On Giving Meaning to Family Life: An Educational Essay

Author: Katarzyna Segiet
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3044-1814
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 9-24
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.01
PDF: kie/132/kie13201.pdf

The author addresses cognitively important issues concerning values and activities conducive to their development in the family, which is the basic factor in shaping the personality of a child. We are living in the times of globalization, when the importance of family and values passed on by it are being underestimated in various ways. Globalization has caused an enormous confusion of values. The old, traditional values are often outdated, while the new, incomprehensible ones, interfere with the process of upbringing. Additionally, relativism dominating the society has become the basis for blurring the boundaries between what is moral and what is immoral. The aim of this article is to draw attention to the special role of values in the process of upbringing and to stimulate actions supporting the family through education and prevention. The above considerations lead to the conclusion that the family is an important value in the life of a child. It constitutes their most important environment for development and upbringing. Nevertheless, it requires help and support from the state. But above all, we cannot just be passive witnesses of our children’s development these days.

REFERENCES:

 • Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Transl. N. Oparska. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Aristotle (1982). Etyka nikomachejska. Transl. D. Gromska. Warszawa: PWN.
 • Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Transl. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeń­stwa. Transl. B. Baran. Warszawa: Scholar.
 • Braun-Gałkowska, M. (1997). Rodzina jako wartość. Ateneum Kapłańskie, 129(2/3), 200–208.
 • Brągiel, J., & Badora, S. (Eds.) (2005). Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowa­nym systemie pomocy społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bronfenbrenner, U. (1976). Ekologia rozwoju człowieka: historia i perspektywy. Psychologia Wychowawcza, 19(5), 537–549.
 • Bronfenbrenner, U., & Crouter, A.C. (1983). The Evolution of Environmental Models in Devel­opmental Research. In: P.H. Mussen (Series Ed.), & W. Kessen (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology. Vol. I.: History, Theory and Methods (pp. 357–414). New York: Wiley.
 • Brzezińska, A. (2000a). Psychologia wychowania. In: J. Strelau (Ed.), Podręcz­nik akademicki. Vol. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Brzezińska, A. (Ed.). (2000b). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar.
 • Brzezińska, A., & Janiszewska-Rain, J. (2005). W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka. Kraków: Znak.
 • Brzezińska, A., Marchow, M., & Jabłoński, S. (Eds.) (2003). Niewidzialne źródła. Szanse roz­woju w okresie dzieciństwa. Poznań: Fundacja Humaniora.
 • CBOS (2006, May). Co jest w życiu najważniejsze? Warszawa: CBOS. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_077_06.PDF.
 • CBOS (2010, July). Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Warszawa: CBOS. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF.
 • CBOS (2020, December). Wartości w czasach zarazy. Warszawa: CBOS. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_160_20.PDF.
 • Colla-Müller, H.E. (1999). Opieka w teorii i praktyce. In: Z.W. Stelmaszuk (Ed.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Czapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. War­szawa: Oficyna Wydawnicza Akademos.
 • De Barbaro, M. (1997). Struktura rodziny. In: B. de Barbaro (Ed.), Wprowadzenie do systemo­wego rozumienia rodziny. Kraków: Collegium Medium UJ.
 • Debesse, M. (1996). Etapy wychowania. Transl. I. Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Akade­mickie „Żak”.
 • Ferenz, K. (2003). Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Furmanek, W. (1995). Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 • Glatzer, W. (2000). Happiness: Classic Theory in the Light of Current Research. Journal of Happiness Studies, 1(4), 501–511. DOI: 10.1023/A:1011550727571.
 • Giza-Poleszczuk, A. (2004). Rodzina i system społeczny. In: M. Marody (Ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (pp. 272–301). Warszawa: Scholar.
 • Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: PWN.
 • Harwas-Napierała, B. (Ed.). (2009). Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Hurrelmann, K. (1994). Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji. Transl. M. Roguszka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • James, A., & Prout, A. (1990). Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. Basingstoke: Falmer
 • Kawula, S. (2005). Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Konieczna-Sałamatin, J. (2012). Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i Zachodu. In: A. Jasińska-Kania (Ed.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie (pp. 51–62). Warszawa: Wydawni­ctwo Naukowe Scholar.
 • Korczak, J. (2012). Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. Warszawa: Rzecznik Praw Dzie­cka, Wydawnictwo Dragon Sp. z. o.o.
 • Korczak, J. (2017). Momenty wychowawcze. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, Wydawni­ctwo Dragon Sp. z. o.o.
 • Majewska-Opiełka, I. (2006). Wychowanie do szczęścia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Mariański, J. (1995). Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świa­domości maturzystów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Marzec-Holka, K. (2004). Dzieciobójstwo: przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia. Byd­goszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Modrzewski, J. (2004). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Modrzewski, J. (2011). Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia. Poznań–Kalisz: Uniwer­sytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 • Ostrowska, K. (2012). Emocjonalny portret Polaków. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poli­graficzna „Adam”.
 • Pielkowa, J. (1980). Moje dziecko jest niegrzeczne. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Pieper, J. (2000). O miłości, nadziei i wierze. Transl. I. Gano, & K. Michalski. Poznań: W dro­dze, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.
 • Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WSiP.
 • Ԛvortrup, J. (1994). Childhood Matters: An Introduction. In: J. Ԛvortrup, M. Bardy, G. Sgritta, & H. Wintersberger (Eds.), Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics (pp. i-xiv). Aldershot, Avebury: Ashgate Publishing.
 • Rostowska, T. (Ed.). (2006). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawni­ctwo Wyższej Szkoły Informatyki.
 • Satir, V. (2000a). Tu powstaje człowiek. Transl. Ł. Ochmańska, & M. Trzebiatowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Satir, V. (2000b). Terapia rodziny. Transl. Ł. Ochmańska, & M. Trzebiatowska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Seligman, M.E.P. (2004). Psychologia pozytywna. In: J. Czapiński (Ed.), Psychologia pozy­tywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
 • Seligman, M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Transl. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 • Seligman, M.E.P. (2010). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Transl. A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 • Seligman, M.E.P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Transl. P. Szymczak. Poznań: Harbor Point Media Rodzina.
 • Smolińska-Theiss, B. (2013). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Thomas (1963). Suma teologiczna. Vol. 22. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veri­tas”, q. 141. English version: New English Translation of St. Thomas Aquinas’ Summa Theologiae (Summa Theologica) by Alfred J. Freddoso. Retrieved from: https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC.htm.
 • Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 • Świątkiewicz, W. (2005). Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska. In: M. Ziemska (Ed.), Rodzina współczesna (pp. 71–89). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Tatarkiewicz, W. (1979). O szczęściu. Warszawa: PWN.
 • Titkow, A. (Ed.). (2003). Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawi­ska. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Tyszka, Z. (Ed.). (1991). Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych. Poznań: Wydawnictwo MEN.
 • Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego (2003). S. Dubisz (Ed.). Vol. 3. Warszawa: PWN.
 • White, N. (2008). Filozofia szczęścia: od Platona do Skinnera. Transl. M. Chojnacki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Wikan, U. (2012). Kierować sercem, by rozjaśnić twarz i duszę. Emocje w balijskiej moralno­ści i ochronie zdrowia. Transl. A. Kościańska. In: M. Rajtar, & J. Straczuk (Ed.), Emocje w kulturze (pp. 363–393). Warszawa: Wydawnictwa UW, NCK.
 • Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
 • Znaniecki, F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: PWN.

family Education prevention happiness values, upbringing

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart