Nauczanie metrologii wielkości geometrycznych w czasie pandemii – analiza możliwości i efektów kształcenia

Author: Maciej Kaźmierczak
Institution: Politechnika Śląska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4382-1602
Author: Arkadiusz Kolka
Institution: Politechnika Śląska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5713-4670
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 184-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.10
PDF: kie/133/kie13310.pdf

Teaching the metrology of geometric quantities during a pandemic – analysis of learning possibilities and effects

The article presents the issues related to the learning of technical subjects within distance learning. The author started by outlining the scope of regulations in force at technical universities and introduced by the Rector for the duration of the pandemic. Their aim was to standardize the methods of education as well as the rules of organizing credits and examinations remotely. Examples of learning outcomes necessary to be achieved by students as a result of completing the metrology course are also presented. They were divided into three groups: knowledge, skills and competences, emphasizing unequivocally the effects that in the case of only the remote form of education may be difficult to achieve by the participants of the above-mentioned course. Then, the applied forms of teaching metrology were presented, emphasizing their usefulness and paying attention to the risks in the context of the content transmitted in a remote form. The last part of the article contains a summary of the results obtained by students of two different faculties in the last five years. The analyzed period of time covered the four years before the SARS-CoV-2 epidemic, and the last year where education and credits were conducted remotely.

W artykule przedstawiono problematykę związaną z nauką przedmiotów technicznych w ramach kształcenia zdalnego. Autor wyszedł od nakreślenia zakresu rozporządzeń obowiązujących na uczelniach technicznych, a wprowadzonych przez rektora na czas pandemii. Celem ich było unormowanie metod kształcenia, jak i zasad organizacji zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej. Przedstawiono także przykładowe efekty kształcenia konieczne do osiągnięcia przez studentów w efekcie odbycia kursu metrologii. Dokonano ich podziału na trzy grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje, podkreślając jednoznacznie efekty, które w przypadku jedynie zdalnej formy edukacji mogą być trudne do osiągnięcia (w 100%) przez uczestników wyżej wymienionego kursu. Następnie przedstawiono zastosowane formy kształcenia metrologii wielkości geometrycznych, podkreślając ich przydatność, jak i zwracając uwagę na zagrożenia w kontekście przekazywanych treści w formie zdalnej. W ostatniej części artykułu zamieszczono zestawienie wyników zaliczeń uzyskanych przez studentów dwóch różnych kierunków w okresie ostatnich pięciu lat. Analizowany okres czasu obejmował cztery lata przed epidemią SARS-CoV-2 i ostatni rok - w którym edukacja, jak i zaliczenia prowadzone były w formie zdalnej. Artykuł kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski z pierwszego pełnego roku pracy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi w systemie zdalnej edukacji obejmującej przedmioty techniczne.

REFERENCES:

Education measurement pandemic metrology of geometric quantities metrology pomiar pandemia edukacja metrologia wielkości geometrycznych metrologia

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart