The Role of Education in the Protection of Cultural Heritage (on the Example of the Project “Journey through Wooden Podlasie”)

Author: Magdalena Sulima
Institution: Bialystok University of Technology
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-9417
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.01
PDF: kie/136/kie13601.pdf

Nowadays the issue of regional education is a very contemporary and necessary problem, seen as a future factor in cultural heritage, which can be treated as a contribution to preserving the continuity of traditional values. A look at how heritage can be protected using local perspectives in a globalized world through educational activities is also postulated by UNESCO’s global doctrines. In order to include this idea within the school education system, a certain transformation of the pedagogical reality must take place, which is a long-term process. That is why such projects are often carried out through non-formal education. Using the example of the project ‘Journey through Wooden Podlasie’, this study addresses the problem of protecting the cultural landscape and intangible heritage of Podlasie through education from an early age. Analysis of material collected, as well as the author’s own observations from the various projects carried out in the form of regional education, confirm the theory that there is a great need to implement programs of active heritage protection from scratch. Drawing inspiration from the past can be of great practical importance for future generations, and can serve to encourage children to be active participants in their environment.

REFERENCES:

 • Brown, P. (2014, September 17). Mapping the Balance between Imagination and Precision. Retrieved January 8, 2021 from: https://ayeartothinkitover.com/tag/nadia-wheatley/.
 • Chwaszczewski, J. (2000). Zagroda we wsi More. Nad Bugom i Narvoju, 1/2, pp. 28–29.
 • Copik, I. (2013). Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka. In: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika. Vol. 22 (pp. 179–189). Retrieved June 5, 2021 from: https://www.research­gate.net/publication/330222866_Pedagogika_miejsca_-_kultura_lokalna_a_ksztaltow­anie_sie_tozsamosci_wspolczesnego_czlowieka.
 • Dyczewski, L. (2005). Kultura lokalna i tożsamość. In: J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, & M. Sobecki (Eds.), Region – tożsamość – edukacja (pp. 34–46). Białystok: Trans Humana.
 • Jabłonowski, A. (1909). Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Vol. 6, Part 2: Podlasie (województwo). (Vol. 17, Part 2 of Źródła dziejowe Series). Warszawa: Gebethner i Wolff. Retrieved January 5, 2021 from: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/1784/edition/2943/content.
 • Kucza-Kuczyński, K. (2006). Pogranicze kultur a pogranicze architektury. In: J. Uścinowicz (Ed.), Architektura kultur lokalnych pogranicza. Pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (pp. 111–113). Białystok: Politechnika Białostocka.
 • Kwaśniewicz, K. (1979). Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń wsi podkrakowskiej (Studium wsi Niegoszowice w woj. krakowskim). Kraków: PAN.
 • Mała architektura drewniana – genius loci Podlasia (n.d.). Lokalne Inspiracje. Retrieved Janu­ary 5, 2021 from: http://nok.narew.gmina.pl/images/lokalne-inspiracje-najlepsze-inic­jatywy-konkursu-odkryj-swoj-skarb-strony-18-19.pdf
 • Map of Poland According to Administrative Divisions (2015, December 8). Retrieved Decem­ber 5, 2020 from: https://www.radiomaryja.pl/informacje/dzis-poznamy-nazwiska-nowych-wojewodow/attachment/mapa-polski-administracyjna/.
 • Mendel, M. (2017). Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Mincherb, M. (2019, March 6). Autorska Interdyscyplinarna Metoda Edukacji przez Sztukę jako odpowiedź na nowe trendy w pedagogice europejskiej i problemy na polu polskiej edukacji kulturalnej. Retrieved January 8, 2021 from: https://polesztuki.pl/2019/03/06/autorska-interdyscyplinarna-metoda-edukacji-przez-sztuke-jako-odpowiedz-na-nowe-trendy-w-pedagogice-europejskiej-i-problemy-na-polu-polskiej-edukacji-kulturalnej/.
 • Misiejuk, D. (2013). Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji: studium teoretyczno-empiryczne o procesach dziedziczenia kulturowego na historycznym pogran­iczu Podlasia. Białystok: Trans Humana.
 • Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością (2016). Warszawa: Stowarzyszenie „Pracow­nia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
 • Pawluczuk, W. (1999). Prawosławie jako typ kultury. In: J. Zieniuk (Ed.), Prawosławie jako typ kultury. Materiały I edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej 1998/1999 (pp. 41–48). Białystok: Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.
 • Podlasiak (A. P....łowicz z okolic m. Narwi). (1995). Podlasie Ruskie. In: J. Hawryluk (Ed.), Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków. Biblioteka „Nad Buhom i Narwoju”. Vol. 1 (pp. 109–141). Bielsk Podlaski: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia.
 • Purchla, J. (2013). Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny. In: A. Rottermund (Ed.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe? (pp. 21–30). Post-Conference Materials, Conference Organized by the Polish Committee for UNESCO in Warsaw on February 25, 2013.
 • Rottermund, A. (2013). Prelude. In: A. Rottermund (Ed.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe? (pp. 15–17). Post-Conference Materials, Conference Organized by the Polish Committee for UNESCO in Warsaw on February 25, 2013.
 • Sadowski, A. (1991). Narody wielkie i małe: Białorusini w Polsce. Kraków: Instytut Reli­gioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sadowski, A. (2001). Społeczne problemy wschodniego pogranicza. Białystok: Dział Wydaw­nictw Filii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Samoraj, M. (1999). Różne płaszczyzny wychowania ujawniające się w trakcie spotkań z kulturą i sztuką małych ojczyzn (na przykładzie animacji kurpiowskich). In: J. Nikitor­owicz, & M. Sobecki (Eds.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym (pp. 299–306). Białystok: Trans Humana.
 • Sulima, M. (2011). Pamiętać przeszłość. Czasopismo Techniczne. Architektura, 108(4-A/2), pp. 411–415.
 • Sulima, M. (2014). Drewniane budownictwo wiejskie jako identyfikator kulturowy Podlasia. In: R. Cielątkowska, & D. Jankowska-Wojtowicz (Eds.), Architektura drewniana: trady­cja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość (pp. 261–271). Gdańsk: Wydział Architek­tury Politechniki Gdańskiej.
 • Sulima, M. (2016). Społeczno-kulturowy tygiel pogranicza etnicznego: tradycja i nowoczes­ność (na przykładzie wsi podlaskiej). In: Z. Bać (Ed.), Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych (pp. 506–514). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Sulima, M. (2018). Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej. Białystok: Oficyna Wydawni­cza Politechniki Białostockiej. DOI: 10.24427/978-83-65596-57-4.
 • Sulima, M. (2019). Domy pogranicza polsko-białoruskiego jako obszary wartości. Budowni­ctwo i architektura, 18(4), pp. 103–115. DOI: 10.35784/bud-arch.1423.
 • Sulima, M. (2020). Children as Conscious Recipients of Space: The Role of Architectural Education in the Process of Teaching. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 960, pp. 1–12. DOI: 10.1088/1757-899X/960/3/032004.
 • Sulima, M., & students’ science club „small ARCHITECTURE” (2020). Podróże po drew­nianym Podlasiu. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. DOI: 10.24427/978-83-66391-31-4.
 • Szewczyk, J. (2006). Geneza zdobnictwa domów mieszkalnych we wsiach południowej i wschodniej Białostocczyzny. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 12, pp. 108–146.
 • The Convention for the Protection of Architectural Heritage of Europe (1985, Octo­ber 3). Retrieved April 10, 2019 from: https://www.nid.pl/upload/iblock/621/6219bf31b7025833330c1c4182cd5215.pdf.
 • The Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage (1972, November 16). Retrieved April 5, 2019 from: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf.
 • The Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (2005, October 27). Retrieved January 14, 2021 from: https://rm.coe.int/1680083746.
 • The Regulation of the Minister of National Education in the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary schools, including students with moderate or severe intellectual disability, general education for the first-degree industry school, general education of a special school preparing of work and education general of post-secondary school. Journal of Laws 2017, item 356. Retrieved June 5, 2019 from: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf (in Polish)
 • The UIA Built Environment Education Network (n.d.). Retrieved February 5, 2019 from: https://www.architectureandchildren-uia.com/mission.
 • The UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003, Octo­ber 17). Retrieved December 5, 2018 from: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_dz._niemater_2003.pdf.
 • The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression (2005). Retrieved December 14, 2020 from: https://www.unesco.pl/filead­min/user_upload/pdf/Konwencje__deklaracje_raporty/Konwencja_o_ochronie_rozno­rodnosci_form_wyrazu_kulturowego.pdf.
 • The UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape (2011). Retrieved Decem­ber 14, 2014 from: https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf.

Education protection tradition cultural heritage Podlasie region

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart