Muzyka, edukacja, społeczeństwo – w stronę jakiego uczestnictwa w kulturze muzycznej?

Author: Barbara Jabłońska
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 184-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.10
PDF: kie/103/kie10310.pdf

The purpose of this article is to examine the role and importance of music in society. In particular, attention is paid on the educational value of art sound and musical skills of Poles and their participation in the musical culture. The main question is the question of the quality of these skills and socialization processes of individuals to music. The aim of the paper is also to discuss the institutional problems and obstacles of music education as well as to focus on the problem of the reproduction of the non-sensitive to music generations. The text is composed of four main parts. In the first of them there are discussed the general issues related to the role of music in society, including the process of acquiring musical skills and aesthetic dispositions (in the sense of Pierre Bourdieu), allowing individuals to take an active part in the musical life of the community. The focal point of the discussion also concentrates on such topics, as integration and communication power of music in society within the meaning of Alfred Schütz. The second part of the text contains the reflections on the educational role of music, including its ability to connect people, and shaping them socially desirable traits. The third part of the article refers to the issue of the musical competences of Poles, based on available quantitative data. The latter are useful to discuss the problem of intergenerational inheritance of weak music competences, and therefore the phenomenon of the reproduction of musical “illiteracy”. The fourth section provides some reflection on the specific consequences of music education system in Poland. In particular, the attention is paid to the issues such as the low level of participation in musical culture, and the regression of listening in the sense of Theodor W. Adorno.

REFERENCES:

 • Adorno T.W., Sztuka i sztuki. Wybór esejów, Warszawa 1990.
 • Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-Arystotelesowskiej ekonomiki, Warszawa 1964.
 • Białkowski A., Edukacja muzyczna. Problemy, wyzwania, kierunki rozwoju [w:] Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011.
 • Bonna B., Aktywność muzyczna rodzin wobec dzieci w świetle badań [w:] Nowe koncepcje edukacji muzycznej, A. Michalski (red.), Bydgoszcz 2002.
 • Bourdieu P., Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 • Dame F.W., Jean Jacques Rousseau and the Spirit of Romanticism in American Colonial (Folk) Music, „Song and Popular Culture” 2001, nr 46.
 • Dymara B., Muzyka jako wartość osobista i społeczna [w:] Wartości w muzyce. Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce, J. Uchyła-Zroski (red.), Katowice 2010.
 • Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak oraz B. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Etzkorn K.P., Georg Simmel and the Sociology of Music, „Social Forces” 1964, nr 43(1).
 • Filiciak M., Danilewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.
 • Górniok-Naglik A., Muzyka a rozwój małego dziecka [w:] Dziecko w świecie muzyki, B. Dymara (red.), Kraków 2000.
 • Grusiewicz M., Kształcenie podyplomowe w zakresie nauczania muzyki [w:] Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku, M. Kaczmarkiewicz (red.), Kielce 2008.
 • Jankowski W., Pięć tez przeciw deprecjacji muzyki w szkole [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Jankowski W., Polskie szkolnictwo muzyczne. Geneza i ewolucja systemu, Warszawa 2002.
 • Kamińska B., Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom, rozwój i uwarunkowania, Warszawa 1997.
 • Kodalyowskie inspiracje II. Doświadczenia polskie, M. Jankowska (red.), Warszawa 2008.
 • Komunikat z badań CBOS, Popularność muzyki disco polo, BS/158/156/96.
 • Lach-Rosocha J., Wybrane aspekty wpływu muzyki na kształtowanie się procesów logicznego myślenia w ujęciu teoretycznym [w:] Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej, M. Knapik, W.A. Sacher (red.), Bielsko-Biała 2007.
 • Łabanow-Jastrząb V., Polacy unikają śpiewu z obawy przed porażką, „Gazeta Wyborcza”, 16.2012, wydanie on-line: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,12864975,_Polacy_unikaja_spiewu_z_obawy_przed_porazka___WYWIAD_.html.
 • Matuchniak-Krasuska A., Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010.
 • Michalski A., Ideały wychowawcze jako źródło celów wychowania w polskim szkolnictwie muzycznym w latach 1918 – 1989 [w:] Studia nad edukacją i kulturą muzyczną, E. Szubertowska (red.), Bydgoszcz 2010.
 • Michalski A., Szkic do przemian ustrojowych szkolnictwa muzycznego w Polsce po 1945 roku [w:] Wybrane problemy edukacji muzycznej, B. Bonna, A. Michalski, E. Szubertowska (red.), Toruń 2003.
 • Nowak B., Dźwięki i słowa. Z doświadczeń i obserwacji, Poznań 2010.
 • Nowak B., Konteksty edukacji muzycznej dziecka – inspiracje historyczne [w:] Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej, M. Knapik, W.A. Sacher (red.), Bielsko-Biała
 • Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg „Prawa”, Warszawa 1958.
 • Przychodzińska M., Edukacja muzyczna dziś. Idee – pytania – niepokoje [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Rakowski A., Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia, www. polmic.pl/index.hph?option=com_mweseje&id11&view=esej&Itemid=lang=pl.
 • Rakowski A., Powszechna edukacja muzyczna – historia narodowego niepowodzenia [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Raport Komisji Europejskiej, Arts and Cultural Education at School in Europe, Bruksela 2009, www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113en.pdf.
 • Raport Kultura w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2011.
 • Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011, www.imit.org.pl.
 • Raport TNS OBOP, Muzyczny portret Polaków, maj 2008 roku.
 • Sacher W.A., Raszke B., Enzinger G., Edukacja muzyczna od teorii do praktyki, Nowy Sącz 2009.
 • Schütz A., Wspólne tworzenie muzyki. Studium relacji społecznych [w:] O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, A. Schütz (red.), Kraków.
 • Scott J.T., Rousseau and the Melodious Language of Freedom, „The Journal of Politics” 1997, nr 59(3).
 • Silbermann A., Miejsce socjologii muzyki w obrębie socjologii i muzykologii, „Muzyka” 1962 nr 1(24).
 • Socha Z., Między bytem a niebytem. Socjologia muzyki w Polsce, „Muzyka” 2011, nr 4(223).
 • Szwarcman D., Głuche ucho [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Szwarcman D., Ucho w pieluchach [w:] Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy. Debaty. Aspiracje, A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, D. Szwarcman (wybór tekstów), Warszawa 2010.
 • Szymanowski K., Wychowawcza rola kultury muzycznej w społeczeństwie, Kraków 1949.
 • Taylor E., Rousseau’s Conception of Music, „Music & Letters” 1949, nr 30(3).
 • Uchyła-Zroski J., Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania, Katowice 1999.
 • Weber M., The Rational and Social Foundations of Music, Mansfield Centre 2009.
 • Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna, M. Jankowska, W. Jankowski (red.), Warszawa 1990.

music society culture Education musical competences

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart