Profilaktyka społeczna jako działalność intensyfikująca odporność psychiczną

Author: Karol Łukowski
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3057-792X
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 211-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.12
PDF: kie/133/kie13312.pdf

Social prevention as an activity to intensify mental resilience

Preventive activities prevent emerging social problems, using various methods and tools for work. This article will introduce the idea of conducting social prevention using paintball and survival, as tools for therapeutic work. Social prevention based on the elements of survival has the nature of recreational activities that prepare participants to take action in difficult conditions and to look for ways to deal with their own weaknesses. In research on strengthening mental resilience, I adopt the concept of grounded theory, based on interviews and participant observation. Social prophylaxis with elements of paintball and the art of survival has features that strengthen mental resilience, teach self-confidence and persistence. Movement prophylaxis uses human potential, energy, and verve to make the best use of these elements in the practical experience of life. Physical activity causes positive changes in human functioning and teaches how to react to difficult situations. The aim of the article is to provide research knowledge on the strength of mental resilience from paintball players who organize preventive measures. The developed materials will be used to build an alternative vision of spending free time for children, adolescents, and their parents.

Działania profilaktyczne zapobiegają pojawiającym się problemom społecznym, przy wykorzystaniu różnych metod i narzędzi do pracy. Niniejszy artykuł przybliży pomysł na prowadzenie profilaktyki społecznej, przy pomocy paintballu i survivalu, jako narzędzi do pracy terapeutycznej. Profilaktyka społeczna oparta na elementach przetrwania ma charakter zajęć rekreacyjnych, które przygotowują uczestników do podejmowania działań w trudnych warunkach i do poszukiwania dróg radzenia sobie z własnymi słabościami. W badaniach nad wzmocnieniem odporności psychicznej przyjmuję koncepcję teorii ugruntowanej, opartej na przeprowadzonych wywiadach i obserwacji uczestniczącej. Profilaktyka społeczna z elementami paintballu i sztuki przetrwania posiada w sobie takie cechy, które wzmacniają odporność psychiczną, uczą pewności siebie i wytrwałości. Profilaktyka ruchowa posługuje się ludzkim potencjałem, energią i werwą, po to, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać te elementy w praktycznym doświadczaniu życia. Aktywność fizyczna wywołuje pozytywne zmiany w funkcjonowaniu człowieka i uczy sposobów reagowania na trudne sytuacje. Celem artykułu jest dostarczenie wiedzy badawczej, dotyczącej natężenia odporności psychicznej, od graczy paintballowych, którzy są organizatorami działań profilaktycznych. Opracowane materiały posłużą do budowania alternatywnej wizji spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

REFERENCES:

  • Baltasar, G., (2010). Sztuka doczesnej mądrości. Gliwice: Wyd. Helion.
  • Fletcher, D., Sarkar, M. (2012). A grounded theory of psychological resilience in Olympic champions. Psychology of Sport and Exercise, 13 (5), s. 669-678.
  • Gaś Z., (2004). Szkolny program profilaktyki, istota, konstruowanie i ewaluacja. Poradnik metodyczny. Lublin: Wydawcza Fundacja Masz Szansę.
  • Glaser B. G., Strauss A. L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
  • Granosik, M. (2006). Profesjonalny wymiar pracy socjalnej. Katowice: Wyd. Naukowe ŚLĄSK.
  • Jastrow, J. (2007). The Psychology of Conviction. Whitefish.
  • Kenneth, E., Maria, G. C. (2004). Superwizja w psychoterapii. Gdańsk: Wyd. GWP.
  • Meredith, M., Jacqueline, J., Moss, M. (2012). Intensive Care Medicine. A qualitative study of immunity and post-traumatic stress disorder in ICU nurses in the United States, National Library of Medicine, 38, s. 9.
  • Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2019). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

mental resilience intensification Activity social prevention psychiczna odporność intensyfikacja działalność społeczna profilaktyka

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart