Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 – perspektywa studentów i wykładowców

Author: Beata Krystyna Detyna
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4854-8433
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 64-87
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.04
PDF: kie/133/kie13304.pdf

Academic education in conditions of the COVID-19 epidemic threat – the perspective of students and lecturers

Understanding the opinions of students and lecturers of Polish universities on the quality of academic education during the COVID-19 pandemic, as well as their recommended activities for improvement of learning processes in the event of a constant epidemic threat was the main goal of the conducted research. The main tool in the adopted research model were proprietary questionnaire forms based on the Servqual methodology. The research results presented in the publication illustrate the gaps (differences) between the expectations of students and lecturers and the aspects assessed by them, which make up the quality of academic education. 145 students, representing 12 Polish universities participated in the research. They represented both a practical and general academic profile of studies, full-time and part-time studies. In the case of lecturers, the research sample was 81 academic staff representing 20 Polish universities. According to the position held, the most numerous group of lecturers were: assistant professors, senior lecturers, university professors, lecturers and assistants. The publication presents the problems most frequently indicated by students and lecturers related to the prolonged COVID-19 pandemic, including the implementation of distance learning. Methods of improving the organization of didactic classes in the context of the epidemic threat were also presented.

Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii studentów i wykładowców polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) na temat jakości kształcenia akademickiego w czasie pandemii COVID-19, a także rekomendowanych przez nich działań na rzecz doskonalenia procesów uczenia się w sytuacji ciągłego zagrożenia epidemicznego. Głównym narzędziem w przyjętym modelu badawczym były autorskie formularze ankietowe, oparte na metodyce Servqual. Badania ankietowe przeprowadzono za pośrednictwem Internetu (kwiecień-maj 2021). Przedstawione w publikacji wyniki badań obrazują występujące luki (różnice) pomiędzy oczekiwaniami studentów i wykładowców a ocenianymi przez nich aspektami, składającymi się na jakość kształcenia akademickiego. W badaniach uczestniczyło 145 studentów, reprezentujących 12 polskich uczelni, w tym pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Reprezentowali oni zarówno praktyczny, jak i ogólnoakademicki profil studiów, studia stacjonarne i niestacjonarne. W przypadku wykładowców próbę badawczą stanowiło 81 pracowników akademickich, reprezentujących 20 polskich uczelni. Grupa ta reprezentowała dziewięć województw, w tym najliczniej: dolnośląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie oraz śląskie. Najliczniej reprezentowaną grupą wykładowców według zajmowanego stanowiska byli: adiunkci, starsi wykładowcy, profesorowie uczelni, wykładowcy i asystenci. W publikacji przedstawiono najczęściej wskazywane przez studentów i wykładowców problemy związane z przedłużającą się pandemią COVID-19, w tym realizacją zajęć zdalnych. Zaprezentowano również rekomendowane przez respondentów sposoby udoskonalenia organizacji zajęć dydaktycznych w kontekście zagrożenia epidemicznego.

REFERENCES:

 • Basilaia, G., Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5 (4), pp. 1-10. DOI: 10.29333/pr/7937.
 • Cellary, W. (2020). Edukacja w świetle pandemii. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 15-24). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Czarkowski, J. (2020a). Elementy dydaktyki dorosłych w perspektywie dystansu społecznego. W: J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii (s. 93-114). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Czarkowski, J. (2020b). Komunikacja w kształceniu zdalnym dorosłych. W: J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii (s. 79-92). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Detyna, B. (2018). Efektywność procesu kształcenia - dylematy i propozycje ewaluacji, Marketing i Rynek, 12 (CD), s. 113-123.
 • Detyna, B., Augustyniak, M. (2010). Ocena jakości usług edukacyjnych w szkole wyższej, na przykładzie kierunku logistyka, z wykorzystaniem metody Servqual. W: J. Szołtysek, M. Jedliński (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania, 1 (s. 151-163). Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu.
 • Długosz, P., Foryś, G. (2020). Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z perspektywy studentów i wykładowców. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Gruszczyńska, E. (2020). Kształcenie wyższe na odległość: jednak w poszukiwaniu nowych odpowiedzi na stare pytania. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 25-32). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kraśniewski, A. (2020). O jakości kształcenia w czasach COVID-19: stare odpowiedzi na nowe pytania? W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 39-50). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Leżański, D., Sobolewska, J. (2020). Z perspektywy studentów. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 59-64). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Lopes, H., McKay, V. (2020). Adult learning and education as a tool to contain pandemics: The COVID-19 experience. International Review of Education, 66. pp. 575-602.
 • Łaszczyk, J. (2020). Edukacja zdalna - szansa czy konieczność? W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 65-72). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Mazur, J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Raport EduHack 2021. Warszawa: Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Murphy, M.P.A. (2020). COVID-19 and emergency eLearning: Consequences of the securitization of higher education for post-pandemic pedagogy. Contemporary Security Policy, 41(3), pp. 492-505. DOI: 10.1080/13523260.2020.1761749.
 • Petrie, C. (2020). Spotlight: Quality education for all during COVID-19 crisis. Pobrane z: https://hundred.org/en/collections/quality-education-for-all-during-coronavirus.
 • Piwowarska, E. (2020). Nauczanie po pandemii: szansa na wprowadzenie ważnych zmian w dydaktyce akademickiej. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 117-124). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Pokhrel, S., Chhetri R. (2021). A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 87 on Teaching and Learning. Higher Education for the Future, 8, pp. 133-141. DOI: 10.1177/2347631120983481.
 • Schleicher, A. (2020). The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance. Pobrane z: https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-oneducation-insights-education-at-a-glance-2020.pdf.
 • Sękowski, P. (2020). Niektóre prawne uwarunkowania organizacji i prowadzenia zajęć zdalnych z zastosowaniem technologii informatycznych. W: J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii (s. 241-252). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Siemieniecka, D. (2020). Narzędzia społecznościowe w nauczaniu - wskazania do praktyki edukacyjnej w sytuacji koronawirusa COVID-19 - raport z badań pilotażowych. W: J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii (s. 177-194). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Sintema, E. J. (2020). Effect of COVID-19 on the performance of grade 12 students: Implications for STEM education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), pp. 1-6. DOI: 10.29333/ejmste/7893.
 • Strzelec, M. (2020). Rozwój mediów a kształcenie zdalne. W: J. Czarkowski, M. Malinowski, M. Strzelec, M. Tana (red.), Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii (s. 67-78). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Topol, P. (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 - część 1, dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, s. 69-83.

hybrid education remote education education in time of the COVID-19 pandemic Servqual method quality quality of education assessment of the education kształcenie hybrydowe kształcenie zdalne kształcenie w dobie pandemii COVID-19 metoda Servqual ocena jakości kształcenia jakość kształcenia kształcenie akademickie academic education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart