Socjalizacja pierwotna jako determinanta osiągnięć szkolnych uczniów klas początkowych w kontekście analiz Profesora Borowicza

Author: Karolina Kaszlińska
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 85-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.07
PDF: kie/104/kie10407.pdf

This article refers to the research and analysis by Professor Borowicz, dedicated to how primary socialization influences educational opportunities for students at the first threshold of selection. The author transfers the mechanism of the selection process presented by Borowicz into the field of early childhood education and describes the relationship between primary socialization and school achievement of young pupils. The author analyzes three groups of factors influencing the fate of a child’s school performance: psychological, social and pedagogical. The author uses the categories of pupils’ personality to connect these factors. She recognizes influences of family and primary socialization as key determinants of school achievement. She proves that the concepts of professor Borowicz are still current and exist in contemporary scientific discourse.

REFERENCES:

 • Borowicz R., Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacja i selekcje społeczne, „Kultura i Edukacja” 2001, nr 1.
 • Borowicz R., Socjalizacja [w :] Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa 2002.
 • Czapiga A. (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Toruń 2004.
 • Dryll E., Interakcja wychowawcza, Warszawa 2001.
 • Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Kraków 2000.
 • Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.
 • Filipczuk H., Poznaj swoje dziecko, Warszawa 1975.
 • Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977.
 • Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.
 • Kuligowska K., Doskonalenie lekcji, Warszawa 1986.
 • Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko, Warszawa 1988.
 • Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Edukacja dla równości czy edukacja dla najlepszych? Kontrowersje wokół selekcyjnej funkcji szkoły współczesnej [w:] Edukacja. Moralność. Sfera publiczna, J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Lublin 2007.
 • Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.
 • Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Petrykowski P., Wprowadzenie do podstaw teorii wychowania, Toruń 1997.
 • Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. (red.), Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków 1998.
 • Reuttowa N., Dziecko w szkole, Warszawa 1985.
 • Salovey P., Sluyter D.J., Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań 1999.
 • Schulz R., Antropologiczne podstawy wychowania, Warszawa 1996.
 • Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.
 • Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1: Podstawy psychologii, Gdańsk 2003.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 • Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sałdatow M. (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków–Białystok 2013.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1, Warszawa 1973.

Primary socialization school achievement Early Childhood Education pupil personality

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart