Dokąd zmierza praca socjalna? – Na podstawie analizy tekstów prof. Ryszarda Borowicza „Whither Socjal Work?”

Author: Aneta Baranowska
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Author: Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 349-362
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.22
PDF: kie/104/kie10422.pdf

The purpose of this article is an attempt to show the development of Polish social work based on the works of Prof. Ryszard Borowicz. In the text were subjected to scientific reflections definitions and the main categories of research described by the author, which may be a starting point for the development of the theory and practice of social work (human dignity, work, equality and social justice, the auto-selection). The author devotes attention to questions of education and social work tasks facing contemporary social work. Text analysis R. Borowicz has allowed many findings. The main thing is that social work is transdisciplinary and interdisciplinary science that combines the traditions of different disciplines (especially sociology, pedagogy, social policy), the creation of social theory and practice should benefit from the experience of the world, but without forgetting the native and most importantly you need think about the future, and not focus on the present, because there will be more social problems and new needs that challenge for social work. Notably, many of the issues raised by the researcher is still valid and therefore worth reaching for his works and re-discover them.

REFERENCES:

 • Badanie – Działanie – Kształcenie. Czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, E. Marynowicz-Hetka (red.), Łódź 2002.
 • Borowicz R., Kształcenie ustawiczne dla sektora pomocy społecznej i organizacji pozarządowych – oferta instytucjonalna oraz miejsce w doświadczeniach życiowych [w:] Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, T. Biernat i A. Karwacki (red.), Toruń 2011.
 • Borowicz R., Kwestie społeczne. Trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?, Toruń 2008.
 • Borowicz R., Młodzież wiejska i jej związki, Poznań 1989.
 • Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wyższego wykształcenia, „Socjologia Wychowania” 2006, XVI, z. 378.
 • Borowicz R., Nota metodologiczna [w:] Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju, R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Warszawa 1991.
 • Borowicz R., Polacy wobec wyzwań nowych czasów, „Kultura i Edukacja” 1994, nr 1.
 • Borowicz R., Procesy selekcji w szkole wyższej, Toruń 1978.
 • Borowicz R., Równość i sprawiedliwość w kształceniu, „Przegląd Socjologiczny” 1986, t. XXXIV/1.
 • Borowicz R., Równość i sprawiedliwość. Studium na przykładzie oświaty, Warszawa 1988.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 1976.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższe [w:] Współobecne dyskursy, R. Borowicz (red.), Toruń 2009.
 • Borowicz R., Socjalizacja – czym jest?, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania” 1997, z. 317.
 • Borowicz R., Start w dorosłe życie-podstawowe wymiary mobilności [w:] Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju, R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Warszawa 1991.
 • Borowicz R., Status poznawczy kwestii społecznych [w:] Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, K. Wódz, K. Piątek (red.), Toruń 2004.
 • Borowicz R., System kształcenia – presja społecznego popytu [w:] Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, R. Borowicz, Z. Kwieciński (red.), Toruń 2009.
 • Borowicz R., Ubóstwo – nierozwiązywalny problem społeczny [w:] Jak nie poddać się ubóstwu? Trudne pytanie, niełatwa odpowiedź, M. Sobczak (red.), Toruń 2001.
 • Borowicz R., Współpraca, odpowiedzialność i autonomia, czyli entuzjaści edukacji, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 4 (97).
 • Borowicz R., Wyzwanie nowych czasów – polityka socjalna [w:] Socjologia a edukacja socjalna, K. Piątek (red.), Toruń 1996.
 • Borowicz R., Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie, Warszawa 1983.
 • Ginsberg L., Przyszłość pracy socjalnej jako profesji [w:] Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, J.G. Daley (red.), Warszawa 2010.
 • Karwacki A., Słowo wstępne do wydania polskiego[w:] Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, J.G. Daley (red.), Warszawa 2010.
 • Rymsza M., Wprowadzenie [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), Warszawa 2012.
 • Skimore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996.

social inequality social work justice equality Change Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart