Commodification of Labour in the Post-Socialist State. Liberal-Democratic versus Centralised-Autocratic Model of Society in Social Awareness

Author: Tomasz Herudziński
Institution: Warsaw University of Life Sciences
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 159-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.06.09
PDF: kie/106/kie10609.pdf

The article describes the commodification process, focusing on the sphere of labour. The specificity of the approach consists of treating labour as a component of the systemic transformation of the Polish society. The Polish people, on their way from real socialism to market democracy, are undergoing a particularly intense commodification process. This process has been intensified by Poland’s accession to the European Union and by globalisation, due to participation in supranational market systems at the regional (European) and global levels. Empirically, the commodification process has been analysed using awareness studies. Subjects were young inhabitants of Warsaw with higher education, and the study results were additionally related to nationallevel research. The labour sphere is seen here as a key element of the wider social reality and it is studied empirically in terms of individual orientations which the subjects exhibit towards normative social models. The processes of commodification and decommodification are seen in the context of the systemic transformation from centralisedautocratic to the marketdemocratic models of society. Attention has also been paid to the role of the welfare state, whose key function is to protect citizens from major risks, including the risk of being unemployed. The empirical study clearly shows the specificity of labour in commodification processes. Labour was shown to be an element that stands out from the other elements of the social system.

REFERENCES:

 • Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania strategie dostosowawcze, Poznań 2002.
 • Edgell S., The Sociology of Work. Continuity and Change in Paid and Unpaid Work, Sage 2012.
 • Esping-Andersen G., Politics against Markets. The Social Democratic Road to Power, Princeton 1985.
 • Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa 2010.
 • Gardawski J., Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Warszawa 2013.
 • Giddens A., Socjolgia, Warszawa 2012.
 • Standing G., Prekariat, Warszawa 2014.
 • Lewis J., Campbell M., Huerta C., Patterns of paid and junpaid work in Western Europe: gender, commodification, preferences and the implications for policy, „Journal of European Social Policy” 2008, nr 2.
 • Kochanowicz J., Kapitalizm [in:] Encyklopedia Socjologii, tom 2, Warszawa 1999.
 • Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy: utowarowienie jako proces [in:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, M. Kempny, E. Nowicka (eds.), Warszawa 2003.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce, i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych, Poznań 1990.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce, i życiu społecznym 1988 – 2000, Warszawa 2003.
 • Kozek W., Praca [in:] Encyklopedia Socjologii, tom 3, Warszawa 2000.
 • Kozek W., Rynek pracy. Perspektyw instytucjonalna, Warszawa 2014.
 • Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.
 • Lukácsa G., Historia i świadomość klasowa, Warszawa 2013.
 • Marks K., Kapitał, tom I, Warszawa 1951.
 • North D.C., Thomas R.P., The Rise of the Western Word. A New Economic History, Cambridge 1973.
 • Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
 • Polak G., Jan Paweł II. Praca, Warszawa 2008.
 • Reykowski J., Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik men talności [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności. Analizy teoretyczne, J. Reykowski, Skarżyńska, M. Ziółkowski (eds.), Poznań 1990.
 • Ziółkowski M., O pewnych konsekwencjach częściowego i niekonsekwentnego utowarowienia polskiego szkolnictwa wyższego, „Nauka” 2005, nr 2.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000.

globalisation welfare state labour market systemic transformation commodification

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart