Postawa twórcza pracowników organizacji a ich nadzieja na sukces

Author: Małgorzata Anna Kuśpit
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4812-2571
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 226-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.13
PDF: kie/133/kie13313.pdf

The creative attitude of employees of the organization and their hope for success

The article analyses the relationship between the creative attitude of the employees of the organization and their hope for success. 20 people holding managerial and executive positions in organizations of a service and production profile in south-eastern Poland participated in the study. There were 66 women and 54 men among the respondents. The research used the Creative Behaviour Questionnaire - KANH (Bernacka, Popek, Gierczyk, 2016) and the Questionnaire of Hope-KNS (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). The research results obtained indicate the existence of positive relationships between the creative attitude and its dimensions: conformity - non-conformity, algorithmic-heuristic behaviour and the general level of hope for success and its components: willpower and the ability to find solutions. Hope for success manifests itself in thought processes and concrete action. Therefore, in new surprising situations, creative people do not give up, but overcome obstacles in the pursuit of the desired goal, are characterized by the ability to look for solutions. The study results may be important for increasing the effectiveness of activities in the organization, especially in the situation of the COVID-19 pandemic.

Artykuł traktuje o zależnościach pomiędzy postawą twórczą a nadzieją na sukces pracowników organizacji. W badaniach uczestniczyło 120 osób pełniących funkcje kierownicze i wykonawcze w organizacjach o profilu działalności usługowej i produkcyjnej w Polsce południowo-wschodniej. Wśród badanych było 66 kobiet i 54 mężczyzn. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem Twórczego Zachowania - KANH (Bernacka, Popek i Gierczyk, 2016) oraz Kwestionariuszem Nadziei-KNS (Łaguna, Trzebiński i Zięba, 2005). Uzyskane wyniki badań wskazują na istnienie dodatnich zależności pomiędzy postawą twórczą oraz jej wymiarami: konformizm-nonkonformizm, zachowania algorytmiczne-heurystyczne a ogólnym poziomem nadziei na sukces oraz jej komponentami: silą woli i umiejętnością znajdowania rozwiązań. Nadzieja na sukces przejawia się w procesach myślowych i konkretnym działaniu. Dlatego też w nowych zaskakujących sytuacjach osoby twórcze nie poddają się, ale pokonują przeszkody w dążeniu do upragnionego celu, cechują się umiejętnością poszukiwania rozwiązań. Uzyskane wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla zwiększenia efektywności działań w organizacji, szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

REFERENCES:

 • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39 (5), s. 1154-1184.
 • Amabile, T. M., Schatzel, E., Moneta, G. B., Kramer, S. J. (2004). Leader behaviors and the work environment for creativity: Perceived leader support. The Leadership Quarterly, 15 (1), s. 5-32.
 • Affleck, G., Tennen, H. (1996). Construing benefits from adversity: adaptational significance and dispositional underpinnings. Journal of Personality, 64 (4), s. 899-923.
 • Kwon, P. (2000). Hope and dysphoria: themoderating role of defense mechanisms. Journal of Personality, 68 (2), s. 199-214.
 • Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bernacka, E. R., Popek, S. L., Gierczyk, M. (2016). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III - prezentacja właściwości psychometrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Vol. XXIX, s. 33-57.
 • Barnum, D. D., Snydler, C. R., Rapoff, M. A., Mani, M. M., Thompson, R. (1998). Hope and social suport in the psychological adjustment of children who have survived burn injuries and their matched controls. Children’s Health Care, 27 (1),s. 15-30.
 • Boguslavskaya, A. (2014). Does creativity take a village? A model of community participation and entrepreneurial activity. Academy of Management Proceedings, 1, s. 174-175.
 • Bratnicka, K. (2015). Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna. Studia Ekonomiczne, 212, s. 23-34.
 • Dobrołowicz, D., Feder, B. (2002). Twórcze postawy nauczycieli i menadżerów. W: W. Dobrołowicz, M. Karwowski (red.), W stronę kreatywności (s. 36-58). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Drori, I., Honig, B. (2013). A process model of internal and external legitimacy. Organization Studies, 34 (3), s. 345-376.
 • Edmondson, A.C., Mogelof, J.P. (2006). Explaining psychological safety in innovation teams: Organizational culture, team dynamics, or personality? W: L. Thompson,
 • H. S. Choi (red.), Creativity and Innovation in Organizational Teams (s. 109-136). Mahwah: NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Eysenck, H. J. (1993). Creativity and personality: Suggestions for a theory. Psychological Inquiry, 4 (3), s. 147-178.
 • Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.
 • Erikson, E. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Rebis.
 • Getzels, J. W., Csikszentmihalyi, M. (2017). From problem solving to problem finding. W: I.A. Taylor, J.W. Getzels (eds), Perspectives in creativity (s. 90-116). New York: Routledge.
 • Gołaszewska, M. (1986). Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jarymowicz, M., Bar-Tal, D. (2006) The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives. European Journal of Social Psychology, 36 (3), s. 367-392.
 • Jurasz, B. (2006). Postawa twórcza a poczucie humoru. W: W. Dobrołowicz, J. J. Szmidt, I. Pufal-Struzik, U. Ostrowska, J. Gralewski (red.), Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP.
 • Kleszcz, M. (2011). Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kielar, M. (1981). O potrzebie sztuki w rozwoju. W: M. Tyszkowa (red.), Sztuka a dorastanie dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Klijn, M., Tomic, W. (2010). A review of creativity within organizations from a psychological perspective. Journal of Management Development, 29, s. 322-343.
 • Trzebiński, J., Zięba, M. (2004). Basic hope as a world-view: an outline of a concept. Polish Psychological Bulletin, 2, s. 171-182.
 • Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kuśpit, M. (2004). Postawa twórcza a poziom kompetencji społecznych. W: S. Popek, E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.), Twórczość w teorii i praktyce (s. 63-74). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kuśpit, M. (2015). Postawa twórcza a style radzenia sobie ze stresem przez osoby w okresie wczesnej dorosłości. W: K. Denek, A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne (s. 135-147).
 • Ledzińska M. (2004). Technologia informacyjna a twórczość naukowa. W: S. Popek, S. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.), Twórczość w teorii i praktyce (s. 29-37). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces KNS podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Postawa twórcza pracowników organizacji a ich nadzieja na sukces 241
 • Matczak, A., Salata, E. (2010). Inteligencja emocjonalna a nadzieja. Kwartalnik Naukowy Fideset Ratio, 2(2), s. 19-23.
 • Mróz, B., Chudzicka-Czułała, A., Kuśpit, M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mumford, M. D., Marks, M. A., Connelly, M. S., Zaccaro, S. J., Reiter-Palmon, R. (2000). Development of leadership skills: Experience and timing. The Leadership Quarterly, 11 (1), s. 87-114.
 • Nęcka, E. (1994). Gifted people and novel tasks: The intelligence versus creativity distinction revisited. In: K.A. Heller, E.A. Hany (ed.), Competence and responsibility (t. 2, s. 68-80). Sattle: Hongrefe and Huber Publishers.
 • Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nosal, C. S. (1992). Kształcenie dla twórczości. W: C. S. Nosal (red.), Twórcze przetwarzanie informacji (s. 131-142). Wrocław: Delta.
 • Polzer, J., Milton, L.P., Swann, B. (2002). Capitalizing on diversity: Interpersonal congruence in small work groups. Administrative Science Quarterly, 47, s. 296-324.
 • Połowniak, M. (2010). Kreatywność i kompetencje społeczne - razem czy osobno. W: M. Karwowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej (s. 62-73). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Popek S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Porzak, R., Sagan, M. (2013). Nadzieja i przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, 6 (1/2013), s. 179-193.
 • Snyder, C. R., Cheavens, J., Sympson, S. C. (1997). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1 (2), s. 107-118.
 • Snyder, C. R., Sympson, S. C., Michael, S. T., Cheavens, J. (2000). Optimism and hope construct: variations on a positive expectancy theme. W: E.C. Chang (red.). Optimism and pessimism: Implications for hheory, research and practice (s. 101-123). Washington, DC: American Psychological Associacion.
 • Snydler, C. R. (2002). Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13 (4), s. 249-275.
 • Stasiakiewicz, M. (1999). Twórczość i interakcja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Strzałecki, A. (1969). Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Strzemieczna, E. (2010). Konflikt szansą twórczości? Style rozwiązywania konfliktów a wybrane aspekty kreatywności gimnazjalistów. W: M. Karwowski, A. Gajda (red.), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej (s. 46-61). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Tymiakin, L. (2011). Twórczość jako działanie służące autokreacji. W: B. Myrdzik, M. Karwatowska (red.), Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia (s. 15-28). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość. Wrocław: Komitet Nauk Pedagogicznych i Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN.
 • Trzebiński, J., Zięba, M. (2004). Basic-hope as a world-view: an outline of a concept. Polish Psychological Bulletin, 2, s. 171-182.
 • Trzebiński, J., Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej. BHI-12. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Tychmanowicz, A. (2006). System wartości uczniów o zróżnicowanym poziomie postawy twórczej. W: W. Dobrołowicz, J. J. Szmidt, I. Pufal-Struzik, U. Ostrowska, J. Gralewski (red.), Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji (s. 96-105). Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP.
 • Wojnar, D. (1976). Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wysocka, I., Tokarz, A. (2009). Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego. W: S. Popek, R. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości: Nowe horyzonty (s. 119-127). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

willpower ability to find solutions heuristic behaviour nonconformity hope for success creative attitude umiejętność znajdowania rozwiązań siła woli zachowania heurystyczne nonkonformizm nadzieja na sukces postawa twórcza

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart