). Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sztobryn, S. (2010). Posłowie. W: B. Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), oprac.
 • Wiesław Andrukowicz (s. 193-199). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Sztobryn, S., Dworakowska, K. (red.) 2020. Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat pedagogiki filozoficznej, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2020.
 • Trentowski, B. (1970). Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. I-II. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Trentowski, B. (1873). Die Freimaurerei in ihrem Wesen und Unwesen. Leibzig: Brockhaus.
 • Trentowski, B. (1978). Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze. Tłum. M. Żółkoś-Rozmaryn. Warszawa: PWN.
 • Trentowski, B. (2014). Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. Warszawa: PWN.
 • Walicki, A. (1993). Bronisław Trentowski. W: A. Walicki (red.), Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I (s. 348-394). Warszawa: „Książka i Wiedza”.
 • Walicki, A. (1970). Filozofia i ideały wychowawcze autora Chowanny. Wstęp. W: B. Trentowski, Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. I (s. V-CXXIV). Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 • Walicki, A. (1970). Filozofia narodowa Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski. W: A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (s. 89-166). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Walicki, A. (2014). Polityka i religia w koncepcjach filozoficznych Bronisława Trentowskiego. W: B. Trentowski, Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845 (s. VII-LXIII). Warszawa: PWN.
 • Wąsik, W. (1966). Filozofia uniwersalna czyli filozofia różnojedni. W: W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. 2 (s. 191-287). Warszawa: „Pax”.
 • Winch, Ch., Gingell, J. (2008). Philosophy of Education. The Key Concepts. London and New York: Routledge.
 • Witkowski, L. (2010). Przedmowa zamiast recenzji. W: B. Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), oprac. W. Andrukowicz (s. 7-19). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Wrońska, K. (2017). Pytanie o pedagogikę filozoficzną z Bronisławem Trentowskim w tle. Kwartalnik Pedagogiczny, 1 (243), s. 91-101.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart