Pan Miyagi i transformacja szkolnictwa wyższego

Author: Dominik Antonowicz
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 315-331
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.20
PDF: kie/104/kie10420.pdf

The article is devoted to Professor Ryszard Borowicz, his research and critical analysis of the changes taking place in the Polish higher education. Ryszard Borowicz was their researcher, witness and participant, as well as, in many aspects, also their co-author, fulfilling many political, management and social functions in that period. The article aims to analyze the transformation of the Polish higher education from the point of view of Borowicz’s critical position, whose research interests were centred on revealing hidden forms of inequality in access to education. The analysis presented in this article is concentrated on the three most import_ant processes: (a) massification of higher education, (b) marketisation of higher education and (c) demographic decline as the most import_ant factors influencing the availability and quality of the education offered by the Polish higher education institutions. The text contains references to a large number of disputes and debates that I had with Professor Ryszard Borowicz throughout the past decade, for which unfortunately I did not manage to thank him.

REFERENCES:

 • Antonowicz D., Borowicz R., Higher Education in Poland: the Meaning of the Human Factor, „Kultura i Edukacja” 2006, nr 4.
 • Antonowicz D., Digital players in an analogue world [w:] Access and Expansion Post-Massifi cation Opportunities and barriers to Further Growth in Higher Education Participation, B. Jongbloed, H. Vossensteyn (red.), Londyn (w druku).
 • Antonowicz D., Gorlewski B., Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa 2011.
 • Antonowicz D., Krawczyk-Radwan M., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010 – 2020, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 1(37).
 • Białecki I., Obraz i zmiany selekcji szkolnej w Polsce powojennej, „Przegląd Socjologiczny” 1989, Vol. XXXVIII.
 • Białecki I., Sikorska J., Wykształcenie i rynek, Warszawa 1998.
 • Białecki I., Wybór szkoły a reprodukcja struktury społecznej, Warszawa 1982.
 • Borowicz R., Procesy selekcji w szkole wyższej. Studium wybranego rocznika studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1978.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 1976.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
 • CBOS, Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993 – 2004. Komunikat z badań, Warszawa 2004.
 • Deem R., New managerialism in higher education – the management of performances and cultures in universities, „International Studies in the Sociology of Education” 1998, No. 8(1).
 • Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa 2004.
 • Domański H., Hierarchie i bariery społeczne lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1990.
 • Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Warszawa 1980.
 • Kwieciński Z., Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym, Warszawa 1975.
 • Kwiek M., Changing Higher Education Policies: From the Deistitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities, „Science and Public Policy” 2012, No. 5, Vol. 39.
 • Kwiek M., Polish Private Higher Education, Politics, and Demographics, „International Higher Education” 2011, No. 64.
 • Kwiek M., The Two Decades of Privatization in Polish Higher Education. Cost-Sharing, Equity and Access [w:] Jane Financing Higher Education: Equity and Access, J. Knight (red.), Rotterdam–Boston–Taipei 2009.
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań 2010.
 • Levy D.C., Higher Education and the State in Latin America: Private Challenges to Public Dominance, Chicago 1986.
 • Misztal B. (red.), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce, Warszawa 2000.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, Warszawa 2000.
 • Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego, Warszawa 2004.
 • Pawłowski K., Społeczeń stwo wiedzy – szansa dla Polski, Krakó w 2004.
 • Simonova N., Antonowicz D., Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy towards Market Competition, „Czech Sociological Review” 2006, No. 3, Vol. 42.
 • Trow M., Problem in the Transition from Elite to Mass Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkley 1973.
 • Wasielewski K., Mechanizmy selekcji i autoselekcji do wyższego wykształcenia [w:] W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi na przełomie wieków, K. Gorlach, G. Forys (red.), Kraków 2005.
 • Wójcicka M. (red.), Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Warszawa 2002.

Ryszard Borowicz higher education transformation educational inequalities

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart