Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni

Author: Agnieszka Potera
Institution: Independent Researcher
ORCID: https://orcid.org/0000-00024458-9609
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 11-23
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.01
PDF: kie/133/kie13301.pdf

Benefits and risks of remote teaching from a students’ and academic teachers’ prespective of selected Cracow universities

The epidemiological situation in Poland and in the world was a specific impulse to change education from stationary to remote education, for which it was necessary to use appropriate methods and tools. These circumstances have become a challenge not only for students, but also for academic teachers who try to provide future graduates with the knowledge, competences and skills needed by young people to work in the profession. This publication attempts to discuss the theoretical aspects of remote education based on the available literature. The research conducted and the results obtained on the basis of the respondents’ responses to the proprietary questionnaire, which was carried out using Google Forms from March 10 to April 13, 2021, are described. 115 academic teachers and 229 students participated in the study. The diagnostic survey was an anonymous form of obtaining answers to 12 questions. In the questionnaire, the questionnaire was asked about the tools used for online classes and used to contact the academic teacher - student, student - student relationship. Concentration in classes and communication problems were also investigated. The article also considers the benefits and risks of distance learning at selected Krakow universities from the perspective of academic teachers and students. It was found that the most effective acquisition of knowledge occurs through a combination of distance and stationary teaching. The hybrid mode reduces the level of threats related to e-learning and sums up the benefits of traditional and distance learning.

Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie stanowiła swoisty impuls do zmiany edukacji z trybu stacjonarnego na zdalny, do którego konieczne było korzystanie z odpowiednich do tego celu metod i narzędzi. Okoliczności te stały się wyzwaniem nie tylko dla studentów, ale również dla nauczycieli akademickich, którzy w jak najlepszy sposób próbują przekazać przyszłym absolwentom wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne młodym ludziom do pracy w zawodzie. W niniejszej publikacji podjęto próbę omówienia teoretycznych aspektów edukacji zdalnej w oparciu o dostępną literaturę. Opisano przeprowadzone badania oraz wyniki, jakie uzyskano na podstawie odpowiedzi respondentów na autorski kwestionariusz ankiety, który został przeprowadzony za pomocą Google Forms w dniach od 10 marca do 13 kwietnia 2021 roku. W badaniu wzięło udział 115 nauczycieli akademickich oraz 229 studentów. Sondaż diagnostyczny stanowił anonimową formę uzyskiwania odpowiedzi na 12 pytań. W kwestionariuszu ankiety zapytano m.in. o narzędzia wykorzystywane do zajęć online oraz stosowane w celu skontaktowania się w relacji nauczyciel akademicki-student, student-student. Badano również zagadnienie koncentracji na zajęciach oraz problemy z komunikacją. W artykule rozważano też korzyści i zagrożenia związane z nauką na odległość na wybranych krakowskich uczelniach wyższych z perspektywy nauczycieli akademickich oraz studentów. Stwierdzono, że najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy następuje poprzez połączenie nauczania w formie zdalnej oraz stacjonarnej. Tryb hybrydowy obniża poziom zagrożeń związanych z e-learningiem oraz sumuje korzyści wynikające z nauczania tradycyjnego oraz na odległość.

REFERENCES:

 • Barczak, A., Florek, J., Jakubowski, S., Sydoruk, T. (2006). Zd@lna edukacja - potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 32-47.
 • Bednarek, J., Lubina, E. (2008). Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 102.
 • Białobłocki, T., Moroz, J. (2006). Nowoczesne techniki informacji i komunikacji - ich rozwój i zastosowanie. W: M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska (red.), Społeczeństwo inform@cyjne - istota, rozwój, wyzwania (s. 158). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Diarra, M., Kaczmarek, J. (2003). Nowoczesne technologie dla systemów zdalnej edukacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 19, XIII Seminarium Zastosowanie komputerów w nauce i technice. Oddział Gdański PTETiS.
 • Galwas, B. (2002) Internet jako wiodące narzędzie modelu studiów na odległość Politechniki Warszawskiej. W: S. Wrycza, J. Wojtkowiak (red.), Nauczanie na odległość. Wyzwania - tendencje - aplikacje (s. 170). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hojnacki, L. (2011). M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu. Warszawa: Wydawnictwo Think Global sp. z o.o.
 • Kaplan, A. (2017). Academia Goes Social Media, MOOC, SPOC, SMOC, and SSOC: The digital transformation of Higher Education Institutions and Universities. In: B. Rishi, S. Bandyopadhyay (eds.), Contemporary Issues in Social Media Marketing. London: Routledge.
 • Mischke, J. (2004). Dylematy współczesnej edukacji; nauczanie tradycyjne czy zdalne? W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (s. 53). WarszawaKraków: Wydawnictwo IMPULS.
 • Rutkowska, L. (2002). Edukacja na odległość. Metodyka i oprogramowanie. W: S. Wrycza, J. Wojtkowiak (red.), Nauczanie na odległość. Wyzwania - tendencje - aplikacje (s. 61-62). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Stachowiak, B. (2012). Uwarunkowania efektów kształcenia Akademickiego. W: D. Ciechanowska (red.), Nauczyciele akademiccy a wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ocenie studentów (s. 233-241). Szczecin: Wydawnictwo OR TWP.
 • Syguła, A. (2013). Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej - możliwości i perspektywy zastosowania (s. 106-120). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Szkurłat, E. (2015). E-learning w geograficznym kształceniu akademickim - szanse, wyzwania, zagrożenia, Prace komisji edukacji geograficznej, Łódź, t. 5, s. 67-68.
 • Tanaś, M. (2004). Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość. W: M. Tanaś (red.), Pedagogika @ środki informatyczne i media (s. 36). Warszawa-Kraków: Wydawnictwo IMPULS.

benefits COVID-19 threats universities information and communication technologies distance learning korzyści zagrożenia uczelnie wyższe

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart