Od maturzysty do studenta – zdalna edukacja w perspektywie studentów I roku studiów

Author: Jolanta Konieczny
Institution: Politechnika Śląska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0495-6141
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 134-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.07
PDF: kie/133/kie13307.pdf

From high school graduate to student – remote education in the perspective of students of the 1st year of study

This article presents a theoretical analysis and a report on a segment of research conducted among first-year students. In the research, In the research, I used a free interview, which allowed me to get to know the interpretation and experience related to remote preparation for the matriculation examination and study from the perspective of the research participants. The analysis of the material was qualitative. The main issue of the article focuses on the multidimensionality and complexity of the problems experienced by students preparing for the matura exams in a remote form and how they perceive the first year of studies in such a formula. In the perspective of first-year students, many challenges are faced by teachers and lecturers, who are expected to reorganize their classes and adapt teaching methods to remote classes. Also, students rich in new experiences are not the same people, they have to learn how to function in a group and build relationships again. Research has also shown that the perspective of remote education is different and its negative impact on the school and academic community cannot be clearly defined.

Niniejszy artykuł przedstawia analizę teoretyczną oraz raport z wycinka badań prowadzonych wśród studentów pierwszego roku. W badaniach posłużyłam się wywiadem swobodnym, który pozwolił na poznanie, z perspektywy uczestników badania, interpretacji i przeżyć związanych ze zdalnym przygotowaniem do egzaminu maturalnego i studiowania. Analiza materiału miała charakter jakościowy. Główna problematyka artykułu koncentruje się wokół wielowymiarowości i złożoności problemów, których doświadczyli studenci przygotowujący się do matury w formie zdalnej, oraz tego, jak postrzegają pierwszy rok studiów w takiej formule. W perspektywie studentów pierwszego roku wiele wyzwań stoi przed nauczycielami i wykładowcami, wobec których oczekuje się reorganizacji zajęć, dostosowania metod nauczania do zajęć w formie zdalnej. Również studenci bogatsi o nowe doświadczenia nie są tymi samymi ludźmi, na nowo muszą nauczyć się funkcjonować w grupie i zbudować relacje. Badania ukazały także, że perspektywa zdalnej edukacji jest różna i nie można jednoznacznie określić jej negatywnego wpływu na społeczność szkolną i akademicką. Konieczna jest nowa perspektywa i wizja edukacji. Niewątpliwie jednak stawia ona wiele wyzwań wobec wszystkich uczestników edukacji, zarówno nauczycieli, jak i uczniów czy studentów.

REFERENCES:

 • Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., Tuscano, F. J. (2020). Thinking about pedagogy in an unfolding pandemic (An Independent Report on Approaches to Distance Learning during COVID-19 School Closure) (2.0). Work of Education International and UNESCO.
 • Gop, A., Jaskulska, S. (2020). Kształcenie na odległość a rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i ich rodziców w świetle wyników badań - w kierunku nowej szkoły. Studia Edukacyjne, 58.
 • Jaszczyszyn, E., Szada-Borzyszkowska, J. (2010). Edukacja dziecka: Mity i fakty. Białystok: Trans Humana.
 • Kaczmarzyk, M. (2020). Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja Sp. z o.o.
 • Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kvale, S. (2004). InterViews wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego (Wyd. 1). Białystok: Trans Humana.
 • Meeter, M., Bele, T., Hartogh, C., Bakker, T., de Vries, R.E., Plak, S. (2020). College students’ motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders [Preprint]. PsyArXiv. Download: https://doi.org/10.31234/osf.io/kn6v9.
 • Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2021). Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Poleszak, W., Pyżalski, J. (2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja Sp. z o.o.
 • Ptaszek, G., Pyżalski, J. Ł., Dębski, M., Stunża, G. D., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pyżalski, J. (red.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. EduAkcja Sp. z o.o.
 • Spitzer, M. (2014). Jak uczy się mózg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaccoletti, S., Camacho, A., Correia, N., Aguiar, C., Mason, L., Alves, R. A., Daniel, J. R. (2020). Parents’ Perceptions of Student Academic Motivation During the COVID-19 Lockdown: A Cross-Country Comparison, Frontiers in Psychology, 11, 592670. Download: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.592670.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka: Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

remote learning first-year student matura exam pandemic Education nauka zdalna student pierwszego roku egzamin maturalny pandemia edukacja

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart