Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego

Author: Marta Kotarba-Kańczugowska
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 206-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.11
PDF: kie/103/kie10311.pdf

The article contains the overview of research on the beliefs of pre-school and primary school teachers (n = 100) about developing the plurilingual competence in children. Research shows that the teachers highly appreciate the scientific, practical and motivational values of developing the plurilingual competence, but they lack knowledge about the teaching methods and tools and organizational forms that can be used for the development of plurilingual competence in the early stages of education. When discussing the results I analyze i.a. (a) the reasons for not taking actions aimed at the development of individual plurilingualism indicated by the respondents and (b) the actions taken declaratory by the respondents in the context of the objectives of plurilingual education.

REFERENCES:

 • Beacco J., Byram M., Guide for the Development of Language Education Policies in Europe. From Linguistic Diversity to Plurilingual Education, Strasbourg 2007.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.
 • Candelier M., Approches plurielles, didactique du Plurilinguisme, „Les Cahiers de l’Acedle” 5(1) 2008; http://acedle.org/spip.php?article1009.
 • Common European Framework of Reference for Languages, Strasbourg 2001.
 • Coste D., Moore D., Zarate G., Plurilingual and Pluricultural Competence. Studies Towards a Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching, Strasburg 2009.
 • Coste D., Simon D.L., The Plurilingual Social Actor. Language, Citizenship, Education [w:] „International Journal of Multilingualism” 2009, nr 6(2).
 • De Cillia R., Plädoyer für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule [w:] Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz: Theorie und Praxis in Lehr- und Lernkontexten, M. Frings, E. Vetter (red.), Stuttgart 2008.
 • Ellis R., The Study of Second Language Acquisition, Oxford 1994.
 • From Linguistic Diversity to Plurilingual education: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe, Strasbourg 2007.
 • Hagan M., Mc Glynn C., Moving Barriers: Promoting Learning for Diversity in Initial Teacher Education, „Journal of Intercultural Education” 2004, nr 4, t. 15.
 • http://www.sdkrashen.com/Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf.
 • Individual Differences in Second Language Acquisition, Z. Dörnyei, P. Skehan (red.), Amsterdam 2002.
 • Jessner U., A DST-model of Multilingualism and the Role of Metalinguistic Awareness. Second Language Development as a Dynamic Process, „The Modern Language Journal” 2008, nr 2, vol. 92.
 • Kemp C., Defining Multilingualism [w:] The Exploration of Multilingualism: Development of Research on L3, Multilingualism and Multiple Language Acquisition, L. Aronin, B. Hufeisen (red.), Amsterdam 2009.
 • King L., Byrne N., Djouadi I., Bianco J., Stoicheba M., Languages in Europe Towards 2020. Analysis and Proposals from the LETPP Consultation and Review, Strasbourg 2011.
 • Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Warszawa 2012.
 • Kotarba-Kańczugowska M., Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach nauczania – europejski kontekst oraz egzemplifikacje, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 4(90).
 • Kotarba-Kańczugowska M., Wielojęzyczność w edukacji na podstawie programów nauczania języków w austriackich przedszkolach i szkołach podstawowych, „Poradnik Językowy” 2012, nr 2.
 • Krashen S.D., Principles and Practice in Second Language Acquisition, Oxford 1982.
 • Little D., Perclova R., European Language Portfolio. A Guide for Teachers and Teacher Trainers, http://elp.ecml.at/.
 • Moore D., Gajo L., French Voices on Plurilingualism and Pluriculturalism. Theory, Significance and Perspective, International, „Journal of Multilingualism” 2009, nr 6(2).
 • Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.
 • Plurilingual Education in Europe, Strasbourg 2006.
 • Poste D., Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 2009.
 • Recommendation on the Use of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the Promotion of Plurilingualism, Strasbourg 2008.
 • Santoro N., Allard A., (Re)examining Identities: Working with Diversity in the Pre-service Teaching Experience, „Teaching and Teacher Education” 2005, no. 7, vol. 21.
 • White L., Second Language Acquisition: From Initial to Final State [w:] Second Language Acquisition and Linguistic Theory, J. Archibald (red.), Oxford 2000.
 • White Paper on Intercultural Dialogue. „Living Together As Equals in Dignity”, Strasbourg 2008.
 • Wygotski L., Myślenie i mowa [w:] Wybrane prace psychologiczne, L. Wygotski (red.), Warszawa 1971.

Early Childhood Education foreign language native language plurilingualism plurilingual competence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart