Health Aspects of the Quality of Life in the Old Age in the Perspective of Social Sciences

Author: Anna Helena Gaweł
Institution: Jagiellonian University
Author: Maria Marta Urlińska
Institution: Jesuit University Ignatianum in Cracow,
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 30-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.04.02
PDF: kie/110/kie11002.pdf

The paper presents a theoretical analysis of the links between human health and the quality of life, referring to the period of the old age and aging. The starting point for the analysis was the systemic, holistic and salutogenetic approach to health as physical, mental, social, and spiritual wellbeing, the level of which is determined not only by the human biology but also lifestyle and factors in the living environment. The article shows that wellbeing, which is achieved, among other things, through an active lifestyle and good living conditions, is a category uniting health and the quality of life in the subjective and objective dimensions. Given the inevitability of involutional biological changes and social inequalities in the period of aging and the old age, it was recognized that pedagogical activities aimed at improving the quality of life of seniors are a part of the educational aspects of health promotion. The purpose of “education in the old age” is to free the health potential of senior citizens by stimulating their active lifestyle, which, however, requires education to prepare people for their old age.

REFERENCES:

 • Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne [Ecological Conscience], Warszawa 1988.
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować [Unraveling The Mystery of Health – How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco 1987], Warszawa 1995.
 • Błachnio A., Pytanie o jakość życia w kontekście rozważań nad naturą starości [The Question about the Quality of Life in the Context of Deliberations on the Nature of the Old Age] [in:] Starość i osobowość [Old Age and Personality], K. Obuchowski (ed.), Bydgoszcz 2002.
 • Borowska T., Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji [Pedagogy of Limitations of the Human Existence], Warszawa 1998.
 • Capra F., Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura [The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture, New York 1982], Warszawa 1987.
 • Daszykowska J., Jakość życia w perspektywie pedagogicznej [The Quality of Life in the Pedagogical Perspective], Kraków 2007.
 • Duda K., Proces starzenia się [The Ageing Process] [in:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja [The Physiology of Ageing. Prevention and Rehabilitation], A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź (eds.), Warszawa 2012.
 • Gaweł A., Human Health as a Context of the Andragogical Discourse [in:] Lifelong Learning Today. New Areas. Contexts. Practices, M. Radovan, M. Kościelniak (eds.), Kraków 2013.
 • Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne [Educational Categories], Olsztyn 2001.
 • Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia [Psychology of Health], Warszawa 2007.
 • HeszenNiejodek I., Wymiar duchowy człowieka a zdrowie [The Spiritual Dimension of Man and Health] [in:] Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki [Personal and Social Resources Conducive to the Health of the Individual], Z. Juczyński, N. OgińskaBulik (eds.), Łódź 2003.
 • Kijak R.J., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem [Old Age. Between Diagnosis and Action], Warszawa 2013.
 • Klebaniuk J., Materialne uwarunkowania jakości życia [Material Determinants of the Quality of Life] [in:] Wokół jakości życia. Studia psychologiczne [Concerning the Quality of Life. Psychological Studies], B. Bartosz, J. Klebaniuk (eds.), Wrocław 2006.
 • Kołodziej W., Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości [Biopsychosocial Functioning of the Elderly and Social Stereotypes and Prejudices Concerning Ageing and the Old Age] [in:] Wybrane problemy osób starszych [Selected Problems of the Elderly], A. Nowicka (ed.), Kraków 2010.
 • Kowalik S., Jakość życia psychicznego [The Quality of Mental Life] [in:] Jakość rozwoju a jakość życia [The Quality of Development and the Quality of Life), R. Derbis (ed.), Częstochowa 2000.
 • Kowalik S., Jakość życia związana ze stanem zdrowia [The Quality of Life Connected with the State of Health] [in:] Społeczne konteksty jakości życia [Social Contexts of the Quality of Life], S. Kowalik (ed.), Bydgoszcz 2007.
 • Lalonde M., A New Perspective on the Health of Canadians, Ottawa 1974.
 • Laskowska I., Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomicznospołeczne [Health and Inequalities in Health – Determinants and EconomicSocial Implications], Łódź 2012.
 • Małecka B.Z., Elementy gerontologii dla pedagogów [Elements of Gerontology for Educationalists], Gdańsk 1985.
 • Marchewka A., Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym [Physical Activity – A Weapon Against Disability of the Elderly] [in:] Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja [The Physiology of Ageing. Prevention and Rehabilitation], A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź (eds.), Warszawa 2012.
 • Okła W., Steuden S., Wprowadzenie w problematykę jakości życia [Introduction to the Issue of the Quality of Life] [in:] Jakość życia w chorobie [The Quality of Life in Illness], S. Steuden, W. Okła (eds.), Lublin 2007.
 • Oleś M., Jakość życia młodzieży w zdrowiu i chorobie [The Quality of Life of Youths in Health and Illness], Lublin 2010.
 • Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej [Health Programmes in Local Communities], Z. Słońska, B. Woynarowska (eds.), Warszawa 2002.
 • Rowe J.W., Kahn R.L., Successful Aging, “Gerontologist” 1997, No. 37.
 • Schipper H., Quality of Life: Principles of the Clinical Paradigm, “Journal of Psychosocial Oncology” 1990, No. 8 (23).
 • Schwarzer R., Leppin A., Social Support and Health: A MetaAnalysis, “Psychology and Health” 1989, No. 3.
 • Sęk H., Cieslak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [Social Support – Ways of Defining, Kinds and Sources of Support, Selected Theoretical Approaches] [in:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie [Social Support, Stress and Health], H. Sęk, R. Cieślak (eds.), Warszawa 2004.
 • Sęk H., Jakość życia a zdrowie [Quality of Life and Health], “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” [Legal, Economic and Socialogical Movement] 1993, No. 2.
 • Skarga B., Granice historyczności [Boundaries of Historicity], Warszawa 2005.
 • StraśRomanowska M., Refleksje wokół problemu jakości życia człowieka starszego w kontekście personalistycznoegzystencjalnych założeń na temat jego rozwoju, [Deliberations on the Problem of the Quality of Life of the Elderly in the Context of PersonalisticExistenstial Assumptions about Their Development] [in:] Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego [Pychological Contexts of the Quality of the Social Life], R. Derbis ( ed.), Częstochowa 2010.
 • SzmausJackowska A., Troska o siebie osób w starszym wieku [Selfcare of the Elderly], Bydgoszcz 2011.
 • The WHOQOL Group, The World Health Organization WHOQOL – 100: Tests of the Universality of Quality of Life in 15 Different Cultural Groups Worldwide, “Health Psychology” 1999, No. 18.
 • Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne [Family – School – Local Environment], Warszawa 2000.
 • World Health Organization, Ottawa Charter for Health Promotion. An International Conference on Health Promotion. The Move towards a New Public Health, Ottawa 1986.

living conditions wellbeing lifestyle old age quality of life health

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart