„Magisterkę kupię”. Przedstawianie cudzych prac dyplomowych jako dysfunkcjonalna innowacyjna strategia edukacyjna

Author: Beata Bielska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 135-155
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.03.07
PDF: kie/109/kie10907.pdf

Purpose of his article is to present to the reader the phenomenon of submitting somebody else’s MA thesis as one’s own. Based on author’s studies (experiment, in-depth interviews and content analysis) the most important characteristics of this “business” are described: terms of transactions, buyers and sellers characteristics, prices, seasonal, types of thesis and so on. In the second part of this article is presented the interpretation of the phenomenon contexted to Robert Merton’s functional theory. The theory helps to present selling and buying thesis as an innovative strategy in educational system, but at the same time dysfunctional. Not only a microsociological point of view is presented but also a broader context is described: anomy phenomena in Polish society.

REFERENCES:

 • Bieliński, J. (2013). Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Kraków: Nomos.
 • Bielska, B., Hoffman, M. (2013). Jak wykiwać system – studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania. Pobrane z: http://www.pryzmat.umk.pl/images/dokumenty/ZRB_Pryzmat_sciaganie_i_plagiatowanie_bielska_hoffman_2013.pdf.
 • Błachut, J. (2005). Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie. Prokuratura i Prawo, 5, s. 153 – 162. Pobrane z: http://www.pg.gov.pl/upload_doc/000000848.doc.
 • Boguszewski, R. (2013). O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komunikat CBOS. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2013/K_005_13.PDF.
 • Buchholc, M. (2011). Zjawisko przedstawiania cudzych prezentacji maturalnych – analiza jakościowa. Niepublikowana praca magisterska [komputeropis]. Toruń.
 • Clark, R., Lancaster, T. (2006). Eliminating The Successor to Plagiarism? Identifying The Usage of Contract Cheating Sites. Pobrane z: http://www.plagiarismadvice.org/ researchpapers/ item/eliminatingthesuccessortoplagiarismidentifyingtheusageofcontactcheatingsites.
 • Czapiński, J., Panek, T. (2014). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Pobrane z: http://www.diagnoza.com.
 • Czapnik, S. (2012). Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego: utowarowienie, technokratyzacja, alienacja i konformizm. W: P. Żuk (red.), Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym (s. 73 – 96). Warszawa: Scholar.
 • Drygas, P. (2014). „Uniwersytet to nie firma” – Nie będziemy pisać dyplomów na akord! Pobrane z: http://www.praktykateoretyczna.pl/uniwersytettoniefirmaniebedziemypisacdyplomownaakord.
 • Feliksiak, M. (2009). Prestiż zawodów. Komunikat z badań. Pobrane z: http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011). Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku. Pobrane z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_szkoly_wyzsze_2010.pdf.
 • Goode, W.J., Hatt, P.K. (1965). Schematy eksperymentalnej kontroli hipotez teoretycznych. W: S. Nowak (red.), Metody badań socjologicznych (s. 436 – 451). Warszawa: PWN.
 • GromkowskaMelosik, A. (2007). Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy: studium z socjopatologii edukacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hipsz, N. (2013). Wykształcenie ma znaczenie? Komunikat CBOS. Pobrane z: http:// badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4854.
 • Kawczyński, S. (2007). Problem plagiatowania w szkolnictwie wyższym. Charakterystyka elektronicznego systemu antyplagiatowego. Ementor, 2 (19), s. 57 – 62. Pobrane z: http://www.ementor. edu.pl/artykul/index/numer/19/id/412.
 • Kowalczuk, K. (2009). Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym postrzeganiu w latach 1993 – 2009. Komunikat CBOS. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2009/K_163_09.PDF.
 • Kwiecińska, M., Piszczek, E. (2004). Podziemie studenckie. Czy remedium na problemy studiowania? Głos Uczelni, 10. Pobrane z: http://glos.umk.pl/2004/10/podziemie.
 • Mahmood, Z. (2009). Contract Cheating: A New Phenomenon in CyberPlagiarism. Pobrane z: http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/volume10/v10n12.pdf.
 • Marx, G.T. (2003). Uwagi na temat odkrywania, gromadzenia i oceny ukrytych i brudnych danych. ASK, 12, s. 7 – 50.
 • McCabe, D.L., Treviño, L.K., Butterfield, K.D. (2001). Cheating in Academic Institutions: A Decade Of Research. Ethics&Behavior, 11 (3), s. 219 – 232.
 • Merton, R.K. (2006). Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii. W: A. JasińskaKania i in., Współczesne teorie socjologiczne (s. 366 – 375). Warszawa: Scholar.
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Orlińska, J. (2013). Sukces życiowy i jego determinanty. Komunikat CBOS. Pobrane z: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Raporty_ALKCBOS/ K089_13_sukces_zyciowy.pdf.
 • Pankowski, K. (2012). Przymknięte oko wymiaru sprawiedliwości, czyli o odpowiedzialności za aferę Amber Gold. Komunikat CBOS. Pobrane z: http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2012/K_131_12.PDF.
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne (2012). Kodeks etyki socjologa. Pobrane z: http://socjolekt. uni.opole.pl/wpcontent/ uploads/2012/04/PolskieTowarzystwoSocjologiczneKodeksEtykiSocjologa. pdf.
 • Sawiński, Z. (2008). Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia. W: H. Domański (red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce (s. 13 – 44). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Sowden, C. (2005). Plagiarism And The Culture Of Multilingual Students In Higher Education Abroad. ELT Journal, 59/3, s. 226 – 233.
 • Szafraniec, K. (1986). Anomia – przesilenie tożsamości: jednostka i społeczeństwo wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Turner, J.H. (2008). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Wabik, I. (2014). Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem w 2013 roku. Pobrane z: http://wynagrodzenia.pl/payroll/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.503/wpis.2849.
 • Waglowski, P. (2008) Luki w programie Plagiat.pl i problem prac magisterskich. Pobrane z: http://prawo.vagla.pl/node/7687.
 • Wawak, S., Woźniak, K. (2005). Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ementor, 5 (12), s. 5 – 9. Pobrane z: http://www.ementor. edu.pl/artykul/index/ numer/12/id/213.
 • Wciórka, B. (2009). Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993 – 2009. Komunikat CBOS. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF.
 • Wojciechowski, T. (2005). Na giełdzie prac dyplomowych. Forum Akademickie, 9, s. 26 – 28. Pobrane z: http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/09/11agorana_ giel dzie_prac_dyplomowych.htm.
 • Zagórski, K. (2007). Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy i strategie, sondaż CBOS – baza danych. Pobrane z: http://www.ads.org.pl/opisszczeg. php?id=49.
 • Żuk, P. (2012a). Między reprodukcją a emancypacją. O wiedzy akademickiej w społeczeństwie półperyferyjnego kapitalizmu. W: P. Żuk (red.), Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym (s. 28 – 41). Warszawa: Scholar.
 • Żuk, P. (2012b). Wstęp. Od uniwersytetu w Bolonii do makdonaldyzacji szkolnictwa wyższego. W: P. Żuk (red.), Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym (s. 9 – 13). Warszawa: Scholar.

Plagiarism anomy academic dishonesty Robert Merton’s functionalism contract cheating submitting somebody else’s MA thesis as one’s own

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart