Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID-19

Author: Gabriela Czapiewska
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5638-9831
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 50-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.03
PDF: kie/133/kie13303.pdf

Changes in the quality of academic education in the time of the COVID-19 pandemic

Through the first period of the coronavirus pandemic, and in the need to teach remotely the education system in Poland underwent the accelerated process of implementation of distance learning solutions. The task that universities set themselves in the era of the prevailing pandemic was to maintain the quality of education at the existing level, while ensuring the safety of students and lecturers. The main aim of the study is to illustrate the changes in the academic education process that occurred during the COVID-19 pandemic. This article highlights the specific features of distance learning, pointing to its positive and negative sides. To achieve the assumed goal, a query of domestic and foreign literature in the field of the presented research issues was used, as well as an analysis of secondary sources of information, mainly reports on remote education research during the pandemic. The analyzes show that the forced transfer of education to virtual platforms brought some benefits, but also resulted in a number of unfavorable changes. The educational experience so far during the pandemic has shown that the transfer of this form of verification of learning outcomes to cyberspace posed serious problems - not so much for students, but for teachers. Remote education offers hope for matching teaching techniques to the needs of students, as well as for forcing lecturers to improve the quality of their classes, also in terms of content. Distance learning techniques are therefore becoming an integral part of the education process. The issues discussed in the article may constitute a starting point for further in-depth research.

System szkolnictwa w Polsce przeszedł w pierwszym okresie pandemii koronawirusa i w warunkach konieczności prowadzenia nauczania zdalnego przyspieszony proces wdrażania rozwiązań edukacji na odległość. Zadaniem, które sobie wyznaczyły uczelnie wyższe w dobie panującej pandemii, było utrzymanie jakości kształcenia na istniejącym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa studentom i wykładowcom. Zasadniczym celem opracowania jest zobrazowanie zmian w procesie kształcenia akademickiego, które nastąpiły w czasie pandemii COVID-19. W niniejszym artykule wskazano na specyficzne cechy kształcenia zdalnego, wskazując jego pozytywne i negatywne strony. Do realizacji założonego celu posłużyła kwerenda literatury krajowej i zagranicznej z zakresu prezentowanej problematyki badawczej, jak też analiza wtórnych źródeł informacji, głównie raportów z badań dotyczących kształcenia zdalnego w czasie pandemii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wymuszone przeniesienie edukacji na platformy wirtualne przyniosło pewne korzyści, ale i spowodowało szereg niekorzystnych zmian. Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne w czasie pandemii pokazały, że przeniesienie tej formy weryfikacji efektów uczenia się do cyberprzestrzeni nastręczało poważnych problemów - nie tyle studentom, co prowadzącym zajęcia. Edukacja zdalna stwarza nadzieję na dopasowanie technik nauczania do potrzeb studentów, a także na zmuszenie wykładowców do podniesienia jakości swoich zajęć, również od strony merytorycznej. Techniki kształcenia na odległość stają się więc integralną częścią procesu edukacji. Podjęte w artykule zagadnienia mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań.

REFERENCES:

 • Bartol, K. (2020). Nihil novi sub sole? Stare pytania. Jakie odpowiedzi? W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 9-13). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-Sałamatin, J. (2021). Nauczanie w dobie pandemii i perspektywa powrotu do normalności. Raport. Warszawa: Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/.
 • Burns, M. (2011). Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods. Washington, DC: Education Development Center, Inc.
 • Cellary W. (2020). Edukacja w świetle pandemii. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 15-23). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Centrum Cyfrowe (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. Pobrane z: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/.
 • Chau, J. Y., Grunseit, A. C., Chey, T., Stamatakis, E., Brown, W. J., Matthews, C. E., Bauman, A. E., van der Ploeg, H. P. (2013). Dailysittingtime and all-causemortality: a meta-analysis, PloS one, 8 (11), e80000. Pobrane z: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0080000.
 • Czapliński, P. i in. (2020). Raport Edukacja. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości. Pobrane z: https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/08/Raport-edukacja.pdf.
 • Długosz, P. (2020). Raport z badań „Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa”. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pobrane z: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/7036.
 • Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., Tuscano, J. (2020). Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic, An Independent Report on Approaches to Distance Learning During COVID19 School Closures. Pobrane z: https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng.
 • Gálik, S. (2020). Philosophical Reflection of the Influence of Digital Media on Current Education, Edukacja medialna (Mediaobrazovanie), 2020, 60 (1), s. 100-106. DOI: 10.13187/ me.2020.1.100.
 • Gruszczyńska, E. (2020). Kształcenie wyższe na odległość: jednak w poszukiwaniu nowych odpowiedzi na stare pytania. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 25-31). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Gurba, K. (2020). Edukacja na odległość w czasie pandemii w ocenie dyrektorów szkół. W: N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. (s. 151-178). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Gurba, K., Rimanelli, M. (2018). Quality Measures, Human Factor and Failures of e-Learning, Labor et Educatio, 6, s. 37-59.
 • Jaskulska, S. Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Pobrane z: https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport.
 • Jemielniak, D. (2020). Zdalne nauczanie - blended, nie single Malt. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 33-37). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Kim, J. (2011). Developing an Instrument to Measure Social Presence in Distance Higher Education. British Journal of Educational Technology, 42 (5), s. 763-777.
 • Koludo, A. (2020). Strategie kształcenia na odległość. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja, s. 43-50.
 • Kozłowska, J. (2017). E-learning jako forma doskonalenia studentów uczelni wyższych. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 1 (22), s. 41-48.
 • Kraśniewski, A. (2020). O jakości kształcenia w czasach Covid-19: stare odpowiedzi na nowe pytania? W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 39-50). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Krauze-Sikorska, H., Klichowski, M., Jaskulska, S., Jankowiak, B., Sikorska, J., Koziarski, J. (2020). Twoja lekcja w przyszłości. Jak wyobrażasz sobie naukę w szkole po pandemii COVID-19? Raport z badania ankietowego. VULCAN. Pobrane z: https://sites.google.com/view/twoja-lekcja-w-przyszlosci.
 • Latchem, C., Jung, I. (2010). Distance and blended learning in Asia. New York: Routledge.
 • Łaszczyk, J. (2020). Edukacja zdalna - szansa czy konieczność? W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 65-72). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Madalińska-Michalak, J. (2020). Nauczanie zdalne i edukacja nauczyciela - wyzwania. W: N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (s. 13-29). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Maleńczyk, I., Gładysz, B. (2019). Academic E-learning in Poland Results of a Diagnostic Survey. International Journal of Research in E-learning IJREL, 5 (1), s. 35-59.
 • Means, B., Bakia, M., Murphy, R. (2014). Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How. New York: Routledge.
 • Mokwa-Tarnowska, I. (2017). E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Zagadnienia metodyczne. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Piwowarska, E. (2020). Nauczanie po pandemii: szansa na wprowadzenie ważnych zmian w dydaktyce akademickiej. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 117-123). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja - potencjał, procesy, modele. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.
 • Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, J., Stunża, G. D. (2020). Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”. Pobrane z: https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/06/Badanie-zdalnenauczanie_org_prezentacja.pdf.
 • Robertson, S. L. (2020). Digital Pedagogy for the 21st Century Educator. W: Handbook of Research on Innovative Pedagogies and Best Practices in Teacher Education (s. 258-275). Hershey: IGI Global.
 • Schleicher, A. (2020). The impact of COVID-19 on education - Insights from “Education at a Glance 2020”. Warszawa: OECD Publishing. Pobrane z: https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-aglance-2020.pdf.
 • Stronge, J. H. (2010), Effective teachers = student achievement: What the research says. New York: Routledge.
 • Sułkowski, Ł. (2020). Covid-19 Pandemic; Recession, Virtual Revolution Leading to De-globalization? Journal of Intercultural Management, 12, 1, s. 1-11. DOI 10.2478/ joim-2020-0029.
 • Topol, P. (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - Część 2, Rekomendacje. Studia Edukacyjne, 59, s. 103-117. DOI: 10.14746/se.2020.59.8.
 • UNESCO (2020). Education: From Disruption to Recovery. Pobrane z: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • Urbaniec, J., (2020). Edukacja „pandemiczna”, czyli o kształceniu zdalnym na uczelniach. Forum Akademickie, 05. Pobrane z: https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-05-2020/edukacja-pandemiczna%E2%80%A8czyli-o-ksztalceniu-zdalnymna-uczel-niach%E2%80%A9/.
 • Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania? Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Pobrane z: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf.

pandemia COVID-19 edukacja kształcenie zdalne jakość kształcenia e-learning pandemic COVID-19 Education higher education quality of education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart