Sztuka i nauka formułowania pytań w badaniach ilościowych . Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

Author: Daniel Dariusz Mider
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2223-5997
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 243-258
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.14
PDF: kie/133/kie13314.pdf

Art and science of creating a questionnaires in quantitative research. New reality and new challenges

The text enriches the theoretical reflection on the standardization of measurement tools in the methodology of social sciences. The need for this text is also, to some extent, didactic and organizing the reflection so far. This article presents the original concept of analyzing questionnaire questions on three following levels: content-related, logical, and psychological. The substantive / content-related level refers to the division according to the way of construction - structure, format - questions and/or answers. On the other hand, the logical plane is a division according to the functions given questions or groups of questions fulfilled in a broader context, i.e. concerning the whole questionnaire. The psychological plane was distinguished due to the intended or unintended but unavoidable emotional reactions evoked by the respondent). In the last part of the text, a reflection on the most common errors in research tools is presented and recommendations for avoiding them are formulated.

Tekst wzbogaca refleksję teoretyczną nad standaryzacją narzędzi pomiarowych w metodologii nauk społecznych. Potrzeba powstania niniejszego tekstu jest również dydaktyczna oraz porządkująca dotychczasową refleksję. Przedstawiono autorską koncepcję analizy pytań kwestionariuszowych na trzech płaszczyznach: merytorycznej, logicznej i psychologicznej. Płaszczyzna merytoryczna odnosi się do podziału ze względu na sposób konstrukcji - strukturę, format - pytania i / lub odpowiedzi. Z kolei płaszczyzna logiczna to podział ze względu na funkcje, jakie dane pytania, względnie grupy pytań, spełniają w szerszym kontekście, a zatem w odniesieniu do całości kwestionariusza. Płaszczyzna psychologiczna została wyróżniona ze względu na zamierzone lub niezamierzone, lecz nieuniknione reakcje emocjonalne wywoływane u respondenta. Ostatnia część zawiera refleksję nad najczęstszymi błędami w narzędziach badawczych oraz zalecenia ich unikania (w szczególności jest to postulat opracowywania złożonych, opartych na wcześniejszych obserwacjach wskaźników, próba wstępnej typologii błędów w formułowaniu pytań oraz kafeterii, czasu trwania wywiadu oraz zapewnieniu badanemu komfortu zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu badania (debriefing).

REFERENCES:

 • Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Bernardinum.
 • Babiński, G. (1984). Pytania kwestionariuszowe: podstawowe podziały i typologie. W: J. Wasilewski (red. nauk.), Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Cape, P., Philips, K. (2015). Questionnaire Length and Fatigue Effects: The Latest Thinking and Practical Solutions, Survey Sampling International. Pobrane z: https://www.surveysampling.com/site/assets/files/1586/questionnaire-length-and-fatiigue-effectsthe-latest-thinking-and-practical-solutions.pdf.
 • Durrant, G. B., Groves, R. M., Staetsky, L., Steele, F. (2010). Effects of Interviewer Attitudes and Behaviors on Refusal in Household Surveys. Public Opinion Quarterly, 74 (1), s. 1-36. DOI: 10.1093/poq/nfp098.
 • Gallup, G., Rae, S. (1940). The Pulse of Democracy. New York: Simon & Schuster.
 • Groves, R. M. (2006). Nonresponse Rates and Nonresponse Bias in Household Surveys. The Public Opinion Quarterly, 70 (5), s. 646-675. DOI: 10.1093/poq/nfl033.
 • Gruszczyński, L. A. (2003). Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi surveyowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Hox, J. J., De Leeuw, E. D. (2002). The Influence of Interviewers’ Attitude and Behavior on Household Survey Nonresponse: an International Comparison. W: R. M. Groves, D. A. Dillman, J. L. Eltinge, R. J. A. Little (red. nauk.) Survey Nonresponse. New York: Wiley.
 • Hyman, M., Sierra, J. (2016). Open- versus close-ended survey questions. NMSU Business Outlook, 14 (2), s. 1-5.
 • IMAS International Poland. (2009). Researchers create long questionnaires, but respondents expect that telephone opinion polls will last only a few minutes. Pobrane z: http://imas.pl/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/06/Expected-length-of-the-telephone-interview.pdf.
 • Jäckle, A., Lynn, P., Sinibaldi, J., Tipping, S. (2013). The Effect of Interviewer Experience, Attitudes, Personality and Skills on Respondent Co-operation with Face-to-Face Surveys. Survey Research Methods, 7 (1), s. 1-15. DOI: 10.18148/srm/2013.v7i1.4736.
 • John, L. K., Loewenstein, G., Acquisti, A., Vosgeraud, J. (2018). When and why randomized response techniques (fail to) elicit the truth. Organizational Behavior and Human Decision Processes. DOI: 10.1016/j.obhdp.2018.07.004.
 • Johnson, E. P, Siluk, L., Taraf, S. (2014). Techniques for fusing survey modules: Respondent matching and data imputation. International Journal of Market Research, 56 (4), s. 425-442. DOI: 10.2501/IJMR-2014-031.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47 (2), s. 263-292. DOI: 10.2307/1914185.
 • Krok, E. (2015). Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 874 (37), s. 55-73. DOI: 10.18276/si.2015.37-05.
 • Krzewińska, A. (2006). Psychologia poznawcza Norberta Schwartza i jej zastosowanie w warunkach polskich. Prezentacja wyników badania własnego. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. 11. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Lazarsfeld, P. F. (1935). The Art of Asking WHY in Marketing Research: Three Principles Underlying the Formulation of Questionnaires. National Marketing Review, 1 (1), s. 26-38.
 • Lazarsfeld, P. F. (1944). The Controversy over Detailed Interviews: An Offer for Negotiation. Public Opinion Quarterly, 8 (1), s. 38-60. DOI: 10.1086/265666. vol. 8, s. 38-60.
 • Lester, A., Wilson, I. (1995). Surveying businesses by telephone - a case study of methodology. Materiały International Conference on Survey Measurement and Process Quality, American Statistical Association.
 • Lutyńska, K. (1978). Ankieterzy i badacze: z badań nad wpływem ankieterskim. Przegląd Socjologiczny, 30, s. 143-173.
 • Lutyńska, K. (1984). Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego. Wrocław: Ossolineum.
 • Lyberg, L., Dean, P. (1992). Methods for Reducing Nonresponse Rates: A Review. Annual Meeting of the American Association for Public Opinion Research. St. Petersburg.
 • Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR. (2008). Pobrane z: https://www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Sp HYPERLINK „https://www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf” olecznych.pdf.
 • Morton-Williams, J. (1993). Interviewer Approaches. Dartmouth: Aldershot.
 • Nachmias, V., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • National Opinion Research Center. (1953). Isolation, Measurement, and Control of Interviewer Effect. A Systematic Study of Sources of Error in the Empirical Study of Attitudes,Opinions, and Other Aspects of Human Behavior. Chicago: University of Chicago.
 • Sawiński, Z., Sztabiński, P.B., Sztabiński, F. (2000). (red. nauk.). Podręcznik ankietera. Warszawa: IFiS PAN.
 • Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science, 103 (2684), s. 677-680.
 • Stoop, I., Billiet, J., Koch, A., Fitzgerald, R. (2010). Improving Survey Response. Lessons learned from the European Social Survey. Chichester: Wiley.
 • Vicente, P., Reis, E., Santos, M. (2009). Using mobile phones for survey research. A comparison with fixed phones. International Journal of Market Research, 51 (5), s. 613-634. DOI:10.2501/S1470785309200852.
 • Waksberg, J. (1987). Sampling Methods for Random Digit Dialing. Journal of the American Statistical Association, 73 (361), s. 40-46. DOI: 10.1080/01621459.1978.10479995.
 • Zagańczyk, A. (2014). Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety. BiTP, 33 (1), s. 37-43.

methodology questionnaire standardization survey research kwestionariusz of measurement tools quantitative research badania sondażowe standaryzacja narzędzi badawczych badania ilościowe metodologia

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart