Sense of Coherence among University Students: Research Report

Author: Marta Mirosława Perkowska
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2856-9800
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 157-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.11
PDF: kie/132/kie13211.pdf

This article presents selected factors conditioning the sense of coherence among university students. Results were obtained after analysis of statistical data collected in a group of 467 students. Antonovsky’s Sense of Coherence Questionnaire (SOC-29) was used in the research. The results obtained showed a predominance of a moderate level of the sense of coherence in the group of studied students. The study confirmed the existence of a dependency between the sense of coherence and the sex, year of study, and civil status of the studied persons. The other two variables, i.e., course of studies and declared level of religiosity, only showed certain tendencies. The results presented in this paper confirmed the need to shape coherence through education and socialization as a socially significant personal predisposition. The sense of coherence facilitates both self-reflection and self-development in the individual. Conclusions formulated on the basis of the obtained results point to the necessity of taking up a contemporary pedagogical challenge, which is health education. An additional recommendation is to enrich educational programs with activities the goal of which is to create a high sense of coherence in their recipients, which, by definition, should have pro-health consequences for a wide group of beneficiaries.

REFERENCES:

 • Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco–London: Jossey-Bass Publishers.
 • Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zacho­rować. Warszawa: Wyd. Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 • Binnebesel, J. (2006). Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego. Psychoonkologia, 10(2), 64–69.
 • Bochniarz, A. (2018). Poczucie koherencji przyszłych nauczycieli. Edukacja–Technika–Infor­matyka, 9(2), 253–258. DOI: 10.15584/eti.2018.2.35.
 • Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej, 4(1), 44–52.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. Model Antonovsky’ego. In: G. Dolińska-Zygmunt (Ed.), Podstawy psychologii zdrowia (pp. 19–33). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Eriksson, M., & Lindström, B. (2006). Antonovsky’s Sense of Coherence Scale and the Rela­tion with Health: A Systematic Review. Journal of Epidemiology and Community Health, 60(5), 376–381. DOI: 0.1136/jech.2005.041616.
 • Heszen, I., & Sęk, H. (2008). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Jarmużek, J. (2018). Poczucie koherencji a aktywność edukacyjna dorosłych. Studium teore­tyczno-badawcze. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Jelonkiewicz, I. (1996). Przegląd badań nad korelatami i regulacyjnymi funkcjami poczucia koherencji (przegląd literatury). Alkoholizm i Narkomania, 1, 19–26.
 • Kasperek-Zimowska, B., & Chądzyńska, M. (2011). Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii. Psychiatria Polska, 45(5), 643–652.
 • Kirenko, J., & Byra, S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych (2nd ). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Konaszewski, K. (2016). Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja Polska, 12, 163–172. DOI: 10.22432/pjsr.2016.12.11.
 • Krause, Ch., & Lorenz, R.F. (2009). Was Kindern Halt gibt, Salutogenese in der Erziehung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Linca-Ćwikła, A. (2018). Pedagogiczne uwarunkowania poczucia koherencji. Roczniki Peda­gogiczne, 10(3), 45–57. DOI: 10.18290/rped.2018.10.3-3.
 • Majewicz, P. (1999). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii zdrowia – implikacje dla wychowania. In: H. Kosętka, & J. Wyczesany (Eds.), Edukacja zdro­wotna dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Promocja zdrowia w edukacji” (Rabka, 15–16 listopada 1998) (pp. 67–69). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Mattila, M.L., Rautava, P., Honkinen, P.L., Ojanlatva, A., Jaakkola, S., Aromaa, M., Suominen, S., Helenius, H., & Sillanpää, M. (2011). Sense of Coherence and Health Behaviour in Adolescence. Acta Paediatrica, 100(12), 1590–1595. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2011.02376.x.
 • Mittelmark, M.B., Sagy, S., Eriksson, M., Bauer, G.F., Pelikan, J.M., Lindström, B., & Espnes, G.A. (2017). The Handbook of Salutogenesis. Cham: Springer.
 • Mroziak, B. (1996). Poczucie koherencji (SOC) a zdrowie psychiczne i picie alkoholu przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania, l, 27–35.
 • Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. In: G. Dolińska-Zygmunt (Ed.), Podstawy psychologii zdrowia (pp. 103–141). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wroc­ławskiego.
 • Rynkiewicz-Andryśkiewicz, M., Andryśkiewicz, P., Curyło, M., Czernicki, J. (2014). Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicz­nych. Medical Review, 4, 365–374.
 • Sęk, H. (2001). Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji. In: H. Sęk, & T. Pasikowski (Eds.), Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia (pp. 23–42). Poznań́: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Sęk, H., & Ścigała, I. (1996). Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 3(8–9), 21–33.
 • Syrek, E. (2008). Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orienta­cje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Woynarowska, B. (Ed.). (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, prak­tyka. Warszawa: PWN.
 • Zarzycka, B., & Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Zasępa, E. (2002). Personalny wymiar religijności a poczucie koherencji i poczucie bezpie­czeństwa. Studia Psychologica, 3, 53–67.
 • Zboralski, K., Gernand, A., Orzechowska, A., & Talarowska, M. (2010). Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze. Postępy Dermatologii i Alergologii, 27(2), 90–95.
 • Zawód i osobowość animatorów kultury (w świetle nowych koncepcji wychowania zintegrowanego). Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury.

health education sense of coherence university students social pedagogy health

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart