Szkoła i armia jako podmioty oddziaływania wychowawczego państwa w myśli politycznej obozu narodowego w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście zainteresowań badawczych Ryszarda Borowicza historią wojskową, oświatą i politologią

Author: Witold Wojdyło
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 226-238
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.15
PDF: kie/104/kie10415.pdf

The active and direct participation of the state in the process of education was a very important and significant element that put the position of the main ideological-political formations in the interwar period in opposition to concepts constructed at the turn of the twentieth century. At the time of regaining independence, the state could be considered as one of the main subjects that were import_ant for rebuilding the awareness and collective identity of Polish people’s citizenship. Therefore, this text deals with the school and the army – institutions of educational influence during the Second Polish Republic – as the subjects of educational influence.

REFERENCES:

 • Brzoza Cz., Pasternak A. (oprac.), Programy ruchu narodowego w latach 1887–1939, Rzeszów 1993.
 • Cywiński S., O hierarchię czynników wychowawczych, „Myśl Narodowa” 1929, nr 26.
 • Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, Lublin 2010.
 • Dawidowicz A., Maj E. (red.), Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku. T. 2, Lublin 2011.
 • Gawecki B., O nowy ustrój szkolnictwa w Polsce, „Myśl Narodowa” 1927, nr 14.
 • Giertych J., O wyjście z kryzysu, Warszawa 1938.
 • Grabski S., O powagę państwa, „Słowo Polskie” 1924, nr 217.
 • Grabski S., Pamiętnik, t. I–II., Warszawa 1989.
 • Grabski S., Szkoły dwujęzyczne, „Muzeum” 1927, z. 1–2.
 • Grabski S., Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Warszawa 1925.
 • Grott B., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków 1987.
 • Haydukiewicz J., Stanowisko szkoły wobec ataku komunizmu, „Polityka Narodowa” 1938, nr 5–6.
 • Jaxa-Bykowski L., Szkoła a polityka, „Myśl Narodowa” 1932, nr 2.
 • Kawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław– Warszawa–Kraków 2000.
 • Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918– –1939, Wrocław 1998.
 • Kilian S., Myśl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Kraków 1997.
 • Kornecki J., Wychowanie narodowe, „Myśl Narodowa” 1930, nr 32.
 • Kwasieborski W., O naczelny ideał nacjonalizmu polskiego, „Ruch Młodych” 1936, nr 12.
 • Kwasieborski W., Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej, Warszawa 1937.
 • Kwasieborski W., Wytyczne ideowe i organizacja wychowania narodowego, „Ruch Młodych” 1936, nr 4.
 • Lemiesz, Życie i szkoła, cz. I, „Gazeta Warszawska” 1923, nr 147.
 • Maj E., Dawidowicz A. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, t. 4, Lublin 2013.
 • Maj E., Dawidowicz A. (red.), Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, t. 3, Lublin 2012.
 • Maj E., Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939, Lublin 2010.
 • Meller A., Tomaszewski P., Życie i śmierć dla narodu. Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat 30. XX wieku, Warszawa 2011.
 • Paruch W., Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1.
 • Paruch W., Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1999, Sectio K: Politologia, Vol. VI.
 • Pietrzak W., Kultura duchowa a perspektywa wojny, „Kultura i Wychowanie” 1939, z. 2.
 • Rezmer W., Nauczanie przymusowe w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym i jego rola w kształtowaniu propaństwowych postaw poborowych [w:] Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, W. Wojdyło, M. Strzelecki (red.), Toruń 1997.
 • Strzelecki M., Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939, Bydgoszcz 2008.
 • Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa, Dz.U. 1924, nr 79, poz. 766.
 • Wakar W., Nauczyciel wychowawców, „Myśl Narodowa” 1926, nr 7.
 • Wojdyło W., O polityce siły bez gwałtu w interpretacjach myśli politycznej obozu narodowego 1918–1939 [w:] Fundamentalizm i kultury, M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Toruń 2005.
 • Wojdyło W., Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toruń 2004.
 • Zarzecki L., O głównych postulatach wychowania narodowego, „Przegląd Wszechpolski” 1924, nr 6.
 • Zarzecki L., O zagadnieniach wychowawczych w Polsce współczesnej, cz. I, „Przegląd Wszechpolski” 1922, nr 5.
 • Zarzecki L., Znaczenie szkoły fachowej [w:] Wychowanie narodowe. Studia i szkice, Z. Wasilewski, W. Wąsik (red.), Warszawa 1926.

army Second Polish Republic educational influence school

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart