Relacje z matką w rodzinie o odmiennej strukturze w ocenie adolescentów

Author: Elżbieta Napora
Institution: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 111-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.07
PDF: kie/103/kie10307.pdf

The aim of this study was to determine the functioning of mothers in terms of communication and styles of education, including family structure, gender and age of the adolescent. Hypotheses were based on the assumption that if a mother is the most important person in the family, then there will be no differences between single mother and the mother from complete family in the assessment of communication and styles of education in adolescents’s opinion. It was assumed that the assessment of the quality of the relationship will be affected by gender and age of adolescents. There were studied 148 adolescents with complete families and 237 who raised by single mothers, using a Parent Adolescent Communication Scale (PACS) and a Survey of Upbringing Style. Analysis of variance revealed that communication with the mother is satisfying, regardless of family structure, which strongly differentiate the democratic parenting style, and gender-style liberal. There were seen a significant interaction between gender and age of adolescent, conditioning the open communication and interaction with the mother adolescent age and family structure substantially influences on the liberal loving style.

REFERENCES:

 • Adamczuk E., Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek, Lublin 1988.
 • Barnes H.L., Olson D.H., Parent-Adolescent Communication and the Circumplex Model, „Child Development”1985, nr 6.
 • Baumrind D., Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior, „Child Development” 1996, nr 37(4).
 • Blum R., Rinehart P.M., Reducing the risk: Connections that Make a Difference in the Lives of Youth, „Youth Studies Australia” 1997, nr 16(4).
 • Bomester O., Exploring Closeness in Parent-Adolescent Relationships (PAR) in a Semi-rural, Low-income Community in the Western Cape Province of South Africa, http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20248.
 • Borecka-Biernat D., Styl wychowania w rodzinie a agresywne zachowanie dzieci, Acta Universitatis Wratislaviensis „Prace Psychologiczne” 1992, nr XXVI.
 • Chafee S.H., McLeod J.M., Wackman D.B., Family Communication Patterns and Adolescent Political Participation [w:] Socialization to politic: A reader, J. Dennis (red.), New York
 • Clark R., Shields G., Family Communication and Delinquency, „Adolescence” 1997, nr 32.
 • Collins W.A., Russell G., Mother–Child and Father–Child Relationship in Middle Adolescence: A Developmental Analysis, „Developmental Review” 1991, nr 11.
 • Cooper C.R., Grotevant H.D., Moore M.S., Condon S.M., Family Support and Conflict: Both foster Adolescent Identity and Role Taking, Washington 1982.
 • Demo D., Acock A., Family Diversity and the Division of Domestic Labor, „Family Relations” 1993, nr 42.
 • Domagała-Zyśk E., Rodzice wobec trudności szkolnych nastolatków [w:] Aksjologia w edukacji dorosłych, J. Kostkiewicz (red.), Lublin 2004.
 • Dryll E., Interakcja wychowawcza, Warszawa 2001.
 • Dryll E., Subkulturowe zróżnicowanie etosu rodzinnego pod względem wartości związanych z rozwojem dziecka [w:] Rozważania o rozwoju i wychowaniu, M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll (red.), Warszawa 2007.
 • Dzierżanowski J., Psychospołeczna sytuacja dziecka w małżeństwach rozwodzących się, http://dfoz.pl/pliki/20-Dzierżanowki.pdf.
 • Ellis D., Nyet F.I., The nagging parent. The family life coordinator, 8,20,2010, www.empowerringparents.com.
 • Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006.
 • Harwas-Napierała B., Nieśmiałość dorosłych. Geneza – diagnostyka – terapia, Poznań 1995.
 • Jackson S., Bijstra J., Oostra L., Bosma, H., Adolescents’ Perceptions of Communication with Parents Relative to Specific Aspects of Relationships with Parents and Personal Development, „Journal of Adolescence” 1998, nr 21
 • Januszewska E., Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich. Badania młodzieży w okresie adolescencji [w:] Rodzina źródło życia i szkoła miłości, D. Kornas-Biela (red.), Lublin 2001.
 • Jimerson S.R., Campos E., Greif J.L., Toward an Understanding of Definitions and Measures of School Engagement and Related Terms, „The California School Psychologist” 2003, nr 8.
 • Kalil A., Eccles J., Parent-Adolescent Relationships, Parenting Behaviours, and Maternal well-being in single vs. Two-parent Black Families, the Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, February, San Diego 1994.
 • Kleist D., Single-Parent Families: A difference that makes a difference?, „The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families” 1999, nr 7(4).
 • Kowalski W.S., Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież w zależności od płci rodziców i płci dziecka, „Problemy Rodziny” 1980, nr 4.
 • Kraemer A., The Tricky Transition: Communication in the Mother and Adolescent-Daughter Relationship, http://www.ncur20.com/presentations/13/1388/paper.pdf.
 • Kuśmierz W., Wpływ rodziny rozbitej na sytuacje szkolną dzieci, „Życie Szkoły” 2000, nr 3.
 • Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Kraków 1991.
 • Lachowska B., Dzieci osób owdowiałych, Lublin 1998.
 • Laible D., Thompson R., Mother-child discourse, attachment security, shared positive affect and early conscience development, „Child development” 2000, nr 71(5).
 • Lamb M.E., Fathers and Child Development: An Integrated Overview [w:] The Role of the Father in Child Development, M.E. Lamb (red.), New York 1981.
 • Lee S., Kushner J., Cho S., Effects of Parent’s Gender, Child’s Gender, and Parental Involvement on the Academic Achievement of Adolescents in Single Parent Families, „Sex Roles” 2007, nr 56.
 • Liberska H., Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie [w:] Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, B. Harwas-Napierała, H. Liberska (red.), Poznań 2007.
 • Mahoney J.L., Schweder A.E., Stattin H., Structured After-school Activities as a Moderator of Depressed Mood for Adolescents with Detached Relations to their Parents, „Journal of Community Psychology” 2002, nr 30.
 • Masselam V.S., Marcus R.F., Stunkard C. L, Parent-Adolescent Communication, Family Functioning, and School Performance, „Adolescence” 1990, nr 25.
 • McLanahan S.S., Sandefur G., Growing up in a Single Parent Family: What Hurts, what helps, Cambridge 1994.
 • Miller J., Davis D., Poverty History, Marital History, and Quality of Children’s Home Environments, „Journal of Marriage and the Family” 1997, nr 59.
 • Napora E., Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka, „Małżeństwo i Rodzina” 2005, nr 3.
 • Napora E., Kozerska A., Styl wychowania i komunikacji w percepcji młodzieży wychowywanej przez samotne matki, „Studia Psychologica” 2010, nr 10.
 • Napora E., Schneider A., The Influence of Parenting Style in Single Mother Families from the South of Poland on Selected Aspects of Emotional Functioning of the Adolescents in Homogeneous and Heterogeneous Dyads, „Polish Journal of Applied Psychology” 2010, nr 8.
 • Napora E., Struktura rodziny, wiek i płeć dorastających jako uwarunkowania odbioru komunikacji matek. Referat przedstawiony podczas XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra 2012.
 • Napora E., Komunikowanie się matek z dorastającymi dziećmi w rodzinach o różnej strukturze: perspektywa dorastającego, „Psychologia Rozwojowa” 2013, nr 18(1).
 • Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992.
 • Noller P., Callan V., Adolescents’ Perceptions of the Nature of Their Communication with Parents, „Journal of Youth and Adolescence” 1990, nr 19.
 • Obuchowska I., Rodzice i style wychowania, „Remedium” 2009, nr II.
 • Olson D.H., Barnes H.L., Family Communication, www.facesiv.com
 • Olson D.H., Sprenkle D.H., Russell C.R.S., Circumplex Model of Marital and Family Systems. I. Cohesion and Adaptability Dimensions, Family Types, and Clinical Applications, „Family Process” 1979, nr 18.
 • Pezda L., Wychowanie w rodzinie a zaburzenia w zachowaniu młodzieży, Kraków 2006.
 • Pękala B., Napora E., Komunikacja matki z córką – jak silna jest nasza więź?, Plakat przedstawiony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Lublin 2013.
 • Pielkowa J., Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Katowice 1983.
 • Pietrzyk A., Style wychowania dzieci w polskich rodzinach zamożnych i ubogich: podobieństwa i różnice, „Problemy Rodziny” 2001, nr 4 – 5–6.
 • Przetacznik-Gierowska M., Wychowanie w rodzinie [w:] Psychologia wychowawcza, M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (red.), Warszawa 1998.
 • Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna, Warszawa 1979.
 • Radochoński M., Choroba a rodzina, Rzeszów 1987.
 • Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004.
 • Ricciuti H., Single Parenthood and School Readiness in White, Black, and Hispanic 6 – and 7-year-olds, „Journal of Family Psychology” 1999, nr 13.
 • Rostowska T., Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Łódź 1995.
 • Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Warszawa 2001.
 • Skolnik A., Politics of Family Structure, http://www.scu.edu/ethics/publications/other/lawreview/familystructure.html.
 • Stochmiałek J., Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych, „Auxilium Sociale” 2003, nr 2.
 • Studenna A., Wpływ wychowania samotnej matki na emocjonalność dorastających dzieci, niepublikowana praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr Elżbiety Napora na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012.
 • A., Delgado M.Y., Wheeler L.A., Exploring Mothers and Father’s Relationship with Sons versus Daughters: Link to Adolescent Adjustment in Mexican Immigrant Family, „Sex Roles” 2009, nr 60.
 • Willert A.S., Parentification in Rural African American Single Mother Families: a Study of Adolescent Competence in Context, http://athenaeum.libs.uga.edu, [dostęp: 20.11.2012].
 • Youniss J., Smollar J., Adolescent Relations with Mothers, Fathers, and Friends, Chicago–London 1985.
 • Zielińska A., Style wychowania w rodzinie pochodzenia, a poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych u młodych dorosłych, http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/07-12-2.pdf.

communication parenting styles family structure gender and age of adolescent

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart