Obywatel w demokratycznym państwie prawa. Ewolucja statusu jednostki z równością w tle

Author: Arleta Hrehorowicz
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 120-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.09
PDF: kie/104/kie10409.pdf

This text is an attempt to subjectively consider of the issue of equality, on the topic of which Ryszard Borowicz in 1988 wrote a monograph entitled “Równość i sprawiedliwość społeczna” [Equality and Social Justice]. The author, referring to a historical and legal overview of the notion of the citizen, tries to suggest that it is the political system that determines the status of its citizens. What is more, it also determines not only their legal situation but also the scope of their subjective rights, freedoms and obligations. The general principles enshrined in the constitution are the means that the legislator uses to show the citizens which values he considers the most important and which are intended to guide social change. The main goal of the authors’ deliberations is to signal the need to continue research on equality, especially given that the notion of equality should be considered from a wider perspective, for example taking into account the change of the political and legal system.

REFERENCES:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
 • Bartyzel J., Demokracja – igrzyska dla ludu? Najlepszy ustrój na świecie?, wykład zamieszczony na Stronie Internetowej Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=_DsVJ39uk0Q.
 • Bartyzel J., Demokracja, Radom 2002.
 • Bernatek-Zaguła I., Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 • Borowicz R., Równość i sprawiedliwość społeczna, Warszawa 1988.
 • Brameld T., Education for the Emerging Age. Newer Ends and Stronger Means, New York–Evanston–London 1965.
 • Chmaj M., Równość wobec prawa [w:] Wolność i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej, M. Chmaj (red.), Warszawa–Kraków 2006.
 • Domański H., Tomescu-Dubrow I., Nierówności edukacyjne przed i po zmianie systemu [w:] Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce, H. Domański (red.), Warszawa 2008.
 • Dudek D., Zasada prawa człowieka do życia [w:] Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, D. Dudek (red.), Warszawa–Kraków 2009.
 • Gaca A., Kodeks Duński króla Chrystiana V z roku 1683, Toruń 1992.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
 • Gronowska B., Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela [w:] Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski (red.), Toruń 2006.
 • Hesse J., Trybunał Konstytucyjny i rozwój podstawowych praw człowieka i obywatela w postkomunistycznej Polsce z niemieckiej perspektywy, 14 marca 2011, Oficjalna Strona Internetowa czasopisma Liberté!
 • Justyńska I., Justyński J., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Warszawa 2013.
 • Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2011.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 303/01, 14 grudnia 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz.U. Nr 33, poz. 232.
 • Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. 1: Starożytność, Warszawa 1961.
 • Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Warszawa–Poznań 2009.
 • Krzysztofik E., Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • Locke J., The Second Treatise of Government and a Letter Concerning Toleration, Mineola 2002.
 • Matwiejuk J., Konstytucyjna regulacja statusu jednostki w Polsce (zarys ewolucji) [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, S. Bożyk (red.), Białystok 2009.
 • Osuchowski W., Zarys prawa rzymskiego prywatnego, Warszawa 1971.
 • Saward M., Demokracja, Warszawa 2008.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000.
 • Szczerba-Zawada A., Zakaz dyskryminacji w sferze szkolnictwa wyższego w polskim systemie prawnym. Uwagi na tle przepisów prawa UE [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, J. Pakuła (red.), Toruń 2012.
 • Święcicka P., Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium, Warszawa 2011.
 • Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326, Ośrodkek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945.
 • Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.
 • White S., Równość, Warszawa 2008.
 • Witkowska M., Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
 • Witkowski Z., Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Prawo konstytucyjne, Z. Witkowski (red.), Toruń 2006.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 • Wyrok z dnia 27 maja 2003 r., sygn. akt. K 11/03, w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o referendum ogólnopolskim, Internetowy System Aktów Prawnych, isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2003098090401&type=1.
 • Wyrok z dnia 2 lutego 1999 r., sygn. akt. SK 4/98 OTK ZU z 1999, Nr 2, poz. 24 za: I. Bernatek- Zaguła, Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
 • Wyrok z dnia 13 marca 1998 r., sygn. akt. K 24/97, OTK ZU z 1998, Nr 2, poz. 13.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych i procesie uczenia się przez całe życie, Dz.U. L394 z dnia 30 grudnia 2006 r.
 • Zasada równości i zakaz dyskryminacji w TK – Konferencja prasowa 12 listopada 2012, Oficjalna Strona Internetowa Obserwatora Konstytucyjnego, http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/video/zasada-rownosci-i-zakaz-dyskryminacji-w-tk-konferencjaprasowa-12-listopada-2012/.
 • Zasada równości i zasada niedyskryminacji, B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Warszawa 2011.
 • Zielińska-Kostyło Z., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Toruń 2005.

democracy Constitution citizen equality political transformation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart