Edukacja rachunkowości w czasach pandemii – wirtualny wymiar dydaktyki i wnioski na przyszłość

Author: Justyna Kłobukowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4963-4237
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 199-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.11
PDF: kie/133/kie13311.pdf

Accounting Education in times of the COVID-19 pandemic – virtual teaching and implications for the future

The COVID-19 pandemic has significantly accelerated the transformation of education from a traditional to a virtual model. The aim of this study is to present the most important didactic challenges faced by accounting lecturers during the pandemic. On their basis, the problem of teaching methods and the substantive scope in accounting education in the future was analyzed. The basic research methods used are literature studies, as well as formulating conclusions on the basis of the deduction and synthesis methods. The first pandemic experiences in accounting education were intensive work on rethinking and redesigning the in many cases exclusively traditional blackboard education for the use of e-learning. The rebuilding and updating of teaching materials, combined with technical problems, was very time consuming. In accounting education, new methods such as flipped learning, microlearning, crowdlearning have been introduced. In addition to discussing modern methods of education, the article highlights the need to supplement or extend the substantive scope with issues related to online accounting services and cybersecurity in accounting offices. An additional challenge is to ensure an adequate level of education in the times of growing challenges related to reporting sustainable development by economic entities.

Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła transformację kształcenia z modelu tradycyjnego do wirtualnego. Celem artykułu jest prezentacja najistotniejszych wyzwań dydaktycznych, przed którymi stanęli wykładowcy rachunkowości w okresie pandemii. Na ich podstawie przeanalizowany został problem metodyki nauczania oraz zakresu merytorycznego w kształceniu rachunkowości w przyszłości. Realizacja celu wymagała zastosowania takich metod badawczych, jak analiza materiałów źródłowych oraz metody indukcji i dedukcji. Pierwsze doświadczenia pandemiczne w kształceniu rachunkowości to intensywna praca nad przemyśleniem i przeprojektowaniem wykorzystywanego w wielu przypadkach wyłącznie tradycyjnego kształcenia przy tablicy na wykorzystanie e-learningu. Przebudowanie i aktualizacja materiałów dydaktycznych w połączeniu z technicznymi problemami była bardzo czasochłonna. W edukacji rachunkowości zaczęto wykorzystywać nowe metody, takie jak: flipped learning, microlearning, crowdlearning. Poza omówieniem nowoczesnych metod kształcenia w artykule zwrócono uwagę na konieczność uzupełnienia lub poszerzenia zakresu merytorycznego o zagadnienia związane z prowadzeniem usług księgowych online oraz cyberbezpieczeństwa w biurach rachunkowości. Dodatkowym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia w dobie rosnących wyzwań związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarcze.

REFERENCES:

 • Alhawsawi, M. (2019). Preparing Accounting Students for the Labor Market after COVID-19, Opportunities, and Challenges. Australian Academy of Accounting and Finance Review, 5, 2, s. 77-84.
 • Arnab, S., Walaszczyk, L., Lewis, M., Kernaghan-Andrews, S. (2021). Designing Mini-Games as Micro-Learning Resources for Professional Development in Multi-Cultural Organisations. The Electronic Journal of e-Learning, 19, 2, s. 44-58. DOI: 10.34190/ ejel.19.2.2141.
 • Baszyński, A. (2020). Crowdlearning - nauka poprzez interakcję z innymi. Przegląd ekonomiczny, 20, s. 52-59.
 • Biernacki, P. (26.03.2021). Wielka zmiana w raportowaniu. Rzeczpospolita, Dodatek specjalny Biznes Odpowiedzialny w Polsce, s. S9.
 • Biura rachunkowe (2020). Rozwój biura rachunkowego w czasie pandemii. Pobrano z: https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/artykul/rozwoj-biura-rachunkowego-w-czasie-pandemii-159.
 • Błaszczak, A. (26.03.2021). Regulatorzy podnoszą poprzeczkę i to nie tylko dla liderów biznesu. Rzeczpospolita, Dodatek specjalny Biznes Odpowiedzialny w Polsce, s. S2.
 • Chłapek, K., Krajewska, S., Jonas, K. (2019). Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103, 159, s. 23-28. DOI: 10.5604/01.3001.0013.3073.
 • Drumlak, U. (2011). Propozycja zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania rachunkowości w szkołach wyższych. Folia PomeranaeUniversitatisTechnologiaeSt etinensis:Oeconomica, 287, 63, s. 31-44.
 • Gaebel, M., Kupriyanova, V., Morais, R., Colucci, E. (2014). E-learning in European Higher Education Institutions: Results of a mapping survey conducted in October-December 2013. Download: https://eua.eu/downloads/publications/e-learning%20in%20european%20higher%20education%20institutions%20results%20of%20a%20mapping%20survey.pdf.
 • Gmińska, R. (2018). Czy rachunkowość jako przedmiot nauczania może być nudna? Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 52, s. 237-247.
 • INFOR (23.11.2020). Księgowi, technologia i społeczeństwo 5.0. Pobrane z: https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/4734706,Ksiegowi-technologia-ispoleczenstwo-50.html.
 • Klinowski, M. (2017). Metodyka prowadzenia zajęć z rachunkowości podatkowej na uczelniach ekonomicznych. Folia PomeranaeUniversitatisTechnologiaeStetinensis, Oeconomica, 335, 87, s. 113-122. DOI: 10.21005/oe.2017.87.2.11.
 • Kłobukowska, J. (2020). Raportowanie zintegrowane w procesie budowania wartości dla inwestorów na rynku kapitałowym. Pieniądze i Więź, 88, 3, s. 47-55.
 • Król-Stępień, M. (2013). System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą - wymogi ustawowe a ich praktyczne stosowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 757, 58, s. 75-81.
 • Sangster, A., Stoner, G., Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29, 5, s. 431-562. DOI: 10.1080/09639284.2020.1808487.
 • Soczewka-Piwowarczyk, B. (8.12.2020). W czasie pandemii czas na e-księgowość i e-biura rachunkowe. Pobrane z: https://www.rp.pl/Rachunkowosc/312089976-W-czasiepandemii-czas-na-e-ksiegowosc-i-e-biura-rachunkowe.html.

non-financial information integrated reporting e-accounting online learning Education accounting informacje niefinansowe zintegrowane raportowanie e-księgowość nauczanie zdalne edukacja rachunkowość

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart