Mothers Experiencing Difficult Parenting: Pedagogical Analysis of the Marital and Parental Situation

Author: Agnieszka Dominika Laskowska
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8764-2457
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 186-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.13
PDF: kie/132/kie13213.pdf

The presented material is empirical. It was based on the comparative analysis of data obtained with the use of the Marital Success Scale and the Parental Attitudes Scale, both developed by M. Braun-Gałkowska. The aim of the work was to carry out pedagogical analysis of the functioning of mothers raising children with special needs. The research was carried out in a population of 48 families: 20 families raising children with special needs due to diagnosed Down syndrome, Asperger syndrome, autism and infantile cerebral palsy, and 28 families raising healthy children, with no significant mental and physical health disorders. The obtained results were used to determine differences between the studied mothers. Mothers experiencing difficult parenting based on the results of the Marital Success Scale displayed a lower level of satisfaction with their marriage. Analysis of Parental Attitudes Scale scores on parenting attitudes revealed that mothers experiencing difficult parenting attributed inadequacy to themselves, while their husbands were attributed moderation in demands on their own children. In the case of marital attitudes, no statistically significant differences were found.

REFERENCES:

 • Braun-Gałkowska, M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bubała, K., & Gierek, P. (2020). Wybrane aspekty funkcjonowania rodziny dziecka z zespołem Downa – studium indywidualnego przypadku. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, 37, 124–147.
 • Chrobak, A., & Marcinkowska, K. (2014). Być darem. Zostać obdarowaną. O rozwoju osobo­wym kobiety jako żony i matki. Studia Salvatoriana Polonica, 8, 129–141.
 • Cypryańska, M., & Bedyńska, S. (2013). Testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowied­niki. In: S. Bedyńska, & M. Cypryańska (Eds.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (pp. 159–193). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.
 • Dakowicz, A. (2005). Systemowe ujęcie życia rodzinnego. In: A. Dakowicz (Ed.), Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych (pp. 11–20). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Dakowicz, A. (2014). Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Dakowicz, A. (2020). Psychotransgresyjna analiza sfery emocjonalnej małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. In: M. Sroczyńska, & A. Linek (Eds.), Społeczne konteksty współbycia i intymności. Szkice z socjologii emocji. Vol. 1 (pp. 145–163). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Dakowicz, A., & Dakowicz, L. (2021). The Quality of Marital Communication of Spouses with a Higher and Lower Level of Satisfaction with Their Relationship. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 46(2), 129–141. DOI: 10.34766/fetr.v46i2.797.
 • Hołubowicz, J.K. (2005). Psychologiczna analiza młodych małżeństw pełniących i niepeł­niących funkcji rodzicielskich. In: A. Dakowicz (Ed.), Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych (pp. 21–39). Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwer­syteckie.
 • Janicka, I. (2017). Jakość i stabilność małżeństw dwóch karier. Czasopismo Psychologiczne, 23(1), 35–42. DOI: 10.14691/CPPJ.23.1.35.
 • Kaleta, K. (2012). Ocena powodzenia małżeństwa rodziców a style interpersonalnego funk­cjonowania młodzieży. Psychologia Rozwojowa, 17(3), 39–55. DOI: 10.4467/20843879PR.12.017.0636.
 • Klejmon-Lech, U. (2021). Praca lekarzy i personelu medycznego nad trajektorią rzadkiej cho­roby dziecka i jego rodziny. Analiza biografii. Kultura i Edukacja, 1, 204–218. DOI: 10.15804/kie.2021.01.12.
 • Marat, E. (2014). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. In: I. Janicka, & H. Liberska (Eds.), Psychologia rodziny (pp. 437–458). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Nawrocki, K., Zdebska, E., & Glac, W. (2019). Opieka wyręczająca nad przewlekle i nieule­czalnie chorymi dziećmi. Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Niedbalski, J. (2019). Realizowanie ról rodzicielskich i konstruowanie tożsamości rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Studia Socjologiczne, 3, 135–170. DOI: 10.24425/sts.2019.126148.
 • Pisula, E. (1998). Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydaw-nictwa UW.
 • Pracka, J., & Sztajerwald, T. (2013). Męskość w trzech wymiarach społecznych: mężczyzny, męża i ojca w percepcji studentów i studentek. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1, 87–127.
 • Rycielski, P., & Brzezicka, A. (2013). Wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych. Testy wykorzystujące rozkład chi-kwadrat. In: S. Bedyńska, & M. Cypryańska (Eds.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (pp. 135–157). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.
 • Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny włas­nej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Świętochowski, W. (2014). Choroba przewlekła w systemie rodziny. In: I. Janicka, & H. Liber­ska (Eds.), Psychologia rodziny (pp. 387–409). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Walczak, M. (2003). Dylematy życia małżeńskiego. Rzecz o dynamice i kryzysach w rela­cjach małżeńskich. In: I. Janicka, & T. Rostowska (Eds.), Psychologia w służbie rodziny (pp. 102–108). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wilk, J. (2016). Pedagogika rodziny. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Zalewska, M. (1999). Trudne macierzyństwo. In: D. Kornas-Biela (Ed.), Oblicza macierzyń­stwa (pp. 297–302). Lublin: RW KUL.
 • Zdanowicz, K., & Zasępa, E. (2017). Małżeństwo w percepcji matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psycholo­gica, 10(1), 147–160.

mother child with special needs difficult parenting satisfaction with marriage marital attitudes parental attitudes

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart