Rozwój kompetencji społecznych studentów w dobie nauczania online

Author: Agnieszka Franczyk
Institution: Uniwersytet Opolski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7240-3018
Author: Anna Rajchel
Institution: Politechnika Opolska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9354-1927
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 148-168
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.08
PDF: kie/133/kie13308.pdf

Development of students’ social competence in an age of online learning

The article is the research report. The aim of the investigation was to address the question how students evaluate the development of their social competence regarding learning online which became inevitable due to the COVID19 pandemic. 350 students from three universities in Opole participated in the research. The diagnostic survey method was applied. In order to collect the research material, an original online survey questionnaire was used. The study participants responded to questions on the basis of a fivepoint scale. The analysis of the results indicates that the highest valued competence for the respondents was the ability of selfmanagement in time (M=3.71) along with the ability of expressing one’s own opinion (M=3.66), whereas the lowest valued competence was maintaining relations (M=2.84) and regularity of learning (M=2.87). It also turned out that women valued the development of their social competence significantly higher than men (M=3.44; M=2.94). Considerably higher results also appeared in extramural students compared to fulltime students (M=3.63; M=3.27). Moreover, early years students rated the innovative approach to problemsolving and systematic learning significantly higher than older students.

Artykuł jest komunikatem z badań, których celem była próba odpowiedzi na pytanie, jak studenci oceniają rozwój swoich kompetencji społecznych w związku z nauką online, która stała się koniecznością z powodu pandemii COVID19. W badaniu wzięło udział 350 studentów z trzech uczelni wyższych miasta Opola. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. W celu zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, w wersji online. Badani odpowiadali na pytania w oparciu o pięciostopniową skalę. Analiza wyników wskazuje na to, że respondenci najwyżej ocenili umiejętność zarządzania sobą w czasie (M=3,71) oraz umiejętność wyrażania własnego zdania (M=3,66), natomiast najniżej umiejętność podtrzymywania relacji (M=2,84) oraz systematyczność w uczeniu się (M=2,87). Okazało się także, że kobiety istotnie wyżej oceniły rozwój swoich kompetencji społecznych niż mężczyźni (M=3,44; M=2,94). Również istotnie wyższe oceny pojawiły się u studentów studiów zaocznych niż dziennych (M=3,63; M=3,27). Ponadto studenci pierwszych lat istotnie wyżej ocenili innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów i systematyczność w uczeniu się niż studenci starsi stażem.

REFERENCES:

kompetencje społeczne studenci nauczanie online COVID-19 rozwój kompetencji social competence online learning students development of competences

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart