Activities of Institutions Supporting the Family of a Child with Disabilities: Selected Areas of Forecasting and Standardization

Author: Barbara Grzyb
Institution: Silesian University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3649-4068
Author: Monika Bożena Morgała
Institution: Silesian University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6856-9111
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 62-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.05
PDF: kie/132/kie13205.pdf

The article discusses institutions providing support and aid to people with disabilities and their families. The theoretical determinants of the aid process were discussed in the context of the possible forecasting of strategies for these interactions within the functioning of public, non-governmental and private institutions (without budgetary subsidies). The important area highlighted in the paper was not only disability and the family’s needs but also the nature of a possible support which should depend on a forecast of actions resulting out of the nature and grade of person’s disability. In turn, the scope of proposed solutions should comprise of a package of offers dependent on the grade and nature of person’s disability and should lead to their life and economic independence. However, this requires a tripartite social dialogue, good will, and understanding of each person requiring a long-term support and aid. This article ends with a short conclusion highlighting the need for immediate actions for starting a social dialogue in order to establish a tri-sectoral aid, and within its scope, a reasonable forecast of the needs of the child with disabilities.

REFERENCES:

 • Bakalarczyk, R. (2015). Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych. Studia z Polityki Publicznej, 2(1), 63–80. DOI: 10.33119/KSzPP.2015.1.4.
 • Chaskin, R.J. (2009). Building Community Capacity for Children, Youth and Families. Chil­dren Australia, 34(1), 31–38. DOI: 10.1017/S1035077200000511.
 • Ciczkowska-Giedziun, M. (2017). (Nie)odkryte możliwości wspierania rodziny w środowisku lokalnym. Pedagogika Społeczna, 16(1), 83–96.
 • Dolan, P., Pinkerton, J., & Canavan, J., (2006), Family support. From description to reflection. In: P. Dolan, J. Pinkerton & J. Canavan (Eds.), Family support as reflective practice (pp. 11–26). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Gąciarz, B., Kubicki, P., & Rudnicki, S. (2014). System instytucjonalnego wsparcia osób nie­pełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji. In: B. Gąciarz, & S. Rudnicki (Eds.), Polscy (Nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki spo­łecznej (pp. 105–126). Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • Grotowska-Leder, J., (2008). Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany. In: J. Grotowska-Leder (Eds.), Sieci wsparcia społecznego jako przejaw intergracji i dezintegracji społecznej (pp. 9–27). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Janocha, W. (2009). Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ.
 • Kamieniarz, K. (2001). Dylematy instytucjonalnego wspierania procesu wychowania w rodzi­nie. In: Z. Gawlina (Ed.), Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych (pp. 77–92). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Kanios, A. (2010). Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie w opinii pra­cowników socjalnych. In: A. Kanios, & M. Czechowska-Bieluga (Eds.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty (pp. 139–154). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Karoly, P., (1993), Mechanism of self-regulation. A system view. Annal Review of Psychology, 44, 23–52.
 • Kawula, S., (2008), “Spirala życzliwości” jako cel społecznego wsparcia i forma skutecznej pracy środowiskowej – wymiar psychopedagogiczny. In: B. Kromolicka (Eds.), Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego (183–196). Szczecin: Wydawnictwo Ars Atelier.
 • Kowalczyk, O. (2016a). Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 38, 166–179. DOI: 10.15611/pn.2016.438.10.
 • Kowalczyk, O. (2016b). Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z osobami niepełnospraw­nymi w województwie dolnośląskim. Wybrane aspekty. In: O. Kowalczyk, A. Kubów, & W. Wątroba (Eds.), Społeczeństwo i zmiana (pp. 54–69). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kowalewska, M., Goździalska, A., & Jaśkiewicz, J. (2012). Wsparcie społeczne jako element instytucjonalnej pomocy rodzinie z osobą zależną. In: G. Dębska, A. Goździalska, & J. Jaśkiewicz (Eds.), Rodzina w zdrowiu i chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdro­wia (pp. 61–68). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Lewin, A. (1999). Korczak znany i nieznany. Warszawa: Ezop.
 • Maciejasz, M., & Kubicki, P. (2014). Niepełnosprawność i długotrwała choroba – definiowa­nie, koszty i zadania dla lokalnej polityki społecznej. Polityka Społeczna, 3, 16–21.
 • Mendel, M., (2002). Animacja współpracy środowiskowej. In: M. Mendel (Eds.), Animacja współpracy środowiskowej (17–26). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Olcoń-Kubicka, M., & Kubicki, P. (2012). Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Polityka Społeczna, 2, 52–56.
 • Rutkowska, E. (2012). Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełno­sprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3, 39–52.
 • Saleeby, D., (1996). The strenghts perspective in social work practice. Extensions and cau­tions. Social work, 41(3), 296–305.
 • Silver, H., (1994). Socjal exclusion and social solidarity: Tree paradigms. International Labour Review, 133, 5–6
 • Skałbania, B. (2010). Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego. Edukacja Dorosłych, 1, 189–197.
 • Szarfenberg, R., (2005). Słabość trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeci Sektor, 4.
 • Szluz, B. (2007). Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej. Roczniki Teologiczne, 54(10), 201–214.
 • Turner, B.S. & Rojek, C., (2001). Society and Culture: Principles of scarity and solidarity. London: SAGE Publications.
 • MRPiPS-03-R Report for 1–12 of 2016, Summary by Province, Ministry of the Family, Labour and Social Policy, Department of Social Assistance and Integration. Retrieved April 23, 2018 from: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10397/1/1/MPiPS-03%20za%202016.xls.
 • MRPiPS-03-P Report for 1–6 of 2017, Summary by Province, Ministry of the Family, Labour and Social Policy, Department of Social Assistance and Integration. Retrieved April 16, 2018 from: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10610/1/1/Sprawozdanie%20MRPiPS-03styczen-czer%202017korekta.xls.
 • Social Welfare Act of 12th March 2004 (as amended), Chapter 2, Social Welfare Tasks, Art. 16b. Journal of Laws of 2017, item 1769.
 • Organization databases; http://bazy.ngo.pl/lista-baz, [accessed on: 15.04.2018].
 • Social policy: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/dowlands/2013/06/ps_2-10t_2012,pdf#page=55 [accessed on: 05.04.2018].
 • County Support Family Center in Tarnów: http://www.pcprtarnow.pl/organizacje-pozarzad­owe/ [accessed on: 06.04.2018].
 • Questonnaire Family Environmental Interview: https://www.mpips.gov.pl/dowland/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10397/1/1/MPiPS-03%20za%202016.xls [accessed on 23.04.2018].
 • The forms of assistance provided by Ministry of Family, Labor and Social Policy: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/ [accessed on 16.04.2018].
 • Forms of Assistance Provided, Care Services and Specilaised Care Services: https://www.wpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/uslugi-opiekuncze-i-specjal­istyczne-uslugi-opiekuncze/ [accessed on 16.04.2018]
 • Social Walfare Institutions, Organisational Units: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spolec­zna/instytucje-pomocy-spolecznej/jednostki-organizacyjne/ [accessed on 16.04.2018]
 • Terms and Conditions of Social Welfare: https://mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/zasady-pomocy-spolecznej/ [accessed on 16.04.2018]
 • Non-government organization (NGO)-definition: https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa [accessed on 17.04.2018]
 • Google Books: Skałbania, B., Diagnoza pedagogiczna: http://books.google.pl/books?isbn=8375876445 [accessed on 19.04.2018]
 • Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: UMK.

family disability Support aid forecasting

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart